Характеристика Тематики консультаційного проекту слухачів програми „Українська ініциатива”, страница 6

Теми

Мета дослідження

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

Задачі дослідження

(розкриваються за розділами роботи)

Очікуваний результат

30

Економічна діагностика організаційної культури підприємства

Вивчення соціокультурних засад підприємницької діяльності та розробка рекомендацій з оцінки і удосконалення організаційної культури підприємства

Закономірності формування організаційної культури (ОК), форм і методи управління соціокультурними чинниками розвитку підприємства

Процес формування та розвитку організаційної культури підприємства

1.  Дослідження теоретичних засад формування організаційної культури підприємства

2.  Оцінка організаційної культури підприємства

3.  Розробка рекомендацій щодо управління розвитком організаційної культури підприємства

Рекомендації щодо управління розвитком організаційної культури підприємства

Напрямок „Логістика та управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства”

31

Управління витратами на підприємстві

Дослідження теоретичних основ та розробка реко-мендацій щодо удоско-налення системи управління витратами підприємства

Форми і методи управлінського регулювання витрат підприємства

Процес формування витрат підприємства

1. Вивчення теоретичних основ формування системи управління витратами підприємства

2. Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції

3. Розробка заходів щодо удосконалення системи управління витратами підприємства

Рекомендації щодо удоско-налення управління витратами підприємства

32

Формування логістичної системи управління ресурсним забезпеченням діяльності підприємства

Теоретичне обґрунтування структури та розробка рекоменда-цій щодо розбудови логістичної системи управління ресурсним забезпеченням діяльнос-ті (ЛСУРЗ) підприємства

Організаційно-методичне забезпечення управління формуванням і використанням ресурсів підприємства

Процес формування та використання ресурсів підприємства

1. Узагальнення теоретичних і методичних підходів щодо формування ЛСУРЗ підприємства

2. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства

3. Розробка рекомендацій щодо удосконалення організації та функціонування ЛСУРЗ підприємства

Рекомендації щодо удосконалення ЛСУРЗ підприємства

33

Оцінка ефективності використання ресурсів та розробка заходів щодо ресурсозбе-реження на підприємстві

Вивчення й узагальнення методичних підходів щодо оцінки ефективності використання ресурсів та розробка пропозицій з ресурсозбереження на підприємстві

Форми і методи оцінки та забезпечення оптимального розподілу і використання ресурсів підприємства

Процес формування та використання ресурсів підприємства

1. Дослідження теоретичних основ управління ресурсозбереженням на підприємстві

2. Економічна діагностика ефективності використання ресурсів на підприємстві

3. Розробка рекомендацій щодо удосконалення організаційно-методичного забезпечення ресурсозбереження на підприємстві

Рекомендації щодо підвищення ефективності використання ресурсів на підприємстві

                              Проректор,