Текстовий процесор MS Word. Створення документа за допомогою редактора формул: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 4

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: Програмні засоби роботи зі структурованими документами. текстовий процесор MSWORD

Тема заняття: Створення документа за допомогою редактора формул

Мета: Сформувати навички роботи з редактором формул MS Equation 3.0

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, операційна система Windows, додаток WORD, редактор формул MS Equation 3.0 , принтер, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення роботи. У звіті повинні бути: дата, тема, план, короткий виклад завдань, результати, відповіді на контрольні запитання. 

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

  1. Завантаження редактора формул.
  2. Основні дії при створенні формули статистичного розподілу.
  3. Створення формули дисперсії.
  4. Створення формули коефіцієнта автокореляції.
  5. Збереження та друк результатів.

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Завантаження редактора формул

1.1. Завантажте текстовий редактор WORD, встановіть параметри сторінки (формат А4), розмір шрифту – 13.

1.2. Введіть наступний текст:

В математичній статистиці часто використовується формула, яка характеризує статистичний розподіл.

1.3. Встановіть курсор нижче рядка.

1.4. Встановіть масштаб документа 95 або 100%.

1.5. Завантажте редактор формул, активізував наступні команди: Вставка►Обект►Microsoft Equation 3.0►ОК. В результаті на екрані в тому місці, де був встановлений курсор з’явиться кадр (прямокутна рамка з миготливим курсором в середині, рис.1.) для введення формули, піктографічне меню під назвою Формула з символами у верхньому рядку та шаблонами у нижньому рядку (рис.2).

Рисунок 1. Рамка (кадр) для введення формули

Рисунок 2. Панель Формула

Завдання 2. Основні дії при створенні формули статистичного розподілу


2.1. Створення формули статистичного розподілу

Для створення наведеної формули статистичного розподілу спочатку треба створити об’єкт з верхнім індексом. Для цього натисніть у нижньому рядку по третій зліва кнопці шаблонів, а у підменю шаблонів, що відкриється, по кнопці у лівому стовпчику в 4-ому рядку (рис.3). В результаті в кадрі з’являться: 1) велике поле для введення грецької літери c , 2) менше поле для введення показнику 2 (Рис.4).

Рисунок 3. Шаблони верхніх та нижніх індексів

Рисунок 4. Поле для введення літери та показнику

2.2. Для введення грецької букви cрозташуйтекурсор в середині великого поля. Далі натисніть у рядку символів (верхньому) по другій справа кнопці і у підменю букв оберіть c(рис.6).

Рисунок 5. Підменю грецької абетки

2.3. Для створення верхнього індексу (показнику) розташуйтекурсор в середині меншого поля і натисніть цифру „2” на клавіатурі ПК.

2.4. Для створення знаку = розташуйте курсор праворуч від ступені і натисніть клавішу “=”.

2.5. У відповідності з формулою необхідно ввести знак суми з верхнім та нижніми індексами. Для цього натисніть у нижньому рядку шаблонів по 4-ій зліва кнопці (рис.2), а у підменю шаблонів по кнопці у правому верхньому куті. Після цього у кадрі з’явиться знак суми та ще 3 поля: для введення верхнього індексу, для нижнього індексу та для виразу.

2.6.  Введіть спочатку букву у полі верхнього індексу. Для цього розташуйте курсор у цьому полі, а потім натисніть клавішу для букви n. Далі розташуйте курсор у полі з нижнім індексом, та введіть у це поле і = 1.

2.7. Для створення виразу розташуйте курсор у полі для виразу. У це поле потрібно ввести вираз з верхнім індексом та круглі дужки. Для цього клацніть по кнопці Шаблоны скобокна панелі Формула та виберіть необхідний шаблон, щоб ввести дріб необхідно клацнути по кнопці Шаблоны дробей и радикалов та вибрати необхідну дріб. Установіть курсор за круглими дужками та клацніть по шаблону Шаблоны верхних и нижних индексов та виберіть необхідний індекс та встановіть його рівним 2.

2.8. Тепер треба ввести чисельник та знаменник виразу. Для цього установлюється курсор спочатку в чисельник (або знаменник) та водяться відповідні символи з шаблонів, а якщо в шаблонах немає відповідних символів вони вводяться з клавіатури. Вираз, який стоїть у чисельнику має одну з величин з нижнім індексом. Тому треба ввести символ Х з клавіатури а потім установити відповідний нижній індекс, після введення індексу установлюється курсор за індексом та вводиться символ ­­­віднімання. Для введення грецької букви m скористайтесь шаблоном Греческие буквы. У знаменнику введіть грецьку букву s.

2.9. Після завершення створення формули розташуйте курсор ліворуч або праворуч від формули (в залежно від того де буде розташований текст зверху формули чи знизу) і натисніть клавішу Enter. У вільному шаблоні введіть текст: Формула статистичного розподілу та установіть шрифт Timesnewroman через команду редактора формул Стиль ►Другой. Щоб між словами був пропуск, розташуйте курсор у відповідному місті і виконайте команди: Стиль►Текст.

2.10. Для завершення роботи з редактором формул клацніть за межами кадру.

2.11. Результати збережіть у папці група* у файлі з ім’ям формула

Завдання 3. Створення формули дисперсії

3.1. Створення пояснювального тексту до формули. Текст, який наводиться нижче ввести до введення формули.

До одного з методичних інструментів оцінки рівня інвестиції ризику відноситься Дисперсія. Вона характеризує ступінь коливань досліджуваного показника (у цьому випадку - очікуваного доходу від здійснення інвестиційної операції) стосовно його середньої величини. Розрахунок дисперсії здійснюється по наступній формулі:

3.2. Створіть формулу в редакторі MS Equation 3.0:

,

3.3. Створіть пояснення до формули окремо від формули, але воно повинно знаходитись нижче формули:

де - дисперсія;

- конкретне значення можливих варіантів очікуваного доходу по розглянутій інвестиційній операції;

- середнє очікуване значення доходу по розглянутій інвестиційній операції;

- можлива частота (імовірність) одержання окремих варіантів очікуваного доходу по інвестиційній операції;

n – число спостережень.

Завдання 4. Створення формули коефіцієнта автокореляції

4.1. Створіть формулу яка наведена нижче. У кадрі також введіть текст з назвою формули.


4.2. Результати збережіть і виведіть на друк.

Контрольні запитання

1.  Як завантажити редактор формул ?

2.  Які особливості структури вікна редактора ?

3.  Який вид має панель Формула ?

4.  Як відредагувати формулу ?

5.  Де взяти букву для введення, якщо її немає в шаблонах?

6.  Чи працює клавіша пробіл при введенні формули?

7.  Як встановити необхідний пробіл між символами у формулі?

8.  Як створити текстовий фрагмент у кадрі ?

Похожие материалы

Информация о работе