Завдання до індивідуального навчального проекту з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Страницы работы

Фрагмент текста работы

семестру, оформлюється на аркушах А-4 в друкованому вигляді, і подається на перевірку викладачеві не пізніше 15 грудня поточного навчального року.

Виконане індивідуальне завдання повинно бути скріплене папкою –швидкозшивачем. При скріпленні роботи рекомендується додержуватися наступного порядку:

1) титульний аркуш;

2) завдання до індивідуального навчального проекту;

3) зміст завдання за номером варіанту.

За несвоєчасне надання на перевірку індивідуального завдання без поважних причин знімаються бали.


Варіант 1

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 10 “Основні засоби” ..............................................................46870

    Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... ...........................................104910

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”................................................320

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.....1200

Субрахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”................5000

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”...............3000

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  ...................................530

Рахунок 26 «Готова продукція»……………………………………...52000

    Рахунок 46 “Неоплачений капітал”.......................................................1780

Рахунок 60 “Короткострокові позики” ................................................3390

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

 1. Надійшли від постачальника матеріали..................................................28300
 2. Списані на виробництво:

матеріали..................................................... …………………………......26370

нараховано заробітну плату………………………….…………………...2250

заробітна плата працівникам виробництва……..1200

 1. Нарахована амортизація обладнання виробництва...................................380
 2. Реалізовано продукцію покупцям………………………………….…..70000
 3. Зараховано на рахунок в банку кошти від покупців.............................75000
 4. Відпущена на склад готова продукція.............................................................?
 5. Списана собівартість реалізованої готової продукції………………….50000
 6. Перераховано з поточного рахунку:

в погашення позики банку………………………………………………..3390

постачальникам..........................................................................................25000

 1. Надійшла до каси сума зайво виплачено заробітної плати.......................135
 2. Виплачено з каси на господарські потреби.................................................240
 3.  Списано на фінансовий результат:

Доходи……………………………………………………………………..……?

Витрати…………………………………………………………..……………...?

12. Закрити рахунок 791……………..…………………………………………….?


Варіант 2

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн.):

Рахунок 10 “Основні засоби” ..............................................................42860

    Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... .............................................54030

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”..............................................1500

Субрахунок 203 “Паливо”......................................................................1000

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.....1200

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”...............3000

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  ................................13200 

    Рахунок 26 “Готова продукція”.............................................................1870

Рахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” ............................8200

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1.  Надійшли від постачальника матеріали.................................................28300

2.  Списані на потреби відділу збуту матеріали.........................................16370

3.  Нарахована заробітна плата працівникам відділу збуту........................3600

4.  Нарахована амортизація обладнання виробництва..................................380

5.  Зараховано короткострокову позику на поточний рахунок.................65000

6.  Відпущена на склад готова продукція.......................................................240

7.  Перераховано з поточного рахунку:

    послуги АТП................................................................................................3460

постачальникам..........................................................................................25000

8.  Виплачено з каси заробітну плату..............................................................2400

9.  Отримано дохід від реалізації готової продукції ……………………54300

10.  Списано собівартість реалізованої готової продукції………………52100

11.  Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої

         готової продукції……………………………………………………….52100

12.  Списано на фінансовий результат всі витрати……………………………?

13.  Закрити рахунок 791…………………………………………………………?


Варіант 3

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 10 “Основні засоби” ...............................................................9500

    Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... .............................................79480

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”..............................................1500

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.....1200

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.............26000

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  .....................................80 

    Рахунок 46 “Неоплачений капітал”.....................................................20300

Рахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” ............................6700

Рахунок 26 «Готова продукція»………………………………..……30000

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1.  Надійшло від постачальника паливо..........................................................2360

2.  Списані на виробництво паливо.................................................................2300

3.  Учасником внесено до статутного капіталу кошти…………………....20000

4.  Нарахована заробітна плата працівникам виробництва..........................7000

5.  Відвантажена продукція покупцям .........................................................41000

6.  Відпущена на склад готова продукція.......................................................9600

7.  Списано собівартість реалізованої продукції…………………………....9600

8.  Перераховано з поточного рахунку за витрачену електроенергію.........3000

8.  Надійшла до каси сума на виплату зарплати...........................................16800

9.  Виплачено з каси заробітну плату..............................................................2900

10.Списано на фінансовий результат собівартість реалізованої продукції..?

11. Списано на фінансовий результат доход……………………………..41000

12. Закрити рахунок 791………………………………………………………?


Варіант 4

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 10 “Основні засоби” ...............................................................32000

    Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... ..............................................75956

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”.............................................23500

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”....52500

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”..............36000

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  .....................................456 

    Рахунок 26 “Готова продукція”.............................................................44800

Субрахунок 372 “Розрахунки з підзвітними особами” ..........................100

Рахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” ...............................3400

Субрахунок 441 «Прибуток нерозподілений»…………………………5000

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1. Надійшли від постачальника матеріали.....................................................87000

2. Нарахована амортизація обладнання виробництва за місяць....................3000

3. Списані матеріали на виробництво..............................................................6860

4. Нарахована заробітна плата працівникам виробництва...........................19000

5. Відвантажена продукція покупцям ............................................................38000

6. Списана собівартість реалізованої продукції…………………………….23690

7. Списано на фінансовий результат доходи і витрати…………………………?

8. Надійшла на поточний рахунок виручка за реалізовану продукцію…...35000

9. Перераховано з поточного рахунку:

постачальникам.............................................................................................50000

      послуги АТП....................................................................................................2000

10.  Повернуто до каси невикористану підзвітну суму.......................................55

11.  Частину прибутку направлено на формування резервного капіталу......2000

12.  Закрити рахунок 791………………………………………………..…………?


Варіант 5

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

   Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... ..........................................55000

     Рахунок 23 “Виробництво”................................................................14800

       Рахунок 43 “Резервний капітал”............................................................9500

             Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.37300

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”..........................................49200

Субрахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”............18500

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  ................................1200  

Рахунок 50 “Довгострокові позики”..................................................46000

Рахунок 10 “Основні засоби”.............................................................52450

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”.........................................8500

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті” ..........20000

Субрахунок 372 “Розрахунки з підзвітними особами” ......................150

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1. Надійшли на склад матеріали........................................................15000

2. Зараховані на поточний рахунок платежі від покупців..............15500

3. Перераховано з поточного рахунку:

а) органам страхування...................................................................8500

б) банку в погашення позики.......................................................15000

4. Відпущені матеріали зі складу на потреби відділу збуту...........17100

5. Нарахована заробітна плата директору…………………………..1500

6. Нарахована амортизація будівлі офісу……………………………600

7. Оприбуткована на склад відпущена з виробництва готова

    продукція ...........................................................................................9400

8. Придбано у АЗС паливо....................................................................3000

9. Видано з каси підзвіт кошти на відрядження.................................1000

10. Повернуто до каси невикористану підзвітну суму..........................150

11. Списано витрати на фінансовий результат…………………………..?

12. Закрити рахунок 791………………………………..…………………?


Варіант 6

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 10 “Основні засоби” ..............................................................25000

    Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... ............................................74600

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”............................................62500

Рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”....................2700

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”....52500

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”..............50000

Субрахунок 661 “Розрахунки за заробітною платою” ........................9700

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  ...................................1200  

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням” ...........................................4600

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1. Видані аванси підзвітним особам на господарські потреби.............1150

2. Одержано в касу готівку з поточного рахунку для виплати

    заробітної плати.....................................................................................8700

3. Виплачено з каси заробітну плату та відпускні – всього...................8700

4. Перераховано з поточного рахунку – всього.....................................22500

т.ч. в  постачальникам .............................................................................19500

органам страхування..................................................................................3000

5. Відпущені зі складу на виробництво:

матеріали..........................................................................................15700

          малоцінні та швидкозношувані предмети........................................900

6. Повернуто до каси зайво виплачену заробітну плату...........................200

7. Придбано у постачальників матеріали.................................................5000

9.  Погашена заборгованість постачальникам........................................18000

10.Нарахована заробітна плата відділу бухгалтерії……………………..5600

11.Витрачено матеріалів на потреби адміністрації………………….…..2360

12.Реалізовано покупцям готову продукцію……………………….…..35600

13.Списано витрати і доходи на фінансовий результат…………………....?

14.Закрити рахунок 791………………………………..………………..……?


Варіант 7

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”.......................4800

Рахунок 12 “Нематеріальні активи”.........................................................10500

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”................................................59500

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті ..................52800

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  ......................................4200 

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.......27300

Субрахунок 281 “Товари на складі” ............. .......................................29200

Субрахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.........................13500

Субрахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”..................12300

Субрахунок 375 “Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків” ......80

Рахунок 40 “Статутний капітал” ...........................................................131080

Рахунок 46 «Неоплачений капітал»…………………………………......1500

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1. Оприбутковані товари, що надійшли від постачальників................36300

2. Перераховано з поточного рахунку:

    а) платежі постачальникам в погашення боргу за товари.................17200

    б) платежі іншим кредиторам за надані послуги.................................9500

3. Видана готівка з каси підзвітній особі ...................................................150

4. Оприбутковані придбані за рахунок підзвітних коштів

    згідно авансового звіту:

малоцінні і швидкозношувані предмети .................................................. 85

бланки первинних документів .................................................................... 65

5. Зараховані на поточний рахунок кошти, що надійшли від

покупців в погашення боргу ...................................................................11200

6. Оприбутковано виробничі запаси :

- МШП...........................................................................................................800

- матеріали...................................................................................................1500

7. Оплачено рахунок за придбані виробничі запаси...............................2300

8. Повернуто до каси суму за відшкодування збитків............................80

9а. Реалізовано товари покупцям…………………………………………36600

9б. Списано собівартість реалізованих товарів………….……………….25000

10. Списано дохід від реалізації на фінансовий результат…………………?

11. Списано собівартість реалізованих товарів на фінансовий результат....?

12. Закрити рахунок 791………………………………..…………..…………?


Варіант 8

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”.............................................25000

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті ...............50000

Субрахунок 661 “Розрахунки за заробітною платою” .......................29500

    Рахунок 40 “Статутний капітал”   ........... ..........................................270500

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  ...................................2000

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”....81500

Субрахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”...............75800

 Рахунок 23 “Виробництво”..................................................................89000

Рахунок 64 “Розрахунки за податками й платежами”..........................4500

Рахунок 10 “Основні засоби” .............................................................144200

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1. Зараховані на поточний рахунок платежі від покупців..................31300

2. Відпущені матеріали на виробництво..............................................16500

3. По чеку одержана готівка в касу для виплати заробітної плати ...28200

4. Задана на склад з виробництва готова продукція............................84500

5. Погашена заборгованість перед постачальниками.........................20000

6. Погашена заборгованість перед бюджетом......................................4500

7. Нараховано амортизацію на будівлю складу готової продукції….340

8. Нараховано заробітну плату охороні складу готової продукції…530

9. Списано витрати на фінансовий результат…………………………?

10. Списано доходи на фінансовий результат…………………….……?

11. Реалізована покупцям готова продукція…………………………..5400

12. Списано собівартість реалізованої готової продукції……………2400

13. Закрити рахунок 791………………………………..…………………?


Варіант 9

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 10 “Основні засоби” ..............................................................46870

    Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... ...........................................104840

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”................................................250

Рахунок 65 «Розрахунки по соціальному страхуванню»………..…. 1000

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.....1200

Субрахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”..............75000

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”...............3000

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  ..................................6530 

    Рахунок 26 “Готова продукція”...............................................................890

Рахунок 60 “Короткострокові позики” ..............................................25500

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

 1. Надійшли від постачальника матеріали..................................................28300
 2. Списані на виробництво матеріали.........................................................16370
 3. Нарахована оренда складу готової продукції……...................................3380
 4. Зараховано на рахунок в банку кошти від покупців..............................70000
 5. Списано витрати на відрядження працівника відділу збуту…………..2100
 6. Відпущена на склад готова продукція....................................................13600
 7. Перераховано з поточного рахунку:

органам соціального страхування……….......................................................1900

в погашення позики банку…………………………………………………..3460

постачальникам..............................................................................................25000

 1. Надійшла до каси сума зайво виплачено заробітної плати......................135
 2. Виплачено з каси на господарські потреби............................................2400
 3.  Списано собівартість реалізованої готової продукції………………12000
 4. Реалізована готова продукція………………………………………….22000
 5.  Списано на фінансовий результат доход і витрати………………………?
 6.  Закрити рахунок 791………………………………..………………………?

Варіант 10

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 10 “Основні засоби” ..............................................................39860

    Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... .............................................51030

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”..............................................1500

Субрахунок 203 “Паливо”......................................................................1000

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.....1200

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”...............3000

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  ................................13200 

    Рахунок 26 “Готова продукція”.............................................................1870

Рахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” ............................8200

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1.  Надійшли від постачальника матеріали.................................................28300

2.  Списані на виробництво:

матеріали...................................................................................................16370

паливо............................................................................................................600

3.  Нарахована амортизація обладнання офісу…….....................................1380

4.  Списано матеріали у відділ збуту………………………………………..500

5.  Нарахована заробітна плата працівникам адміністрації……………..13000

6.  Зараховано короткострокову позику на поточний рахунок.................65000

7.  Відпущена на склад готова продукція....................................................13600

8.  Перераховано з поточного рахунку постачальникам............................25000

9.  Виплачено з каси заробітну плату......................................................12400

10.Списано витрати на фінансовий результат……………………………..?

11.Закрити рахунок 791…………………….……………..…………………?


Варіант 11

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 10 “Основні засоби” ..............................................................39000

    Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... .............................................93480

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”..............................................1500

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.....1200

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”.............25000

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  .....................................80 

    Рахунок 26 “Готова продукція”...........................................................37300

Рахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” ............................7300

Рахунок 46 «Неоплачений капітал»…………………………………..1500

Субрахунок 441 «Нерозподілений прибуток»……………………….2400

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1.  Надійшли від постачальника:

матеріали....................................................................................................46500

паливо...........................................................................................................2360

2.  Списані на виробництво:

матеріали......................................................................................................2830

паливо...........................................................................................................2300

3.  Нарахована заробітна плата працівникам виробництва..........................7000

4.  Відвантажена продукція покупцям ........................................................41000

5.  Відпущена на склад готова продукція......................................................9600

6.  Перераховано з поточного рахунку орендну плату……………….........5300

7.  Надійшла до каси сума на виплату зарплати..........................................16800

8.  Виплачено з каси заробітну плату.............................................................2900

9.  Внесено учасником до статутного капіталу грошові кошти…………..1500

10. Списано собівартість реалізованої готової продукції……………..…35000

11.Списано на фінансовий результат доходи і витрати…………………….?

12.Закрити рахунок 791………………………………..………………………?


Варіант 12

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 10 “Основні засоби” ...............................................................33300

    Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... ..............................................80956

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”.............................................25500

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”....52500

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”..............36000

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  .....................................456 

    Рахунок 26 “Готова продукція”.............................................................47800

Субрахунок 372 “Розрахунки з підзвітними особами” ..........................100

Рахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” ...............................3400

Субрахунок 441 «Нерозподілений прибуток»…………………………6300

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1.  Надійшли від постачальника напівфабрикати..........................................87000

2.  Нарахована амортизація обладнання виробництва за місяць....................3000

3.  Списані матеріали на виробництво...............................................................6860

4.  Нарахована заробітна плата працівникам виробництва...........................19000

5.  Відвантажена продукція покупцям ............................................................41000

6.  Списана собівартість реалізованої готової продукції……………………35600

7.  Надійшла на поточний рахунок виручка за реалізовану продукцію…...38900

8.  Перераховано з поточного рахунку:

постачальникам..............................................................................................50000

      послуги АТП.....................................................................................................2000

9.  Повернуто до каси невикористану підзвітну суму..........................................84

10.Списано дохід та витрати на фінансовий результат………………………..?

11.Закрити рахунок 791………………………………..…………………………?


Варіант 13

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

   Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... ..........................................55000

     Рахунок 23 “Виробництво”................................................................15400

Рахунок 43 “Резервний капітал”..........................................................9500

Субрахунок 441 «Нерозподілений прибуток»………………………8600

             Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.37300

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”..........................................53200

Субрахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”............19500

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  ................................2200  

Рахунок 50 “Довгострокові позики”..................................................46000

Рахунок 10 “Основні засоби”.............................................................54450

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням”.........................................8500

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті” ..........20000

Субрахунок 372 “Розрахунки з підзвітними особами” ......................150

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1. Надійшли на склад матеріали від постачальника.......................15000

2. Зараховані на поточний рахунок платежі від покупців..............35500

3. Перераховано з поточного рахунку:

а) органам страхування........................................................................8500

б) банку в погашення позики.............................................................15000

4. Відпущені матеріали зі складу на виробництво..........................17100

5. Нарахована заробітна плата працівникам виробництва…………8500

6. Оприбуткована на склад відпущена з виробництва готова

    продукція .........................................................................................25600

7. Списано собівартість реалізованої готової продукції…………..23000

8. Придбано паливо у постачальника..................................................3000

9. Видано з каси підзвіт кошти на відрядження.................................1000

10. Повернуто до каси невикористану підзвітну суму........................150

11. Списано дохід та витрати на фінансовий результат…..…………..?

12.Закрити рахунок 791………………………………..………………..?


Варіант 14

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 10 “Основні засоби” ..............................................................28000

    Рахунок 40 “Статутний капітал”   ......... ............................................75700

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”............................................62500

Рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”....................2900

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”....53800

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті”..............51300

Субрахунок 661 “Розрахунки за заробітною платою” ........................11400

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  ...................................1200  

Рахунок 65 “Розрахунки за страхуванням” ...........................................5000

ІІ. Господарські операції за місяць (в грн.):

1. Видані аванси підзвітним особам на господарські потреби................1150

2. Нарахована заробітна плата адміністрації ……………………………9000

3. Одержано в касу готівку з поточного рахунку для виплати

    заробітної плати.......................................................................................8500

4. Виплачено з каси заробітну плату ……………………........................8500

5. Перераховано з поточного рахунку – всього......................................22500

т.ч. в  постачальникам ..............................................................................19500

органам страхування...................................................................................3000

6. Відпущені зі складу на виробництво:

матеріали....................................................................................................15700

          малоцінні та швидкозношувані предмети............................................900

7. Повернуто до каси зайво виплачену заробітну плату...........................200

8. Придбано у постачальників:

    МШП.......................................................................................................1850

    Матеріали................................................................................................5000

9. Погашена заборгованість постачальникам..........................................18000

10. Списано витрати на відрядження директора…………………….…..1150

11. Списано витрати на фінансовий результат…………………………….?

12. Закрити рахунок 791………………………………..……………………?


Варіант 15

І. Сальдо по рахунках на початок місяця (в грн..):

Рахунок 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”.......................4800

Рахунок 12 “Нематеріальні активи”..........................................................9000

Субрахунок 201 “Сировина і матеріали”................................................62500

Субрахунок 311 “Поточні рахунки в національній валюті ..................52800

Субрахунок 301 “Каса в національній валюті”  ......................................1200 

Субрахунок 631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”.......20920

Субрахунок 281 “Товари на складі” ............. .........................................33600

Субрахунок 685 “Розрахунки з іншими кредиторами”.........................15900

Субрахунок 361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”..................12300

Субрахунок 375 “Розрахунки по відшкодуванню завданих збитків

Похожие материалы

Информация о работе