Сучасні демографічні процеси в регіонах України, страница 5

Причини змін у шлюбній структурі населення України досить складні. Хоча ппажається, що Україна має традиції високого рівня шлюбності, перебіг демографічних процесів на її території відображає загальноєвропейські (іікономірності, характерні зниженням рівня шлюбності, широким поширенням исзареєстрованих шлюбів, високим рівнем розлучуваності, повторних шлюбів тощо. Ці демографічні зрушення відбуваються і в Україні. Однак складність адаптації населення до нових умов існування на сучасному етапі соціально-економічної трансформації суспільства, незадовільне економічне забезпечення його відтворення ипаслідок затяжної економічної кризи надали їм певною мірою "вимушеного характеру".

Щодо регіональних відмінностей, то шлюбна структура населення у всіх регіонах України є однотипною, коливання незначні. Проведений аналіз свідчить, що найнесприятливішим є шлюбний склад населення у містах Києві та Севастополі, у Автономній Республіці Крим та Харківській області.

Всеукраїнський перепис населення 2001 р. вперше дав змогу визначити, яка частина одружених перебуває у незареєстрованому шлюбі. Такі шлюби — наслідок І их складних процесів трансформації сім'ї, що відбуваються нині. У цілому в Україні її юридичне не оформлених шлюбах перебуває 7% одружених чоловіків і 7% заміжніх Ікімок, у т. ч. у містах - 6% чоловіків і 6,1% жінок, у сільській місцевості - 8,8% чоловіків та 8,9% жінок (за експертними оцінками їх частка вважалась більшою). І Іайбільша питома вага незареєстрованих шлюбів серед молоді 15-19 років (25,3% у чоловіків, 19,2% у жінок) і з підвищенням віку одружених та заміжніх частка цих

.....Іобів майже послідовно скорочується, винятком є лише сільські чоловіки 35-49

років та сільські жінки 45-54 років. Цікаво, що відсоток незареєстрованих шлюбів мміций у сільського населення, ніж у мешканців міст, по всім статево-віковим групам ІІшияток - жінки 20-24 років) і по всім областям (крім Закарпатської і Львівської). Це ч пише ще потребує свого пояснення.

Аналіз змін у шлюбному стані населення України, що відбулись за міжпереписний період 1989 - 2001 рр., свідчить про необхідність уваги суспільства •и) процесів, що відбуваються у шлюбно-сімейній сфері. Очевидною є необхідність моніторингу шлюбності та розлученості як процесів, що формують шлюбний стан населення і значною мірою його сімейну структуру. Це дасть можливість розробки й Реалізації відповідних заходів демографічної політики і, відповідно, формування передумов для призупинення процесу депопуляції й поступового виходу з Іемографічної кризи.

27

І

У стаціонарному населенні з незмінною повіковою інтенсивністю економічної активності чисельність вибулих з трудового процесу за певний період дорівнює чисельності тих, що прибули за той же період. Контингент людей, зайнятих у суспільному виробництві, щорічно поповнюється новими працівниками, які змінють тих, котрі вибувають з різних причин - смерті, інвалідності, виходу на пенсію. Чисельність економічно активного стаціонарного населення щорічно оновлюється на величину, обернено пропорційну середній тривалості економічно активного життя, оскільки протягом часу, що відповідає очікуваній тривалості економічно активного життя, чисельність прибулих і вибулих дорівнює чисельності економічно активного стаціонарного населення.

У стаціонарному населенні чисельність і вікова структура зайнятого населення відрізняється від такої в реальному населенні. Із порівняння вікових структур економічно активного і неактивного населення для чоловіків і жінок можна побачити, як відмінності у рівнях смертності та зайнятості чоловіків і жінок впливають на віковий склад зайнятих у виробництві.