Характеристика Тематики консультаційного проекту слухачів програми „Українська ініциатива”, страница 7

               завідуючий кафедрою економіки

                підприємства та менеджменту,

                              професор                                                                                                                      М.В. Афанасьєв


Рекомендована структура консультаційного проекту

слухачів програми „Українська ініциатива” *

Структурний елемент

Рекомендації щодо змісту

Обсяг, стор.

1

2

3

ВСТУП

Обґрунтування актуальності теми КП (ролі, значення та важливості обраної науково-методичної проблеми в економіці підприємства); мета дослідження, задачі дослідження; предмет і об’єкт дослідження; інформаційна база дослідження; практична значущість результатів роботи і сфера їхнього впровадження

1,5–2

РОЗДІЛ 1 (аналітичний)

Економічна діагностика, аналіз та оцінка наявного стану вирішення досліджуваної науково-методичної проблеми на підприємстві, яке є базою написання **

17–18

1.1. Загальна характеристика підприємства

Опис організаційно-правової форми та нормативно-правових засад організації діяльності підприємства; історія розвитку підприємства (відповідно до змін технології або ринку збуту продукції); опис технології виробництва і виробничої структури; організаційна структура управління

2–3

1.2. Аналіз виробництва і збуту продукції

Характеристика ринку збуту; оцінка конкурентоспроможності продукції; аналіз випуску продукції (за обсягами; асортиментом; якістю; ритмічністю виробництва); аналіз реалізації продукції

2–3

1.3. Аналіз ефективності використання ресурсів та витрат

Аналіз структури і ефективності використання основних виробничих фондів підприємства; аналіз структури і ефективності використання трудових ресурсів; аналіз собівартості продукції та витрат підприємства

3–4

1.4. Аналіз фінансових результатів діяльності

Аналіз обсягів та структури фінансових результатів діяльності; аналіз факторів формування; обсягів і структури прибутку (збитків); комплексна експрес-оцінка фінансового стану підприємства

1–2

1.5. Аналіз ..........

(вивчення стану діяльності підприємства у сфері дослід-жуваної НМП)

Аналіз стану діяльності підприємства у сфері досліджуваної НМП; визначення сутності організаційних; економічних; технологічних; соціальних проблем, що виникають на підприємстві в процесі прийняття і реалізації відповідних управлінських рішень; обґрунтування основних резервів підвищення ефективності діяльності підприємства у цій сфері

4 – 5

1.6. Оцінка організаційно-методичного забезпечення .........

Оцінка рівня організації управління діяльністю підприємства в сфері досліджуваної НМП, характеристика оргструктури управління в цій сфері; визначення відповідності технології прийняття управлінських рішень стану управлінських проблем

1 –2

РОЗДІЛ 2 (проектно-методичний)

Розробка рекомендацій і пропозицій методичного і практичного характеру щодо вирішення досліджуваної НМП, техніко-економічне обґрунтування проектних заходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємства; оцінка економічної ефективності запропонованих рекомендацій або проектів

10–12

2.1. .......

(1) Опис сутності рекомендацій методичного і практичного характеру, які пропонуються для підвищення ефективності діяльності підприємства на основі визначених у аналітичному розділі резервів (обґрунтування доцільності запропонованого варіанту дій), розробка основних положень плану або проекту дій (заходів) підприємства у певній сфері

або

(2) Економічне обґрунтування проекту впровадження організаційно-економічного заходу щодо удосконалення відповідного забезпечення прийняття управлінських рішень у певній сфері діяльності підприємства

4–5

1

2

3

2.2. .......

(1) Опис проекту плану дій підприємства при практичному вирішенні управлінських проблем у певній сфері, обґрунтування передбачуваних результатів впровадження поданих пропозицій, характеристика основних техніко-економічних показників заходів, які пропонуються

(2) Техніко-економічне обґрунтування проекту впровадження відповідного до сутності досліджуваної НМП техніко-технологічного заходу щодо удосконалення процесу виробництва продукції, її споживчих характеристик та ін.

4–5

2.3. Оцінка економічної ефективності заходів і рекомендацій, які пропонуються

Загальна характеристика виду, змісту і джерел виникнення очікуваного ефекту від впровадження запропонованих рекомендацій і заходів, розрахунок показників економічної ефективності проекту, в т.ч. обов’язково – розміру ефекту і витрат усіх видів, дисконтованого грошового потоку, критерію чистої дисконтованої вартості, періоду окупності т ін.

1,5–2

ВИСНОВКИ

Характеристика актуальності досліджуваної КП на підприємстві, яке є базою дослідження; опис отриманих у роботі результатів (відповідно до задач дослідження, визначених у вступі до роботи)

1

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Не менш 25 літературних джерел, поданих у наступному порядку: закони і нормативно-правові акти України, науково-методичні труди вітчизняних і зарубіжних економістів (з обов’язковим посиланням на публікації провідних науковців ХНЕУ), електронні ресурси, опис використовуваної внутрішньо-облікової документації підприємства. У тексті КП мають міститися посилання не менш як на 90% (на 22-23 найменування) літературних джерел, наведених у списку літератури

3–4

Додатки

Допоміжні ілюстрації, аналітично-розрахункові таблиці і копії інформаційних першоджерел виконання роботи

б/н

КП – консультаційний проект

* – дана структура носить рекомендаційний характер у частині структурно-логічної побудови консультаційного проекту. Зміст та повнота описання матеріалу КП, характеристику яких наведено у стовпці 2 таблиці, є обов’язковими до розкриття при виконання консультаційного проекту слухачем;

** – виконання розрахунків в аналітичному розділі здійснюється слухачем (на основі використання методів і прийомів економічного аналізу, фінансового аналізу, економічної діагностики) за плановими показниками і матеріалами фінансової, статистичної, аналітичної звітності, а також відомостей внутрішнього обліку діяльності підприємства, яке є базою написання КП, за період не менш 2 повних років

               Проректор,

завідуючий кафедрою економіки

  підприємства та менеджменту,

               професор                                                                                       М.В. Афанасьєв