Розробка заходів щодо підвищення ефективності діяльності маркетингової служби на підприємстві (на прикладі ВАТ "ТУРБОАТОМ"), страница 6

3.4. Планирование основных технико-экономических и финансовых показателей предприятия

В связи с внедрением рейтинговой оценки деятельности службы маркетинга на предприятии повышается эффективность работы данной службы, что влечет за собой увеличение спроса на данную продукцию .В связи с чем предприятие повышает объем производства продукции (табл.3.7).

Исследования конъюнктуры рынка показали, что в плановом периоде повысится объем производства на 15%. Внедрение данного мероприятия повлечет за собой увеличение производительности труда. Збільшення об'єму виробництва свідчить про можливість одержати додатковий прибуток.

Таблиця 3.7

Наименование показателя

Факт 2003

План

Отклонение (+,–)

Темп роста %

Объем производства

225128,8

258898,12

33769,32

115

Численность

5612

5625

0

100

Производительность труда

40

46,03

6,03

115,07

В связи с внедрением организационного мероприятия, т.е. рейтинговой оценки деятельности службы маркетинга на ОАО "ТУРБОАТОМ" увеличение объема производства повлечет за собой увеличение фонда оплаты труда, который составит:

ФОП = 24358,30 × 1,15 = 28012,05 тис. грн.

В связи с внедрением станка 1 К 282 ФОП уменьшится на 31,06 тис .грн.

Збільшення ФОП спричинить за собою збільшення середньомісячної заробітної плати, що є показником поліпшення діяльності підприємства.

Зрівняльний аналіз фонду оплати праці та середньомісячної заробітної  плати представлений в табл. 3.8.

Таблиця 3.8

Зрівняльний аналіз фонду оплати праці та середньомісячної заробітної плати

Наименование показателя

2003 год

2004 год

Отклонение (+/-)

Темп роста, %

ФОП

24358,3

28012,05

3653,75

115

Численность

5625

5625

0

100

Средняя з/п

361

415

54

114,96

З даних табл. 3.8 видно, що середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника збільшилися на 14,96% в зв'язку зі збільшенням продуктивності праці працівників.

Одним з головних показників діяльності підприємства є показники ефективності використання основних фондів. Ефективність використання основних фондів характеризується рядом показників: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність. Показники ефективності використання основних фондів наведена у табл. 3.9.

Таблиця 3.9

Аналіз показників ефективності використання основних фондів

Показники

Факт 2003 року

Проект плану

Відхилення (+/-)

Нормативне значення

Фондовіддача, грн/грн.

6,3

9,8

155,6

збільшення

Фондоозброєність, грн/грн.

6,4

4,7

73,4

збільшення

Фондоємкість, грн/грн.

0,16

0,1

62,5

зменшення

Як видно з табл.3.9 відбудеться збільшення фондовіддачі, це означає про ефективність використання основних виробничих фондів.

Найважливішим показником, що характеризує роботу підприємства, є собівартість продукції, робіт, послуг. Від її рівня залежать фінансові результати діяльності підприємства .

Загальний аналіз собівартості продукції представлений у табл. 3.10.

Таблиця 3.10

Собівартість продукції ВАТ "ТУРБОАТОМ"

Показник

Факт

План

Відхилення (+/-)

Темп зросту, %

Сировина, матеріали та напівфабрикати

58852

67679,8

8827,8

115,00

Тепло та електроенергія

7778

7770

-8

99,90

Разом матеріальні витрати

66630

75449,8

8819,8

113,24

Фонд оплати праці разом

33800

38893,71

5093,71

115,07

Фонд оплати праці

24358

27981,09

3623,09

114,87

Відрахування до пенсійного фонду та соціальне страхування

9442

10912,6

1470,6

115,58

Амортизація

15043

15052

9

100,06

Інші операційні витрати

15392

12313,6

-3078,4

80,00

Разом витрати

130865

141709,1

10844,1

108,29