Сучасні демографічні процеси в регіонах України, страница 8

В останні роки проблема підвищення рівня життя постійно у полі зору уряду. Програма діяльності Кабінету Міністрів України "Відкритість, дієвість, результативність" своєю головною метою визначила підвищення якості житті населення, забезпечення прав і свобод громадян, створення можливостей для вільного розвитку особистості на основі сталого економічного зростання. Ця мета об'єктивно обумовлена ходом сучасного суспільного розвитку, розумінням того, що для кожної країни її населення та кожний громадянин становить найвищу цінність та найбільший капітал.

242

Аналіз показує, що впродовж кількох останніх років в Україні утвердилась стійка тенденція до зростання добробуту населення. Про це свідчать як статистичні дані, так і результати соціологічних опитувань. При цьому 2003 р. закріпив позитивні тенденції, а прийняті законодавчі акти у соціально-економічній сфері створюють надійні підвалини для подальшого поліпшення життєвого рівня населення. У 2003 р. суттєво збільшилася роль соціальних стандартів та зростали мінімальні соціальні гарантії, удосконалено систему оплати праці та реформовано пенсійну систему. Цього ж р. забезпечено наближення мінімальних соціальних гарантій до основного соціального стандарту — прожиткового мінімуму (ПМ): мінімальної заробітної плати -з 50,7% до 56,2% ПМ для працездатної особи; мінімальної пенсії (разом з цільовою грошовою допомогою) - з 32,4% до 34,3% ПМ осіб, які втратили працездатність; мінімального розміру матеріального забезпечення безробітних - з 20,3% до 24,7% ПМ.

У грудні 2003 р. рівень середньомісячної заробітної плати становив 551 грн., що в 1,5 раза вище від прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Зростання заробітної плати, підвищення пенсій обумовило зростання рівня життя населення. Про це свідчить збільшення витрат населення, приріст заощаджень та підвищення рівня достатності доходу для задоволення основних потреб. Витрати населення у 2003 р. зросли порівняно з попереднім р. на 21,2%. Враховуючи рівень інфляції, можна зробити висновок, що зростання витрат забезпечило зростання споживання на 13%. Приріст заощаджень у 2003 р. становив 12014 млн. грн., що майже вдвічі більше, ніж рівень 2002р. (чисті заощадження дрмогосподарств були 6788 млн. грн.).

Разом з тим слід відзначити, що у 2003 р., незважаючи на зростання номінальних та реальних доходів, соціально-економічне самопочуття населення суттєво не поліпшилося. Вибіркове опитування "Базова захищеність населення України", яке проводили Держкомстат України і МОП, свідчать, що порівняно з 2002 р. кількість тих, які віднесли себе до бідних зросла з 34% до 38%, та до середніх знизилася з 16% до 14%. Це свідчить про зростання вартості життя та життєвих стандартів населення, а також про те, що проблема підвищення рівня життя в Україні потребує інтенсивнішого вирішення.

Особливу увагу необхідно приділити: підвищенню реальних доходів всіх верств населення та зменшенню їх надмірної диференціації; зменшенню масштабів як об'єктивної, так і суб'єктивної бідності; забезпеченню рівноправності, справедливості в соціально-гуманітарній сфері; подальшому глибшому теоретичному дослідженню проблем рівня та якості життя, механізму їх оцінки, шляхів та засобів підвищення добробуту українських громадян.

Панькова О. В. м.н.с., сектор проблем соціальної безпеки ІЕП НАН України, м. Донецьк

СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО В НАЦІОНАЛЬНИЙ МОДЕЛІ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

Актуальність розбудови нової національної моделі соціально-трудових відносин в Україні обумовлена об'єктивною потребою їх адаптації до економічної бази та політичної системи сучасного суспільства, у виході зі стану соціальної конфліктності, в реалізації пріоритетного національного інтересу України у досягненні національної злагоди, політичної і соціальної стабільності.

243