Редагування діаграм і графіків в табличному процесорі Excel: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 9

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 9

Тема:  ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ ЗІ СТРУКТУРОВАНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Тема заняття: Редагування діаграм і графіків

Мета:  Навчитися редагувати діаграми і графіки; закріпити навички побудови таблиць та діаграм

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, операційна система Windows, табличний процесор Excel, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи: У звіті з лабораторної роботи повинно бути: дата, тема, план та короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

План заняття


1.  Створення та редагування таблиці.

2.  Виконання розрахунків у таблиці.

3.  Побудова діаграми.

4.  Редагування діаграми.

5.  Побудова таблиці та графіка.

6.  Редагування графіка.

7.  Визначення “погрішності”.

8.  Збереження та друк результатів.


Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1.  Створення та редагування таблиці

1.  Завантажте MicrosoftExcel.

2.  Прогляньте таблицю 1 та побудуйте її на першому листі, користуючись прийомами, які Ви прочитаєте нижче.

1

Таблиця 1. Розрахунок амортизаційних відшкодувань

2

В таблиці для третього, шостого - сьомого  розділів необхідно зробити розрахунки

3

Вид основних фондів

Середньорічна вартість основних фондів,
грн.

Норма амортизаційних відшкодувань, %

Сума амортизаційних відшкодувань, грн.

4

загальна

в тому числі

усього

в тому числі

5

на реновацію

на капітальний ремонт

на реновацію

на капітальний ремонт

6

1

2

3

4

5

6

7

8

7

Будови

264800

10

6,6

8

Механічне обладнання

30334

12,5

2,5

9

Холодильне обладнання

33370

8,4

3,6

10

Автоматичне і напівавтоматичне обладнання

13950

12,5

2,5

11

Інше торговельне обладнання

10616

12,5

3,2

12

Усього

3.  Встановіть розмір аркушу А4, орієнтація – книжна, поля:  ліве, вгорі, унизу -2 см, праворуч –1,5 см

4.  Спочатку заповніть 6-й рядок робочого аркушу номерами граф таблиці: введіть у клітинку А6 число 1 і, тримаючи клавішу Ctrl, протягніть праворуч за маркер заповнення до графи 8. Ви зробили це для того, щоб далі при виділенні клітинок шапки Вам не було потрібно рахувати, скільки стовпців треба виділити.

5.  Для шапки таблиці встановіть вирівнювання по горизонталі і вертикалі – по центру командою Формат►Ячейки►Выравнивание. Встановіть також прапорець Переносить по словам. Виконайте потрібні об’єднання для граф таблиці з 1-й по 5-ту. Для граф з 6-й по 8-му об’єднання поки не виконуйте.

6.  Зверніть увагу, що клітинки діапазону F3:Н5 об’єднані так же само, як і клітинки С3:Е5. Тому скористуємося таким прийомом. Виділіть діапазон С3:Е5. На панелі Стандартная клацніть по піктограмі Формат по образцу (  ). Діапазон буде обведений пунктирною лінією. Клацніть по першій клітинці діапазону F3:Н5, тобто по F3. Клітинки діапазону F3:Н5 будуть об’єднані таким же чином, як і С3:Е5.

7.  Заповніть у шапці графи з 1-й по 5-ту. Виділіть діапазон D4:Е5 і правою кнопкою миші перетягніть його на діапазон G4:H5, щоб скопіювати найменування граф. Заповніть всю шапку таблиці. Введіть заголовок таблиці.

8.  Для таблиці встановіть розмір шрифту 10, а для заголовку - 12.

9.  Встановіть вирівнювання по горизонталі – по центру для віх граф таблиці, крім першої графи, для якої встановіть вирівнювання по горизонталі – по левому краю. Збільшить ширину першої графи таблиці так, щоб розмістити таблицю по ширині аркушу.

Завдання 2. Виконання розрахунків у таблиці

1.  Заповніть таблицю даними. Виконайте розрахунки у таблиці.

2.  Виконайте обмеження таблиці. Використовуючи вкладку Граница діалогового вікна Формат ячеек команди Формат► Ячейкивстановіть обмеження шапки та останнього рядку таблиці (Усього) подвійною лінією. Виконайте також заливку шапки та останнього рядку таблиці світло-блакитним кольором.

Завдання 3.  Побудова діаграми

Похожие материалы

Информация о работе