Характеристика ВАТ ”ХТЗ” і аналіз його господарської діяльності, страница 4

·  де ДЗ – довгострокові забов’язання, тис.грн.;

·  ПЗ – поточні зобов’язання, тис.грн.;

·  Кспв – складає на початок  і кінець звітного періода 0,83 і 0,68, що близько до норми . Однак, на кінець 2002 року значення коефіцента знизелось внаслідок значного зменшення розміру довгострокових забов’язень (на 46%).

          Отже, аналізвідносних показників фінансової стійкості показав, що основною причиною фінансової нестійкості              ВАТ “ХТЗ” є нестача власних обігових коштів, внаслідок перевищення суми необоротних активів над реальним власним капіталом. Що стосується таких коефіцентів як Крвм, Кавт, Кспв і Кфс, то вони близькі до нормотивних значень.

        Розрахунок відносних показників фінансової стійкості  представлений у таблиці 2.2.

Таблиця 2.2.

         Розрахунок відносних показників фінансової стійкості

Показник

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

Зміна

нормативні значення

Кзвз, коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними засобами

-0,11

-0,01

0,1

0,1

Кзз, коефіцієнт забезпеченості запасів власними джерелами формування

-0,17

-0,01

0,16

0,6...0,8

Кмвк ,коефіцієнт маневреності власного капіталу

-0,08

-0,01

0,08

0,5

Крвм , коефіцієнт реальної вартості майна

0,83

0,88

0,05

0,5

Кавт, коефіцієнт автономії підприємства

0,55

0,6

0,05

0,4...0…0,5

Кспв , коефіцієнт співвідношення позикових і власних засобів

0,83

0,68

-0,15

< 1

Кфс , коефіцієнт фінансової стійкості

0,78

0,73

-0,04

0,6

2.3.3.  Аналіз ліквідності

Розрізняють:

- ліквідність підприємства

- ліквідність активів

- ліквідність балансу

Ліквідність підприємства – це його здатність вчасно розраховуватися за своїми обов'язками.

Ліквідність активів – здатність бути перетвореними в кошти.

Під ліквідністю балансу розуміється ступінь покриття активами, що відповідає ступеня ліквідності, пасивів, що відповідає терміну погашення зобов'язань.

Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні активів, згрупованих по ступені ліквідності і розташованих у порядку убування останньої, з пасивами, згрупованими по термінах їхнього погашення і розташованих у порядку зростання термінів.

По ступені ліквідності активи групуються в такий спосіб:

-  А1 – найбільш ліквідні активи – кошти, а також поточні фінансові інвестиції.

-  А2 – швидко реалізовані активи – дебіторська заборгованість з терміном погашення до 12 місяців, інші оборотні активи.

-  А3 – повільно реалізовані активи – запаси і дебіторська заборгованість з терміном погашення більш 12 місяців.

-  А4 – важко реалізовані активи – необоротні активи.

По термінах погашення пасиви групуються в такий спосіб:

-  П1 – швидко реалізовані пасиви – кредиторська заборгованість і позички непогашені в термін.

-  П2 – короткострокові пасиви підприємства – короткострокові кредити і позики.

-  П3 – довгострокові пасиви підприємства – довгострокові кредити і позики.

-  П4 – стійкі пасиви – РВК.

 Баланс представляється абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови:

 Аналіз відносних покозників ліквідності передбачає розрахунок наступнихкоефіцентів:

Коефіцент абсолютної ліквідності (Кабс.лікв) :

Кабс.лікв= ,                                                            (2.11)

Коефіціент поточного покриття (Кпот.покр) :

Кпот.покр= ,                                                           (2.12)

Коефіцент загнального покриття (Кзаг.покр) :

Кзаг.покр= ,                                                    (2.13)

Коефіціент співвідношення дебіторської (ДЗ) і кредиторської (КЗ) заборгованості (Кдз/кз) :