Сегментація ринку. Принципи і критерії сегментації. Методи розробки цільового ринку, страница 6

● етап життєвого циклу товару. Привиходінаринокізновимтоваромдоцільнопропонуватилишеодинваріантновинки  При тому краще використовувати стратегії цільового чи масового маркетингу.

● ступінь однорідності ринку. Якщоспоживачімають схожі смаки, бажання, купують однакову кількість товарів за певні періоди й однаково реагують на певні маркетингові стимули, то безперечно, треба орієнтуватися на масовий маркетинг.

● маркетингові стратегії конкурентів. Якщо конкуренти сегментують ринок, застосування стратегії масового споживача може бути згибне. Якщо конкуренти орієнтуються на масового споживача, фірма може виграти від використання диференційованого або цільового маркетингу.

Обравши стратегію диференційованого чи цільового маркетингу і здійснивши сегментацію ринку, фірма повинна визначити, які сегменти є найпривабливішими. При цьому доцільно враховувати сильні сторони підприємства, півень конкуренції. Розмір ринків, стосунки з посередниками, “імідж” фірми.

Найвигідніші сегменти повинні мати  високий рівень поточного збуту, високі темпи зростання, високу норму прибутку, слабку конкуренцію. Як звичайно, жоден із сегментів не відповідає бажаною мірою усім цим характеристикам, тому доводиться йти на компроміси.

Після виявлення об’єктивно привабливих сегментів фірма повинна   поставити перед собою запитання, який з них найповніше відповідає її сильним діловим сторонам. Тобто слід відібрати ті сегменти, для успішної роботи на яких підприємство має усі необхідні ділові передумови. Обравши конкретний сегмент, фірма повинна визначити для себе,  як проникнути на нього і здобути конкурентні переваги. Для того належить дослідити позиції усіх наявних на ринку конкурентів і визначити своє місце.

       Причини невдалої сегментації

     1. Неправильно здійснений вибір і обгрунтування ринкового сегмента

     2. Зроблено надмірну сегментацію ринку, що призвела до надмірної диференціації товарів, яка  себе не виправдала.

     3. Здійснено надмірну концентрацію зусиль підприємства на одному ринковому сегменту при ігноруванні інших, не менш перспективних

     4. Зроблено помилкову сегментацію ринку, невірно визначені потреби окремих груп споживачів

4.  ВИСНОВКИ

1.  Теорія   сегментації ринку є однією з базових теорій маркетингу і виходить з того, що сучасне підприємство не в змозі забезпечити всю різноманітність споживчих запитань. Сегмент - це виділені певним чином  групи споживачів, що  мають певні  загальні характеристики і внаслідок цього приблизно однаково реагують на спонукальні чинники маркетингу.

2. Необхідною  умовою сегментації є неоднорідність очікувань покупців  і купівельних становищ і спроможність підприємства здійснювати диференціацію структури маркетингу.  Достатніми умовами сегментації є такі :розміри ( ємність) сегменту , доступність  сегменту для підприємства, перспективність сегменту, прибутковість або рентабельність сегменту, сумісність сегменту з ринком основних конкурентів і захищеність сегмента від конкуренції, відповідність обраного сегмента місіії і цілям підприємствафективність роботи на обраному сегменті ринку.

3. Послідовність етапів сегментації:  перший етап  - якісне дослідження, націлене  на пошук споживацьких мотивацій, точок зору споживачів на існуючі товари, виявлення відношення до товару і розуміння споживацької поведінки. Другий етап - кількісне дослідження,  визначає важливі кількісні співвідношення і значення параметрів ринку Третій етап – аналіз ринку. Четвертий етап – перевірка і підтвердження правильності результатів аналізу – перевірка існування сегментів.   П”ятий  етап – складання профіля сегмента.

4. Розрізняють сегментацію по споживачах, параметрах продукту, основних конкурентах, каналах збуту, нішеву сегментацію. У кожному випадку використовують певні принципи і критерії сегментації. Так споживачів  розділяють за такими принципами як географічний, демографічний, психографічний, поведінковий. Для кожного з означених принципів є свої критерії.

5. Існує три методи розробки цільового ринку – масовий  маркетинг, диференційований маркетинг, концентрований маркетинг. На вибір  методу охоплення цільового ринку впливають такі фактори як наявність у підприємства ресурсів; ступінь однорідності продукці ; етап життєвого циклу товару; ступінь однорідності ринку; маркетингові стратегії конкурентів.