Соціально-економічні показники України. Основні проблеми соціальної економіки України і шляхи вирішення

Страницы работы

Содержание работы

УКРАЇНИ й обсяги інвестицій у 1999 - 2002 р. [1].

Соціальне- економічні показники

Таблиця 1

Найменування показника

Характеристика показника

1

1,      Розмір      валового внутрішнього продукту

ВВП - один з основних показників, що відбиває соціально-економічне становище держави. Він важливий не тільки як узагальнюючий показник рівня розвитку економіки країни, але й стосовно населення - як показник рівня життя, стосовно чисельності зайнятих - як показник ефективності праці, стосовно соціальне незахищених шарів населення - як рівень їхніх соціальних гарантій

2. Продуктивність праці

У довгостроковому періоді зростання даного показника означає краще використання фінансових, матеріальних, енергетичних, технологічних і трудових ресурсів; висхідний розвиток економіки. Зменшення ж цього показника означає спад не тільки економічний, але й, неминуче, соціальний

3. Індекс інфляції

Інфляція    впливає    на   розвиток    галузей    економіки, продукція яких орієнтована, насамперед, на населення

4. Витрати державного бюджету на соціальні потреби

Фінансування заходів щодо соціального захисту здійснюється з державного бюджету на такі цілі: фундаментальні науки, система освіти, охорона здоров'я, культура і мистецтво, фізкультура і спорт, охорона навколишнього середовища, аварійне - рятувальні служби і цивільна оборона

Продовження табл. 1

1

5.     Індекс     людського розвитку

Розрахунковий статистичний показник, у якому враховуються обсяги споживання матеріальних благ, можливості для розвитку людини, забезпечення системи охорони здоров'я й освіти. У ньому враховуються такі показники: очікувана тривалість життя, відсоток грамотності серед дорослого населення, реальний ВВП на душу населення, індекс тривалості життя й індекс рівня освіти

6.               Демографічні

показники

Коефіцієнт народжуваності, коефіцієнт смертності, рівень відтворення населення, середня тривалість життя й інші наочно відбивають рівень соціальне- економічного становища країни. Поліпшення цих показників спостерігається у взаємозв'язку зі зростанням економічних показників і зниженням соціальних (бідність, хвороби, безробіття, беззахисність людей)

7.   Структура   трудових ресурсів

Від кількості людей, зайнятих суспільне корисною й ефективною роботою, залежить розмір ВВП. Чим більше відсоток зайнятості серед працездатного населення, тим вище значення ВВП. Зайнятість дає можливість одержувати гідну заробітну плату, достатню для життя і розвитку працівника і членів його родини. Наявність високого і зростаючого безробіття не дозволяє зробити потенційно можливий ВВП, що створює значні труднощі держави в вирішенні соціальних проблем

Продовження табл. 1

1

8. Рівень оплати праці

Заробітна плата формує доходи найманих робітників. Чим вище рівень реальної заробітної плати, тим вище купівельна спроможність працівників. Як категорія ринкової економіки заробітна плата, по - перше, погоджує інтереси виробництва з зацікавленістю працівників у результатах праці; по - друге, стимулює продуктивність праці; в-третіх, стимулює працюючих підвищувати кваліфікацію; в - четвертих, вказує на необхідність поліпшення умов праці; в - п'ятих, забезпечує (в ідеалі) обсяг необхідних життєвих благ, які працівник повинен одержати в обмін на свою працю

9.    Розмір    соціального стандарту прожитковий мінімум

Він визначається як «вартісна величина, достатня для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я, набору продуктів харчування, а також мінімального набору непродовольчих товарів і мінімального набору послуг, необхідних для задоволення соціальних і культурних потреб особистості» [2]. Чим вище його розмір, тим більш калорійний раціон харчування може дозволити собі людина, краще спланувати гардероб (одяг, взуття), розумніше організувати роботу, побут і дозвілля, й весь життєвий процес

10.   Державні   соціальні гарантії

Такі соціальні гарантії як мінімальний розмір заробітної плати, мінімальний розмір пенсії за віком, неоподатковуваний мінімум доходів громадян, розміри соціальної допомоги й інші соціальні виплати показують, як держава вирішує питання захисту соціальне уразливих шарів населення

Продовження табл. 1

1

11.     Показники     рівня бідності населення

Дані показники є результатом економічної нерівності. В основу вирішення цієї проблеми покладен принцип соціальної справедливості, тобто встановлення гарантій рівності громадян перед законом, забезпечення рівних можливостей соціального й матеріального благополуччя

Таблиця 2

Обсяги ВВП й інвестицій в Україні

Показники

1999 рік

2000 рік

2001 рік

2002 рік

ВВП (номінальний), млрд. грн.

127,1

170,1

211

247

Темпи росту реального ВВП, %

99,6

105,9

109

106

Обсяги    інвестицій    в    основний

17,55

23,6

26,7

33,9

капітал   за  рахунок   усіх   джерел

фінансування, млрд. грн.

Похожие материалы

Информация о работе