Основи офісного программування. Процедури та функції у VisualBasic: Методичні вказівки до лабораторного заняття № 7

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ЛАБОРАТОРНОГО ЗАНЯТТЯ № 7

Тема:  ОСНОВИ ОФІСНОГО ПРОГРАММУВАННЯ

Тема заняття: Процедури та функції у VisualBasic

Мета:  Придбати уміння та навички розробки та використання власних процедур і функцій при створенні додатків.

Забезпечення заняття: персональний комп’ютер, принтер, операційна система Windows, офісний пакет програм MS Office, методичні вказівки до лабораторного заняття.

Вимоги до оформлення звіту з лабораторної роботи.Звіт повинен містити: дату, тему, зміст заняття,  короткий виклад завдань, результати, відповіді на запитання.

Критерії оцінювання: Робота виконана в повному обсязі з оформленням звіту та захистом оцінюється в 5 балів, при незначних помилках - 4 бали, при значних помилках - 3 бали, робота виконана з грубими помилками, частково або незахищена - 2 бали.

Зміст заняття

1.  Теоретичні відомості щодо власних процедур.

2.  Теоретичні відомості щодо власних функцій.

3.  Постановка задачі.

4.  Побудова економіко-математичної моделі.

5.  Побудова алгоритму рішення задачі.

6.  Побудова інтерфейсу рішення задачі.

7.  Створення коду програми.

8.  Збереження проекту та запуск програми в роботу.

Контрольні запитання

1.  Що таке процедура?

2.  Що таке системна та власна процедура?

3.  Які існують способи виклику процедур?

4.  Як можуть передаватись аргументи у процедуру?

5.  Що таке функція і яка різниця між функцією та процедурою?

6.  У якому вікні встановлюються властивості елементів які розташовуються на формі?

7.  Поясніть кожний рядок коду програми.

Завдання та порядок їх виконання

Завдання 1. Теоретичні відомості щодо власних процедур

Процедура – це підпрограма. Процедури бувають системні і власні. Власні процедури створює користувач. Ім’я системної процедури складається з імені об’єкта й імені події, перед іменем об’єкта ставиться оператор Sub. Так як системна процедура відноситься до певного елемента керування то перед операторомSub ставиться оператор Private.

Для створення процедури користувача треба в секції General Declaration ввести оператор Sub та ввести ім’я процедури потім натиснути клавішу Enter. Після чого виникає початок і кінець процедури. Ім’я процедури буде мати дужки  ()

Sub ім’я процедури

EndSub

Наприклад:

Sub My()

End Sub

Існує два способи виклику процедури:

1-й:CallMy(FirstArgument, Second Argument)

2-й:MyFirst Argument, Second Argument

Тобто коли використовується слово Call параметри беруться у круглі дужки. Якщо словоCall відсутнє то дужки не ставляться. Якщо параметри не вказуються тоді вказують просто ім’я процедури.

Аргументи при визові процедури можуть передаватися у процедуру як посилання і як значення. Як посилання вони позначаються ByRef , як значення ByVal. За замовчуванням вони передаються як ByRef і тому всі значення можуть змінюватися при передачі аргументів. Якщо аргумент передається як значення у процедуру то при визові процедури задане значення не змінюється і залишається як і до виклику процедури.

(General) (Declaration)

Sub Calk(ByRef First, ByVal Second As Single)

Second = First * 5

End Sub

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim B As Single

Dim A As Single

B = 10: A = 5

Call Calk(A, B)

MsgBox (B)

              End Sub

Результат буде 10. Тобто змінна В яка мала значення 10 так і залишилась незмінною незважаючи на те, що передавалось друге значення змінної (Second = First * 5) при зверненні до процедури. Якщо було б записано у процедурі так: Sub Calk(ByRef First,ByRef Second As Single) тоді В =25.

Завдання 2. Теоретичні відомості щодо власних функцій

Функція. Функція має таку ж структуру як і процедура. Для визначення функції використовується ключове слово Function а в кінці записують End Function. Відмінність функції від процедури полягає в тому, що функція повертає значення, а це означає, що її значення можна привласнити змінній яка може використовуватися в розрахунках. Наприклад:

Function NDS(Netto As Currency, Percent As Single) As Currency

NDS = Netto * Percent

End Function

Private Sub CommandButton1_Click()

Dim M,  SUM As Currency

M = NDS(100, 0.15) ' Виклик функції та присвоєння значення функції змінній

SUM = 100 + M

MsgBox (SUM)

End Sub

Завдання 3. Постановка задачі

Задача. Яку суму грошей можна отримати в майбутньому, якщо зробити внесок в банк деяку суму грошей під відповідний річний відсоток на деякий час.

Завдання 4. Побудова економіко-математичної моделі

Суму грошей яку  можна отримати після деякого часу з часу вкладення розраховують по формулі: y = a*kx. деa - сума грошей яку вкладаємо в банк, k – коефіцієнт, який розраховується так: k= (1+ Ставка), x- кількість років від дати внесення грошей до дати повернення. Суму грошей яку можна отримати в майбутньому позначимо FV, суму грошей яку вкладаємо в банк позначимо через S, x = (D2-D1) /365. D2дата повернення грошей,D1дата вкладення грошей, тоді формулу для розрахунку запишемо так: FV = S * (1 + Ставка) ^ x.

Завдання 5. Побудова алгоритму рішення задачі

Побудуйте алгоритм рішення задачі у редакторі Word (рис. 1). Збережіть алгоритм у файлі ЛБР6VBA.docвибравши папку Група№Прізвище. Замалюйте алгоритм рішення задачі у зошит.

                                       

Рисунок 1. Алгоритм рішення задачі

Завдання 6. Побудова інтерфейсу рішення задачі

У відкритому створеному документі  натисніть комбінацію клавіш Alt+F11.Відкрийте форму (Insert ►UserForm) та встановіть властивість Caption – Розрахунок майбутньої вартості вкладу, Name –Відсотки. Розташуйте на формі такі елементи: Label1 (самий верхній елемент) властивість Caption – Введення вихідних даних, Label2 властивість Caption – Сума вкладу,  Label3 властивість Caption – Дата вкладу, Label4 властивість Caption – Дата повернення вкладу, Label5 властивість Caption – Процентна ставка вкладу, Label6 властивість Caption – Отримана сума. Елемент Label7 розташуйте праворуч від  Label6, властивість Caption – Порожньо

Похожие материалы

Информация о работе