Побудова діаграм і графіків в табличному процесорі Excel: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 6

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 6

Тема:  Програмні засоби роботи зі структурованими документами

Тема заняття: Побудова діаграм і графіків в табличному процесорі Excel

Мета:  Навчитися будувати графіки за допомогою майстра діаграм у додатку Excel.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, операційна система Windows,  табличний процесор Excel.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи: У звіті з лабораторної роботи повинно бути: дата, тема, план та короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

План заняття

1.  Створення та форматування таблиці

2.  Виконання розрахунків у таблиці

3.  Побудова графіків

4.  Збереження та друк результатів

Контрольні запитання

 1. Яка команда меню використовується для форматування комірок таблиці?
 2. Як встановити необхідний розряд числа в комірці?
 3. Які існують способи  об’єднання комірок?
 4. Що потрібно зробити щоб були невидимі значення в таблиці?
 5. За допомогою якої команди виконують орієнтація тексту в комірці?
 6. Що таке легенда на графіку?
 7. Як встановити підписи рядів даних у легенді при побудові графіка чи діаграми?
 8. Які способи завантаження майстра діаграм?
 9. Скільки видів графіка можна побудувати ?
 10. Як змінити розмір графіка ?
 11. Як перемістити графік ?

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Створення та форматування таблиці

1.  Завантажте Microsoft Excel.

2.  Виконайте аналіз господарської діяльності на підприємстві на основі наведених у занятті даних.

3.  Для рішення цієї задачі спочатку побудуйте таблицю, при побудові таблиці використовуйте шрифт 12.

4.  Для заповнення стовпчика з місяцями скористайтеся списками процесора Excel.

5.  Щоб перенести текст у комірці на наступний рядок у тій ж самій комірці, натисніть ліву клавішу Alt, і, не відпускаючи її, натисніть Enter.

2. Виконання розрахунків у таблиці

1.  Для обчислення відхилення обсягу виробництва продукції від плану треба від обсягу виробництва продукції у поточному (минулому) році за певний місяць віднімати значення плану.

2.  Для обчислення приросту обсягу виробництва у поточному році по місяцям треба віднімати від вмісту комірки обсягу виробництва за певний місяць значення комірки обсягу виробництва відповідного попереднього місяця.

3.  Для обчислення приросту обсягу виробництва у поточному році по відношенню до січня треба віднімати від вмісту комірки обсягу виробництва за певний місяць значення обсягу виробництва у січні (використання абсолютного посилання обов’язкове).

4.  Для обчислення темпів приросту обсягу виробництва у поточному році по місяцям треба поділити вміст комірки обсягу виробництва за певний місяць на значення обсягу виробництва попереднього місяця, потім помножити на 100 та відняти 100, щоб результат був у процентах.

5.  Для обчислення темпів приросту обсягу виробництва у поточному році по відношенню до січня треба поділити вміст комірки обсягу виробництва за певний місяць на значення обсягу виробництва у січні (використання абсолютного посилання обов’язкове), потім помножити на 100 та відняти 100, щоб результат був у процентах.

6.  При обчисленні питомої ваги треба спочатку знайти суму продукції за дванадцять місяців, потім кожне значення комірки поточного року по місяцям поділити на суму продукції за дванадцять місяців та помножити на 100 (при визначенні питомої ваги необхідно скористатись абсолютним посиланням).

7.  Після виконання обчислень визначить необхідну розрядність для чисел, ще раз відформатуйте таблицю, зробіть обмеження та збережіть результати у файлі  побудова графіку.

Завдання 3.  Побудова простого графіку  

1.  Виділіть в останньому стовпчику питому вагу за дванадцять місяців і активізуйте майстра діаграм.

2.  У першому діалоговому вікні майстра діаграм оберіть Тип-График,  Вид – по умовчанню і клацніть Далее.

3.  У другому вікні Майстра перейдіть на вкладку Ряд, розташуйте курсор у рядку Подписи оси Х, виділіть стовпчик Місяць і клацніть Далее.

4.  У третьому вікні майстра на вкладці Заголовки введіть необхідні написи і клацніть Готово.

5.  Перетягніть діаграму так, щоб вона була розташована під таблицею. Розтягніть діаграму на половину  ширини таблиці. Результати збережіть.

Завдання 4.  Побудова складного графіку  

1.  Для побудову біржової діаграми необхідно виділіть стовпчики обсягу виробництва у поточному році, у минулому році та план. Після цього завантажується майстер діаграм.

2.  У першому діалоговому вікні майстра діаграм слід обрати Тип-Биржевая, Вид – по умовчанню і клацнути Далее.

3.  У другому вікні необхідно повторити дії п.3.3.

4.  У третьому вікні майстра на вкладці Заголовки введіть необхідні написи і клацніть Готово.

5.  Побудуйте лінію тренда для біржової діаграми.

Завдання 6.  Збереження та друк результатів

1.  Збережіть результати роботи.

2.  Виконайте попередній перегляд таблиці та графіків і надрукуйте їх.

Похожие материалы

Информация о работе