Характеристика ВАТ ”ХТЗ” і аналіз його господарської діяльності, страница 5

Кдз/кз= ,                                                                       (2.14)

Розрахунок коефіціентів ліквідностінаведений у додатку В табл. В.6.

Кдз/кз – показує, що на початок 2002 року по ВАТ “ХТЗ” мало місця перевищення дебіторської заборгованості над кредиторською на 32% , на

кінець звітного року кредиторська заборгованність була більша , ніж дебіторська на 42%. 

Аналіз ліквідності балансу представлений у таблиці (2.3)

Розрахунок відносних показників ліквідності балансу представлений у таблиці 2.3.

Таблиця 2.3.

     Аналіз ліквідності балансу

Показники

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна

Нормативні значення

Кабс.лікв.

0,0045

0,0085

0,0040

0,2…0,25

Кпот.покр.

0,59

0,31

-0,28

0,7…0,8

Кзог.покр.

1,83

1,51

-0,32

2…2,5

Кдз/кз.

1,32

0,42

-0,9

» 1

Аналіз ліквідності показує, що найбільшу долю в активах підприємства складають не оборотні активи (А4), найменьшу – найбільш ліквідні (А1). Най більшу долю у складі пасивів  складають стійкі пасиви (П4), найменьшу – короткострокові пасиви підприємства (П2).

Таким чином, баланс підприємства не є абсолютно ліквідним, оскільки не дотримуються умови А П1 і А4<П4. Однак, підприємство виконує умови по короткостроковим кредитам і позикам (А3>П2).

Жоден із розрахунків коефіцентів ліквідності не відповідають нормотивним значенням.

2.3.4. Аналіз рентабельності діяльності підприємства.

У фінансовому аналізі використовують різні показники рентабельності. Усі вони відносні  і показують, скільки одиниць прибутку отримують на одиницю реалізованої продукції (активів, виробничих фондів,власного капіталу тощо). Показники рентабільності наведені у додатку В табл. В. 7.

2.3.5. представлений у таблиці 2.4.

Таблиця 2.4.

                Розрахунок рентабельності діяльності підприємства

Показник

За пред.період

За отч.період

Рентабельність активів (Ра)

0,00%

3,50%

Рентабельність власного капіталу (Рск)

0,00%

5,88%

Рентабельність продукції (Рпр)

0,00%

6,30%

Рентабельність виробництва (Рпр-ва)

0,00%

1,86%

Рентабельність продажів (Рпрод)

0,00%

6,42%

          Із таблиці видно, що всі показники рентабельності на кінець звітного року змінили свої значення з нуля на додатні. Що говорить про покращення стану підприємства у звітньому році, але не достатнє.

                                      Висновок

 Основними причинами неефективної діяльності ВАТ ”ХТЗ” у 2002 році

стали :

·  вилучення обігових коштів внаслідок неповернення боргу державним лізинговим фондом за відвантажену прдукцію в 1998 – 1999 роках у розмірі 34.9 млн.грн., що призвело дозбитків більш ніж на 30 млн. грн. і змусиловнаслідок цього залучити кредитні кошти, що призвело до додатковихвитрат на виплату відсотків за них на 7.35 млн.грн.;

·  реалізація продукції заводу власними силами в умовах вторинного ринку, сформованого енерготрейдерами, з якими завод розраховувався за енергонасії тракторами, ціни якого є збитковими для заводу;

·  у звітному році була відсутнязакупівля тракторів державним лізинговим фондом. Ця форма підтримки і АПК, і виробитника тракторів була гарантованим джерелом находження грошових коштів, які складали в річному обсязі реалізації на протязі 1996 – 1999 років 25%;

·  зменшення обсягів виробництва продукції порівняно з 2001 роком на 24.7% призвело до подорожчення собівартості товарної продукції по умовно постійним витратам;

·  рост цінна матеріали і комплектуючі вироби при відносно стабільних цінах на троктори із-за низької платоспроможності споживочів продукції заводу.