Порядок відображення в обліку операцій в інвалюті. Відображення в обліку експортних операцій підприємства

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Також потрібно відобразити в обліку підприємства комплекс операцій, проведений ним протягом кварталу, приймаючи, що комісійна винагорода банку складає 0,2% від суми відповідної операції

Завдання 5

Курси національної валюти до долара США за місяць представлені в табл 1 7 Використовуючи методику, наведену в П(С)БО № 21 «Вплив зміни валютних курсів», розрахуйте середньозважений валютний курс для цілей бухгалтерського обліку

Таблиця 1 7 Динамікавалютногокурсу

Період

Курс НБУ грн /євро

Період

Курс НБУ грн /євро

1 01-10

5 235

17-25

5 209

І 11-16

5 228

26-31

5210

Тести

1.  У якій валюті ведеться облік і складпетьея фІНіИОов* аіітність на
українських підприємствах, що здійснюють розрахунки а Іноівмними пар
тнерами в іноземній валюті:

а) у валюті розрахунку, що зазначена в контракті,

б) у доларах СШД;

в) у євро;

г)  у гривневому еквіваленті, розрахованому за курсом МОРУ,

д) у гривневому еквіваленті, розрахованому за курсом І ІйУ,

2.  Монетарні статті балансу - це:

а)  статті балансу про дебіторську чи кредиторську аяборгованість під
приємства, що будуть погашені коштами;

б) статті балансу про кошти, а також про такі активи І зобов'язання, що
будуть отримані чи оплачені у фіксованій (чи визначеній) сумі грошей
або їхніх еквівалентів;

в)  статті балансу, в яких міститься інформація про іалютні цінності під
приємства чи розрахунки, що будуть здійснені п іноземній валюті;

г)   статті балансу про кошти підприємства, отримані оІноземній валюті,
переведені у валюту звітності за валютним курсом на дату складання
балансу.

3.  Згідно П(С)БО № 21 під курсовою різницею розуміється різниця
між:

а)  курсом купівлі і продажу іноземної валюти, перерахованої в гривневий
еквівалент за валютним курсом на дату здійснення валютної операції;

б)  курсами Міжбанківського валютного ринку України і Національного ба
нку України;

в)  оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних ва
лютних курсах.

4.  Балансова вартість немонетарних статей при складанні фінансо
вої звітності визначається за:

а) історичною вартістю;

б)  фактичною вартістю на дату складання звітності.

5.  Курсові різниці відображаються у формі фінансової звітності:
а) в балансі підприємства (форма № 1);

б) у звіті про фінансові результати (форма № 2);

в) у звіті про рух коштів (форма № 3);

г)  у звіті про власний капітал (форма № 4)

6.  Різниця між вільним курсом реалізації іноземної валюти на МВРУ
і курсом, за яким валюта перебувала в обліку підприємства на момент її
реалізації, відноситься:

а) до складу операційної курсової різниці;

б) до складу неопераційної курсової різниці;

в) на фінансовий результат операційної діяльності;

г)  до складу інших доходів (витрат) підприємства.

7.  У якому випадку можливі розрахунки'між підприємствами - рези
дентами України - в іноземній валюті:

а)  у випадку наявності індивідуальної ліцензії НБУ на проведення опера
цій в іноземній валюті хоча б в одного з партнерів;

б)  у випадку наявності індивідуальної ліцензії НБУ на проведення опера
цій в іноземній валюті в обох партнерів;

в)  якщо розрахунки між резидентами проводяться в безготівковій формі;

г)  розрахунки між суб'єктами господарської діяльності - резидентами
України - в іноземній валюті заборонені.

,8. Для відкриття поточного рахунка в іноземній валюті в   одному з уповноважених українських банків підприємство-резидент:

а)   повинне одержати індивідуальну ліцензію НБУ на здійснення

Похожие материалы

Информация о работе