Програмні засоби роботи з базами та сховищами данних. Побудова запитів з використанням мови SQL: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 4

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: : ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ РОБОТИ З БАЗАМИ ТА СХОВИЩАМИ ДАНИХ

Тема заняття: Побудова запитів з використанням мови SQL

Мета: Навчитися копіювати структуру таблиці, будувати запити на об’єднання  з використанням мови SQL, складні запити на вибірку.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, операційна система Windows, СКБД Microsoft Office Access 2003, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи. Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття


 1. Копіювання структури таблиці.
 2. Створення запиту на об’єднання з використанням мови SQL.
 3. Створення запиту на об’єднання з додатковою умовою.
 4. Створення запиту на вибірку з використанням Построителя выражений.
 5. Виконання обчислень у запитах.
 6. Створення запиту з параметром.

Завдання і порядок їх виконання

Завдання 1. Копіювання структури таблиці

1.1.  Запустіть MicrosoftAccess і відчиніть свою базу Університет**.

1.2.  Скопіюйте структуру таблиці Студенти**. Для цього виконайте команди Правка ► Копировать, Правка ► Вставить. У вікні Вставка таблицывведіть назву Студенти2, у вікні Вставка таблицы в параметрах вставки встановіть перемикач в пункт Только структура, натисніть ОК.

1.3.  Відкрийте таблицю Студенти2. Перегляньте результати копіювання, занотуйте їх в зошит. Внесіть дані в перші 5 рядків таблиці.

Завдання 2. Створення запиту на об’єднання з використанням мови SQL

2.1. Створимо запит на об’єднання даних полів Номер залікової книжки, Прізвище, Ім’я з таблиць Студенти** та Студенти2 з використання мови SQL.Перейдіть на вкладку Запросы і натисніть кнопку Создать на панелі інструментів.

2.2. В діалоговому вікні Новый запрос виберіть Конструктор і натисніть ОК. Закрийте вікно Добавление таблицы, без додавання таблиці.

2.3. В меню Запрос виберіть команду ЗапросSQL, а потім команду Объединение

2.4. Введіть інструкцію SQL:

SELECT [Номер залікової книжки],[Прізвище],[Ім’я]

FROM [Студенти**]

UNION

SELECT [Номер залікової книжки ],[Прізвище],[Ім’я]

FROM [Студенти2]

Цей запит об’єднує значення полів Номер залікової книжки, Прізвище, Ім’я двох таблиць Студенти та Студенти2 за допомогою команди UNION.

2.5. Для перегляду результатів запиту виконайте команди ВидРежим таблицы.

2.6. Збережіть запит з ім’ям Об’єднання студентів.

Завдання 3. Створення запиту на об’єднання з додатковою умовою

3.1. Побудуйте запит на об’єднання з використанням SQL. Введіть інструкцію SQL:

SELECT [Прізвище],[Ім’я],[Дата народження],[Адреса]

FROM [Студенти**]

WHERE [Прізвище]>”Ж

UNION

SELECT [Прізвище],[Ім’я],[Дата народження],[Адреса]

FROM [Студенти2]

WHERE [Прізвище]>”Ж”

В результаті отримаємо запит на об’єднання полів Прізвище, Ім’я, Дата народження, Адреса з таблиць Студенти та Студенти2 за умови, що прізвища студентів починаються з літери, наступної після літери Ж

3.3. Перегляньте результати запиту і запишіть їх в зошит. Збережіть запит з ім’ям Вибрані студенти.

Завдання 4. Створення запиту на вибірку з використанням Построителя выражений

4.1.  Створіть новий запит на вибірку з ім’ям Іменинники, який буде містити поля Прізвище, Група і Дата народження з таблиці Студенти**. Виконайте запит.

4.2.  Перейдіть у режим конструктора запиту.

4.3.  У колонці Дата народження клацніть правою кнопкою по рядку Условие отбора і у контекстному меню виберіть Построить.

4.4.  У вікні Построителя выражений у нижньому лівому вікні виберіть ФункцииÞВстроенные функции, у середньому вікні - Дата/время, а в правом - клацніть двічі по функції Month.В результаті у верхньому вікні Построителя виражений з'явиться рядок Month(«number»).

Клацніть двічі по слову «number», щоб виділити його. Потім у лівому нижньому вікні виберіть Таблицы Þ Студенти**, а в середньому вікні клацніть двічі по полю Дата народження. Таким чином, Ви побудували наступний вираз: Month([Студенти**]! [Дата народження]). Переведіть курсор у кінець виразу і введіть знак “=” і цифру 5. Вираз Month([Студенти**]! [Дата народження])=5 означає, що при виконанні запиту будуть відбиратися записи, для яких виконується умова, що місяць у даті народження дорівнює 5. Натисніть ОК  і виконайте запит.

4.5.  Змініть запит таким чином, щоб вибрати студентів, народжених не в травні, а в якому-небудь іншому місяці. Виконайте запит. Результати занотуйте.

Завдання 5. Виконання обчислень у запитах

5.1. Створіть новий запит і додайте в нього таблиці Студенти** і Успішність**.

5.2.  У бланк запиту перетягніть поле Група з таблиці Студенти**, а з таблиці Успішність** - поля Семестр, Інформатика, Математика і Бухоблік.

5.3.  У колонках Група і Семестр у рядку Сортировка установіть По возрастанию.

5.4.  Клацніть по кнопці Групповые операции (Σ) на панелі інструментів. У бланку запиту з'явиться рядок Групповые операции.

5.5.  Для полів Інформатика, Математика і Бухоблік у рядку Групповые операции установіть функцію Avg. Ця функція обчислює середнє значення поля. Збережіть запит з ім'ям Середній бал.

5.6.  Виконайте запит. Ви повинні побачити рядки з інформацією про середній бал по предметах для кожної з груп.

5.7.  У колонці Група в рядку Условие отбора введіть номер Вашої групи і ще раз виконайте запит. Ви побачите тільки один рядок з інформацією про середній бал по предметах у Вашій групі.

5.8.  Закрийте запит, не зберігаючи його.

Завдання 6. Створення запиту з параметром

Запит із параметром створюється для того, щоб можна було, не вносячи змін у проект запиту, виконувати його для різних умов. Наприклад,  Ви хочете вибрати інформацію про успішність студентів якоїсь групи, а потім - іншої групи. У цьому випадку умову, яку групу вибирати, зручніше усього вводити у вигляді параметра при виконанні запиту.

6.1. Відчиніть запит Середній бал у режимі конструктора.

6.2.У колонці Група в рядку Условие отбора введіть текст запрошення: «Введіть номер групи» і укладіть його в квадратні скобки.

6.3.  Збережіть запит з ім'ям Середній бал по групі. Для цього скористайтеся командами ФайлСохранить как.

6.4.  Виконайте запит. Закінчіть роботу з MicrosoftAccess

Контрольні питання

 1. Як створити запит на об’єднання  з використанням мови SQL?
 2. Які дії виконують команди SELECT, FROM, UNION, WHERE
 3. Як вказати додаткову умову в запиті на додавання з використанням мови SQL?
 4. Як створити запит на вибірку записів таблиці?
 5. Як створити запит на вибірку з кількох таблиць?
 6. Як створити запит з параметром?
 7. Як виконати обчислення у запиті?
 8. Як побудувати умови відбору?

Похожие материалы

Информация о работе