Характеристика Тематики консультаційного проекту слухачів програми „Українська ініциатива”, страница 3

Теми

Мета дослідження

Предмет дослідження

Об’єкт дослідження

Задачі дослідження

(розкриваються за розділами роботи)

Очікуваний результат

13

Планування маркетингово-збутової діяльності підприємства

Дослідження методичних підходів щодо обґрунтування планів маркетингово-збутової діяльності та розробка рекомендацій з удоскона-лення планування маркетингу на підприємстві

Організаційно-методичне забезпечення  планування маркетингово-збутової діяльності підприємства

Процес маркетингової діяльності підприємства

1. Узагальнення теоретичних підходів щодо планування маркетингово-збутової діяльності підприємства

2. Аналіз маркетингово-збутової діяльності підприємства

3. Розробка рекомендацій щодо удоско-налення методики планування марке-тингово-збутової діяльності та форму-вання плану маркетингу підприємства

Рекомендації щодо удоско-налення методики планування маркетингово-збутової діяльності підприємства

14

Оцінка конкуренто-спроможності (КС) продукції (послуг) та розробка заходів щодо її підвищення

Вивчення й узагальнення методичних підходів щодо оцінки та розробка рекомендацій з підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства

Закономірності формування, методи і способи оцінки конкурентоспромож-ності продукції підприємства

Процес формування та удосконалення конкуренто-спроможності продукції підприємства

1. Дослідження теоретичних основ формування та оцінки конкуренто-спроможності продукції  підприємства

2. Аналіз конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства

3. Розробка рекомендацій щодо удосконалення методики оцінки та планування конкурентоспроможності продукції підприємства

Рекомендації щодо удос-коналення методики оцінки конкуренто-спроможності продукції підприємства

15

Організація та управління маркетинговою діяльністю підприємства

Дослідження теоретичних основ прийняття управ-лінських рішень в сфері маркетингу та розробка заходів щодо удоскона-лення організаційно-ме-тодичного забезпечення маркетингової діяльності

Організаційно-методичне забезпечення прийняття економічних рішень в сфері маркетингової діяльності підприємстві

Процес прийняття управлінських рішень в сфері маркетингу на підприємстві

1. Узагальнення теоретичних підходів щодо обґрунтування управлінських рішень в сфері маркетингової діяльності підприємства

2. Оцінка стану та організаційного рівня управління маркетингом на підприємстві

3. Розробка заходів щодо удосконалення організації та управління маркетинговою діяльністю підприємства

Рекомендації щодо удосконалення організації та управління маркетинговою діяльністю підприємства

Напрямок „Організація та управління діяльністю підприємства”

16

Розробка проекту удосконалення організаційної структури управління підприємством

Вивчення й узагальнення методичних підходів щодо організаційного проектування структури управління підприємством

Закономірності форму-вання організаційної структури, форми і методи організаційного проектування структури управління підприємством

Процес організації управління підприємством

1.  Узагальнення теоретичних підходів щодо формування організаційної структури управління підприємством

2.  Оцінка організаційного рівня управління підприємством

3.  Розробка проекту реструктуризації управління підприємством

Рекомендації щодо удосконалення організації управління підприємством