Соціально-трудови процеси підприємства з точки зору класичного менеджмента

Страницы работы

Содержание работы

Водницька Н.В.

ХНЕУ, м. Харків

СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИ ПРОЦЕСИ ПІДПРИЄМСТВА З ТОЧКИ ЗОРУ КЛАСИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТА

В умовах формування соціально орієнтованої ринкової економіки особливу значимість здобуває проблема управління соціально-трудовими процесами (СТП) на підприємстві. "Без достатньої соціальної складовий ніякий сучасний менеджмент не можливий" [1, с.787]. Ця цитата свідчить про визнання особливої та безальтернативної значимості питань соціально-трудового управління. Метою даної роботи є розгляд СТП підприємства з точки зору класичного менеджмента, головною особливістю яких є їх спрямованість на людину.

Управління СТП підприємства автором даної роботи розуміється як  цілеспрямований і систематичний вплив керуючого суб'єкта СТП  на керованого яке обумовлене трудовою діяльністю, що спрямовано на регулювання якості трудового життя і підвищення ефективності праці з урахуванням інтересов усіх суб'єктів СТП. На думку автора, управління СТП повинне базуватися на наступних елементах класичної системи менеджменту: принципах, функціях, методах й інструментах, що розглядаються й інтерпретуються з погляду  формування і регламентування СТП.

Основою управління СТП підприємства можуть служити принципи, що розглядаються в роботах з соціально-трудових відносин: рівность прав і можливостей суб'єктів СТП; солідарність і субсідіарність; рівноправне партнерство; загальність; інтегрування (узаг. за [2, с.53-56; 3, с.88-90])

Стосовно до управління СТП можна виділити наступні функції: аналіз і оцінка (моніторинг) СТП; планування розвитку СТП; організація структури соціально-трудової сфери; мотивація осіб, суб'єктів СТП; реалізація управлінських рішень; координація для досягнення погодженості в роботі всіх ланок СТП; контроль результатів роботи [4, с.23].

Методи управління – це способи здійснення управлінського впливу на працівників підприємства для досягнення цілей управління СТП [5, с.220]. Науковцями виділяють такі методи як  методи прямого (директивного) впливу керуючого на керованого і через них на управлінський СТП, методи непрямого (через інтерес) впливу і методи самоврядування (коли учасники процесу самі приймають і виконують рішення) [6, с.258]. На наш погляд,  для ефективного управляння СТП на підприємстві доцільно виділити та використовувати наступні методи: економічні, правові та соціальні.

Інструменти управління СТП – це сукупність соціально-економічних важелів, застосування яких направлене на комплексне розв'язання соціально-трудових  проблем [7, с.17]. У зв'язку з тим, що в дійсний час відносно СТП ще не розроблені інструменти управління, то можна звернутися до економічної літератури в якій виділяють наступні інструменти соціальної політики, які можна вжити до управління СТП підприємства (за [7, с.17-18]): оподаткування; фінансови трансфери; безготівкова допомога; послуги; заборона або обмеже­ння певних дій; консультування, реко­мендації чи заохочення бажаної діяльності; інформація про наслідки, які може спричинити та чи інша  діяльність; правові статуси, що мають надавати певні права та виз­начати обов'язки підприємства перед їхніми носіями; угоди; заходи стосовно взає­модії груп населення та установ, до яких відносять впровадження пенсійних про­грам за місцем роботи, створення інших соціальних програм, доповнюючих або альтернативних державним, укладання колективних договорів.

На наш погляд, у зв'зку з тим, що у даний час ще нема достатньо розробленого механізму управління саме СТП, то доцільно використовувати елементи класичного менеджменту та суміжних дисциплин, які торкаються питання, що розглядається. Розробка системи управління СТП дозволить українським підприємствам вирішити проблеми соціально-трудової сфери та зайняти гідне положення на ринку. Тому вивчення данного питання в даний час є дійсно актуальним та потребує подальшого вивчення.

Література:

1. Социальная корпоративная политика: проблемы, опыт, перспективы: Учебное пособие / Под общ. ред. Н.А. Волгина, В.К. Егорова. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2004. – 1048 с.

2. Экономика труда и социально-трудовые отношения [Учебник для экономических специальностей вузов. Р.П. Колосова, В.Г. Костаков, А.А. Ткаченко и др.]; Под ред. Г.Г Меликьяна, Р.П. Колосовой. – М.: ЧеРо: Изд-во Моск.ун-та, 1996. – 623 с.

3. Есинова Н.И. экономика труда и социально-трудовые отношения: Учеб. пособие. – К.: Кондор, 2003. – 464 с.

4. Водницька Н.В.Складові механізму управління соціально-трудовими процесами на підприємстві// Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень 2004". Том 39. Управління трудовими ресурсами. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – с. 23-24.

5. Управление персоналом организации: Учебное пособие/ Федосеев В.Н., Капустин С.Н. – М.: Издательство "Экзамен", 2004. – 368 с.

6. Экономика труда: (социально-трудовые отношения)/ Под. ред. Н.А. Волгина, Ю.Г. Одегова. - М.: Издательство "ЭКЗАМЕН", 2003. – 736 с.

7. Гончарова С.Ю., Отенко І.П. Соціальна політика. Навчальний посібник. – Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. - 200 с. 

Похожие материалы

Информация о работе