Характеристика ВАТ ”ХТЗ” і аналіз його господарської діяльності, страница 2

·  вертикальний аналіз;

·  побудова порівняльного аналітичного балансу;

·  Горизонтальний аналіз – розрахунок зміни статей і розділів балансу на кінець періоду в порівнянні з початковим періодом в абсолютному і відносному вираженні.

·  Вертикальний аналіз – являє собою розрахунок питомої ваги статей, розділів балансу в підсумках розділів балансу й у валюті балансу на початок періоду і на кінець у % і оцінці його зміни.

·  Вертикальний і горизонтальний аналіз балансу представлений у додатках 2.х;2.х.

·  На початку 20х років Ххв російський учений балансовед Блатов запропонував досліджувати структуру, динаміку і структурну – динаміку балансу підприємства шляхом спеціального аналітичного угруповання розділів балансу і прорахунків. Аналітичне угруповання статей балансу має вид:

·  Актив

·  необоротні активи;

·  оборотні активи:

·  запаси;

·  дебіторська заборгованість;

·  кошти;

·  витрати майбутніх періодів;

·  Разом

·  Пасив

·  власний капітал;

·  позиковий капітал:

·  довгострокові кредити;

·  короткострокові кредити;

·  кредиторська заборгованість;

·  Разом

·  Аналіз фінансової стійкості підприємства.

·  Фінансова стійкість підприємства характеризується співвідношенням між власним і позичковим капіталом.

·  Розрізняють:

·  внутрішню;

·  зовнішню;

·  загальну;

·  фінансову стійкість підприємства;

·  Внутрішня стійкість – це такий загальний фінансовий стан підприємства, при якому забезпечується стабільно високий результат його функціонування. У її основі лежить принцип активного реагування на зміну внутрішніх факторів.

·  Зовнішня стійкість обумовлена стабільністю економічного середовища в рамках, який здійснюється його діяльність. Вона досягається відповідністю системою керування економікою в масштабах усієї країни.

·  Під загальною стійкістю розуміється такий рух грошових потоків, що забезпечує постійне перевищення надходження засобів над їхньою витратою.

·  Фінансова стійкість – це такий стан, його фінансових результатів їхнього розподілу і використання, що забезпечує розвиток підприємства на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах додаткового рівня ризику.

·  Фінансова стійкість відбиває співвідношення між власним і позиковим капіталом.

·  Аналіз фінансової стійкості містить у собі:

·  аналіз абсолютних показників;

·  аналіз відносних показників (коефіцієнтів);

·  Аналіз фінансової стійкості включає аналіз абсолютних показників фінансової стійкості (додаток в таблВ.9)

·  Абсолютними показниками фінансової стійкості є показники забезпечення запасів, що характеризують ступінь, і витрат джерелами їхнього формування.

·  До абсолютних показників відносяться:

·   власні джерела формування запасів і витрат (власні обігові кошти - ВОК):

·  ВОК=РВК-НА,                                                          (2.1)

·  де РВК – реальний власний капітал, т.грн.;

·  НА – необоротні активи, т. грн.;

·  власні довгострокові джерела формування запасів і витрат (ВД):

·  ВД=ВОК+ДП,                                                           (2.2)

·  де ДП – довгострокові пасиви, т.грн.;

·  загальна величина джерел формування запасів і витрат (ЗД):

·  ЗД=ВД+КП,                                                               (2.3)

·  де КП – короткострокові пасиви, т.грн

·  Цим 3 показникам відповідають 3 показники надлишку, недоліку відповідних джерел формування запасів і витрат:

·  Для характеристики типу фінансової стійкості підприємства використовуються наступні 4 типи фінансової стійкості, яким відповідають наступні умови:

·  Абсолютна фінансова стійкість

·  ВОК

·  РВК

·  ЗД

·  Нормальна фінансова стійкість

·  ВОК < 0