Характеристика Тематики консультаційного проекту слухачів програми „Українська ініциатива”, страница 4

Теми

Мета дослідження

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

Задачі дослідження

(розкриваються за розділами роботи)

Очікуваний результат

17

Розробка проекту де-централізації управління на підприємстві

Теоретичне обґрунтування та розробка заходів щодо децентралізації управління на підприємстві

Форми і методи реструктуризації управління підприємством

Процес організації управління підприємством

1. Вивчення теоретичних підходів щодо децентралізації управління підприємством

2. Економічне обґрунтування доцільності децентралізації управління на підприємстві

3. Розробка проекту реструктуризації управління підприємством

Економічне обґрунтування проекту де-централізації управління на підприємстві

18

Організація управління інтегрованим об’єднанням підприємств

Дослідження теоретичних основ прийняття управ-лінських рішень в сфері екон. інтеграції та розробка заходів щодо удоско-налення управління об’єднанням підприємств

Закономірності економічної інтеграції, форми і методи прийняття управлінських рішень в інтеграційній структурі

Процес організації інтегрованим об’єднанням підприємств

1.  Дослідження теоретичних основ управління інтеграційними структурами

2.  Оцінка рівня організації управління об’єднанням підприємств

3.  Розробка заходів щодо удосконалення організації та управління економічною діяльністю об’єднання підприємств

Рекомендації щодо удос-коналення організації управління в об’єднанні підприємств

19

Управління корпоративним розвитком акціонерного товариства

Дослідження теоретичних основ та розробка реко-мендацій щодо удоско-налення корпоративного управління у акціо-нерному товаристві (АТ)

Форми і методи управлінського регулювання корпоративних відносин у АТ

Процес корпо- ративного розвитку АТ

1.  Вивчення теоретичних основ управління корпоративним розвитком АТ

2.  Аналіз стану та організаційного рівня регулювання корпоративних відносин  АТ

3.  Розробка заходів щодо удосконалення корпоративного управління в АТ

Рекомендації щодо удоско-налення кор.-поративного управління у АТ

20

Економічне обґрунтування прийняття управлінських рішень на підприємстві

Теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення економічних засад прийняття управлінських рішень на підприємстві

Форми і методи прийняття управлінських рішень (УР) на підприємстві

Процес прийняття управлінських рішень на підприємства

1. Узагальнення методичних основ економічного обґрунтування управлінських рішень на підприємстві

2. Оцінка організаційного рівня управління підприємством

3. Розробка рекомендацій з удосконалення прийняття УР на підприємстві

Техніко-економічне обґрунтування інноваційного проекту на підприємстві

Напрямок „Організація та регулювання внутрішньоекономічних відносин підрозділів підприємства”

21

Формування виробничої програми підприємства

Вивчення теоретичних і методичних підходів щодо планування виробництва та розробка рекомендацій з удосконалення методики розробки виробничої програми підприємства

Форми і методи планування виробничої діяльності підприємства

Процес виробничої діяльності підприємства

1.Дослідження методичних підходів щодо планування виробництва на підприємстві

2. Аналіз виробництва продукції на підприємстві

3. Розробка рекомендацій щодо удоскона-лення планування виробництва та формування виробничої програми підприємства

Рекомендації щодо удоско-налення методики укладання виробничої програми

Теми

Мета дослідження

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

Задачі дослідження

(розкриваються за розділами роботи)

Очікуваний результат

22

Організація та управління внутрішніми економічними відносинами підрозділів підприємства

Дослідження теоретичних основ формування внут-рішнього економічного механізму та розробка заходів щодо удоскона-лення організаційно-ме-тодичного забезпечення управління внутрішніми економічними відносинами структурних підрозділів підприємства

Організаційно-методичне забезпечення прийняття управлінських рішень в сфері внутрішніх економічних відносин (ВЕВ) структурних підрозділів (СП) підприємства

Процес прийняття управлінських рішень в сфері ВЕВ СП підприємства

1. Узагальнення теоретичних підходів щодо обґрунтування управлінських рішень в сфері ВЕВ СП підприємства

2. Оцінка стану та організаційного рівня внутрішнього економічного механізму підприємства

3. Розробка заходів щодо удосконалення організації та управління внутрішніми економічними відносинами структурних підрозділів підприємства

Рекомендації щодо удосконалення організації та управління ВЕВ СП підприємства

23

Економічне регулювання внутрішніх економічних відносин підрозділів підприємства

Теоретичне обґрунтування та розробка рекомендацій щодо удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання ВЕВ СП підприємства

Форми і методи обґрунтування економічних рішень в сфері внутрішніх економічних відносин структурних підрозділів (СП) підприємства

Процес внутрішньо-господарських відносин СП підприємства

1. Вивчення теоретичних основ формування внутрішнього економічного механізму підприємства

2. Економічна діагностика стану ВЕВ СП підприємства

3. Розробка рекомендацій щодо удосконалення внутрішнього економічного механізму підприємства

Економічне обґрунтування проекту удосконалення внутрішніх економічних відносин СП підприємства

Напрямок „Управління фінансами підприємства”

24

Фінансове планування і моделювання діяльності підприємства

Дослідження методичних підходів щодо обґрунту-вання фінансових планів та розробка рекомендацій з удосконалення фінансового планування і моделювання діяльності підприємства

Організаційно-методичне забезпечення  фінансового планування і моделювання діяльності підприємства

Процес фінансово-господарської діяльності підприємства

1. Узагальнення теоретичних підходів щодо фінансового планування і моделювання діяльності підприємства

2. Аналіз формування та використання фінансових ресурсів підприємства

3. Розробка рекомендацій щодо удоско-налення методики фінансового плануван-ня і моделювання діяльності підприємства

Рекомендації щодо удос-коналення методики фінансового планування діяльності підприємства

25

Обґрунтування джерел формування, ціни і структури капіталу підприємства

Теоретичне обґрунтування та розробка практичних рекомендацій щодо удосконалення формування і використання капіталу підприємства

Форми і методи планування джерел формування, ціни і структури капіталу підприємства

Процес планування формування і використання капіталу підприємства

1. Вивчення теоретичних основ формування капіталу  підприємства

2. Аналіз ефективності використання капіталу підприємства

3. Розробка проекту підвищення ефективності використання капіталу підприємства

Рекомендації з підвищення ефективності використання капіталу підприємства