Основи офісного программування. Проектування додатку з розгалуженням: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 2

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 2

Тема:  ОСНОВИ ОФІСНОГО ПРОГРАММУВАННЯ

Тема заняття: Проектування додатку з розгалуженням

Мета:  Виробити уміння та навички створення додатків на базі розгалужених алгоритмів.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, операційна система Windows, офісний пакет програм MS Office, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи.Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

1. Теоретичні відомості щодо умовних операторів для представлення розгалужених обчислювальних процесів в коді програми на мові Visual Basic.

2. Постановка задачі, складання економіко-математичної моделі та побудова алгоритму рішення задачі.

3. Побудова інтерфейсу рішення задачі.

4. Складання програми рішення задачі, запуск її в роботу та отримання результатів.

Контрольні запитання

1. Як працює конструкція однострокової форми умовного оператора?

2. Як працює блочна конструкція умовного оператора?

3. Як працює оператор вибору?

4. Навіщо потрібні елементи: Label1- Label1, TextBox1, TextBox2, CommandButton для даної задачі?

5. Поясніть кожний рядок кода програми рішення задачі.

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Теоретичні відомості щодо умовних операторів для представлення розгалужених обчислювальних процесів в коді програми на мові Visual Basic (VB)

1. Розгалужений обчислювальний процес - це такий процес у якому в залежності від деякої умови можуть виконуватися одні чи інші дії. Для таких процесів використовуються умовні оператори. У VB є дві форми умовних операторів - однострокова та блочна. Однострокова форма використовується в простих випадках, коли в кожній гільці обчислювального процесу є не більш одного оператора. Однострокова форма умовного оператора має такий вид: If  <Умова> Then <Оператор 1> [Else <Оператор 2>].

2. Якщо в кожній гільці розгалуженого обчислювального процесу необхідно виконати декілька дій, то використовується блочна форма, яка має вид:

If  <Умова> Then

<Оператори1>

Else

<Оператори 2>

End If

Умовний оператор має скорочену та розширену форму. Розширена форма:

If  <Умова 1>Then

<Оператори1>

Else If <Умова 2> Then

<Оператори2>

...................

Else

<Оператори N>

End If

Скорочена форма немає конструкції Else.

3. Розгалужений обчислювальний процес можна реалізувати у VB за допомогою оператора вибору

Select Case <Вираз >

Case <Діапазон значнь1>

<Оператори 1>

Case <Діапазон значнь2>

<Оператори 2>

.......................................

Case Else

<Оператори N>

End Select

Вираз може бути любого типу (цілим, дійсним, строковим і т.д.). Діапазон значень може набувати одного із значень Виразу і може бути переліком кількох значень розділених комою, діапазоном або умовою. Наприклад. Перелік значень: 3,x +9. Діапазон: 1 To 5. Умова: Is>25. Виконуватися буде та послідовність операторів, для яких значення Виразу збігається зі значенням, записаними в Діапазоні значень.

Завдання 2. Постановка задачі, складання економіко-математичної моделі та аналіз алгоритма рішення задачі

1. Постановка задачі та складання економіко-математичної моделі.

Побудувати додаток для визначення відхилення фактичного виконання виробничої програми від плану у відсотках.

2. Економіко - математична модель: Відхилення фактичного виконання виробничої програми (Факт) від плану (План) визначається по формулі: Відхилення  = Відсоток - 100, якщо Відсоток>100. Відхилення =100 - Відсоток, якщо Відсоток<100. Якщо Відсоток =100 то виводиться повідомлення: План виконано на 100 %. Відсоток розраховується по формулі: Відсоток = Факт/План*100.

3. Відкрийте Word та створіть документ який буде містить тему лабораторної роботи, мету, прізвище. Збережіть документ з ім’ям ЛБР2VBA.doc у папці Група№Прізвище. Зробіть усний аналіз алгоритма до задачі (рис.1). 

Рисунок 1. Алгоритм рішення задачі

Завдання 3. Побудова інтерфейсу рішення задачі

Похожие материалы

Информация о работе