Соціально-економічні показники України. Основні проблеми соціальної економіки України і шляхи вирішення, страница 2

Темпи росту валового внутрішнього продукту України протягом останніх чотирьох років збільшуються. По даному показнику Україна займає ведучі позиції серед країн СНД [3].

Головними причинами економічного росту стало розширення внутрішнього ринку і збереження позицій вітчизняних експортерів на зовнішніх ринках, які обумовлені поглибленням структурних реформ у ключових секторах економіки. Якщо в 2000 році збільшення ВВП здійснювалося при значному рівні інфляції (ВВП за рік збільшився на 5,9 %, а інфляція - майже на 26 %), то в 2001 - 2002 р. економічне зростання відбувається при істотному скороченні росту споживчих цін (інфляція складала лише 3,9 % у 2001 р.).

Збільшення ВВП у всіх основних галузях відбувається одночасно з позитивними якісними змінами. Поліпшується структура економіки. Темпи

зростання в оборонній промисловості значно перевищують темпи її росту в будівництві, торгівлі, транспорті й Ін. галузях національної економіки, що створює сприятливі умови для промислове - інноваційного розвитку країни.

Скорочується частина збиткових підприємств, рівень бартеризації розрахунків, збільшується інноваційна активність суб'єктів господарювання.

Стан продуктивності праці в Україні характеризується тим, що за незначним виключенням в окремих галузях вона неухильно знижується.

В умовах формування соціальної ринкової економіки держава зобов'язана створити таку соціальну інфраструктуру, яка надасть можливість задовольняти матеріальні і духовні потреби населення, створити гідні людини умови її життєдіяльності. Тому особливий інтерес представляють дані, що показують розмір бюджетного фінансування соціальної сфери (табл. 3).

Таблиця З

Структура витрат державного бюджету України ]об напрямкам^2001 рік

табт

Напрямок витрат

Сума,

Частина

тьіс. грн.

витрат в

державному

бюджеті

1

2

3

Зміст апарата міністерств та відомств

83937,3

0,72

Фундаментальні     науки,     прикладні     наукові

405965,4

3,50

дослідження й інше

Соціальна допомога військовослужбовцям

25427,5

0,22

Система освіти

2315541,8

19,95

Охорона здоров'я

722960,7

6,23

Продовження табл. З

1

2

3

Грошові  компенсації,  пенсії, регресні  виплати,

6407577,0

55,22

соціальне страхування і т.д.

Засоби    на   реалізацію    програм    соціального

905429,4

7,80

захисту вразливих шарів населення

Культура і мистецтво

138087,7

1,19

Фізкультура і спорт

109930,0

0,95

Ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи

238696,0

2,06

Охорона навколишнього середовища

128963,7

1,11

Аварийно - рятувальні служби, цивільна оборона

121395,2

1,05

Усього

11603911,7

100,00

Як видно з табл. З, найбільша частина витрат (55,2 %), припадає на грошові компенсації, пенсії, регресні виплати, соціальне страхування, адресну допомогу і так далі. Наступна по величині частина витрат державного бюджету припадає на систему освіти (19,95 %) і кошти на реалізацію програм соціального захисту вразливих шарів населення (7,8 %). Аналіз структури витрат на соціальні потреби державного бюджету дозволяє характеризувати соціальну політику держави як пасивну, спрямовану на згладжування негативних наслідків, що виникають у соціальній сфері.