Основи офісного программування. Знайомство з інтегрованим середовищем редактора VBA. Проектування додатку, що реалізує лінійний обчислювальний процес: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 1

Страницы работы

2 страницы (Word-файл)

Содержание работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 1

Тема:  ОСНОВИ ОФІСНОГО ПРОГРАММУВАННЯ

Тема заняття: Знайомство з інтегрованим середовищем редактора VBA. Проектування додатку, що реалізує лінійний обчислювальний процес

Мета:  Виробити уміння та навички роботи з компонентами середовища розробки проекту в системі Visual Basic.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, операційна система Windows, офісний пакет програм MS Office, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи.Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

Теоретичні відомості щодо середовища розробки проектів VBA. Знайомство з основними компонентами середовища VBA.

Відкриття редактора VBA.

Додавання форми для розробки інтерфейсу проекту.

1. Додавання кнопок елементів керування на форму, запуск програми в роботу та її збереження.

2. Побудова алгоритму, інтерфейсу та складання програми рішення лінійної задачі.

3. Запуск програми в роботута одержання результату обчислень.

Контрольні запитання

1. Які основні вікна використовуються для складання проекту додатка?

2. Навіщо потрібна форма ?

3. Які основні властивості форми?

4. Що таке панель елементів?

5. Яке призначення елементів:Lable, TextBox, CommandButton та які основні їх властивості?

6. Що таке алгоритм рішення задачі?

7. Що таке змінна в програмному коді?

8. Що таке процедура в програмному коді?

9. Як працює програма для рішення задачі?

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Теоретичні відомості щодо середовища розробки проектів VBA.  Знайомство з основними компонентами середовища VBA

1. Інтегроване середовище розробки додатків системи VBA входить до  додатків пакету Office (Word, Excel, Access). Це дає змогу розробити до відповідних документів розроблених в середовищі Word, Excel, Access додаткові додатки які  вирішують ті задачі які неможливо було вирішити за допомогою основних додатків. Головне вікно середовища VBA складається із заголовка, меню, панелі інструментів  та робочої області, яка може містити додаткові вікна які можна додати за допомогою кнопок на панелі інструментів та головного меню системи VBA . Панелі інструментів та додаткові кнопки для виконання відповідних команд можна встановити командою ViewToolbars.

Панель елементів управління містить кнопки, які використовуються при побудові інтерфейсу користувача для роботи з програмою. Панель елементів можна відобразити натиском кнопки “ToolBox панелі інструменті вікна або командою View ToolBox. Частіше всього використовуються такі елементи:

 - напис (Label) використовується для відображення тексту, який користувач не може змінити з клавіатури.

 - текстове поле (TextBox) використовується для вводу даних як з клавіатури так і з програми.

 - командна кнопка (CommandButton) призначена для розпочатку, переривання або закінчення якого-небудь процесу.

2.  Вікно форми містить форму, яка є основою інтерфейсу користувача з програмою. Додати форму можна за допомогою командиInsertUserform або кнопки InsertUserForm. Спочатку форма пуста і містить тільки смугу заголовку та робочу область, на якій є  сітка з точок для вирівнювання елементів управління. При роботі додатку сітка невидима. Процес конструювання форми починається з того що задають її назву (текст в заголовку форми). Для цього треба ввести потрібний текст в поле властивості  Caption у вікні властивостей Properties. Ім’я форми задають у властивості Name. Потім встановлюється розмір форми (за допомогою маркерів) і заповнюють форму елементами управління, після цього задають відповідні властивості для кожного елемента управління. Для вилучення елемента з форми необхідно його виділити та натиснути кнопку Delete.

3.  Вікно властивостей призначено для задання властивостей виділеного на формі елемента управління, в тому числі і самої форми. Вікно властивостей встановлюється кнопкою PropertiesWindows або через меню Viewкомандою PropertiesWindows.

4.  Вікно програмного коду містить код програми. Вікно програмного коду встановлюється кнопкою View Codeабо через меню Viewкомандою Code.Для створення процедури (процедура - певний порядок дій) обробки події, зв’язаної з елементом управління, достатньо двічі клацнути по елементу управління. При цьому з’явиться вікно коду, в якому уже є заголовок та кінець майбутньої процедури. Користувач повинен вводити тільки тіло процедури. В заголовку процедури  вказується ім’я відповідного елемента управління та зв’язаної з ним події , яка найбільш частіше зустрічається при роботі з даним елементом. Якщо необхідно обробити другу подію, то її ім’я вибирають з правого поля зі списку, розташованого під смугою заголовка вікна коду. Якщо потрібно написати процедуру для другого елемента управління, то його ім’я вибирають із лівого списку.

Похожие материалы

Информация о работе