Структурна та інвестиційна політика. Регіональна економічна політика. Державне регулювання соціальної сфери. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Страницы работы

Фрагмент текста работы

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Гіль С.Є., Дудник О.А.

Єфремова Л.В., Горобинська М.В.

Приймак Л.І., Сєріков О.Ф.     

Державне регулювання економіки

Навчальний посібник

Частина 2

Затверджено

на засіданні кафедри

економіки та приватизації

Протокол № 8  від 17.03.2003 р.

Автори:                 Гиль С.Є.

                              Дудник О.А

                              Єфремова Л.В.

                              Горобинська М.В.

                              Приймак Л.І.

                              Сєріков О.Ф.

Відповідальний за випуск                Хохлов М.П.

Харків, ХДЕУ, 2003

             ББК

             Д 36

            УДК 338.24(075.8)

Гіль С.Є., Дудник О.А., Єфремова Л.В., та інші

      Державне регулювання економіки. Навчальний посібник. Ч.2. - Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. -    с. Укр. мов.

       Розкрито  державне регулювання окремих сфер і секторів  економіки, а  саме: структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності, соціальних процесів, розвитку регіонів і зовнішньоекономічної  діяльності. Рекомендується для студентів вищих навчальних закладів.

©       Харківський державний

економічний     університет, 2003

                                                                                 © Гіль С.Є.

                                                                                     Дудник Є.О.

                                                                                     Єфремова Л.В.

                                                                                     Горобинська М.В.

                                                                                     Приймак Л.І.

                                                                                     Сєріков О.Ф.

 Вступ

               Трансформація  економічної системи України має на меті сформувати соціально орієнтовану ринкову економіку. Досягти цієї мети  неможливо без активної участі держави. Саме вона, маючи чітку стратегію  і програму реформування та використовуючи весь арсенал  засобів, що є в її розпорядженні, здатна у відносно короткі строки і з найменшими втратами створити умови для становлення цивілізованих  соціально-економічних відносин і найповнішого задоволення потреб суспільства.

 Перед економікою України стоять складні й важливі проблеми, від вирішення яких залежить майбутнє держави: радикальна перебудова структури й вироблення адекватної  інвестиційної політики; формування   територіальних пропорцій і регіональних ринків; регулювання соціальних процесів та зовнішньоекономічної діяльності, тощо.             

        Саме цим проблемам і присвячена  друга частина навчального посібника з курсу “Державне регулювання економіки”, складенного відповідно до програми підготовки студентів економічних спеціальностей вищих учбових закладів. В ній розглядаються  особливості державного регулювання окремих сфер господарської та соціальної діяльності, а  саме: структурної перебудови економіки та інвестиційної діяльності, соціальних процесів, розвитку регіонів і зовнішньоекономічної  діяльності.

Вивчення  пропонованних в посібнику тем з курсу сприятиме підвищенню рівня  загальноекономічної підготовки  спеціалістів, формуванню у них навичок самостійного науково-аналітичного опрацювання проблем з позицій суспільних і державних потреб та іинтересів.

Тема 6. Структурна та інвестиційна політика

 1. Структура економіки: сутність, закономірності розвитку і  тенденції  макроструктурних зрушень.

   2. Державне регулювання інвестиційної діяльності.

   3. Визначення джерел фінансування та обсягів інвестиційних ресурсів.

   4. Ефективність капітальних вкладень в сучасних умовах.

   5. Концепция регулювання інвестиційної  діяльності  в умовах ринкової          

  трансформації .

1.  Структура економіки: сутність, закономірності розвитку і

тенденції макроструктурних зрушень

Життєвість будь-якої економіки залежить від певного набору факторів. Найважливіший із них – здатність народного господарства швидко й ефективно адаптуватися до нових потреб, породжуваних науково-технічним прогресом, освоєнням родовищ корисних копалин і територій, зміною попиту населення і зовнішньоекономічної ситуації. Така адаптація досягається насамперед унаслідок постійних структурних зрушень в економіці. Змінюються мікроекономічні, міжгалузеві і внутрішньогалузеві пропорції, склад продукції, створюються нові виробництва.

Чим швидше йдуть ці структурні зрушення, тим краще розвивається економіка. Навпаки, консервативність економічних і виробничих структур – один із показників застійності економіки.

Проблеми структурної перебудови народного господарства переміщуються в центр уваги економічної науки. Це не випадково. По-перше, для виходу економіки з кризового стану і підвищення

Похожие материалы

Информация о работе