Податкові відносини між державою та платниками податків, страница 4

Отже, можна запропонувати такі її напрямки:

1. Діяльність ДПА не повинна обмежуватися рамками лінійних орієн­тирів, коли здається достатнім забезпечити її ефективність шляхом доведен­ня за лінійним ланцюгом до платника податків нормативних актів та запро­вадити аналогічну схему податкового контролю. Зростаючі масштаби, різно­манітність форм роз'яснювальної та інформаційно-пропагандистської роботи при всій їхній значимості, на жаль, не можуть стати гарантом високої подат­кової дисципліни. Платник податку не повинен відчувати себе пасивним ви­конавцем та спостерігачем тієї важливої роботи, яка ведеться в державі щодо вдосконалення податкової політики. Його причетність до неї має відбуватися в різних формах, спрямованих на підвищення визначеності, прозорості, дос­тупності, обгрунтованості усіх складових цієї політики.

2. На зміну лінійній повинна прийти ланцюгова модель діяльності ДПА, що схематично зображено на рис.2. Вона передбачає принципово інший підхід до організації та управління цією діяльністю. Ключовим фактором тут виступає ефективність зв'язків між різними ланками ланцюга, елементами багатогранних податкових відносин. Тобто філософія діяльності кожної ланки ланцюга, а значить, підрозділу ДПА повинна бути спрямована на досягнен­ня взаємодії та відповідності між такими її складовими: пізнання та доведен-Рис. 2

ня до платника податкових рішень; визначення на основі аналізу можливос­тей їхнього виконання; організація податкового контролю.

3.3 огляду на викладене, одним із головних завдань у роботі підрозділів ДПА має стати налагодження та реалізація "зворотного зв'язку" з платником податку. Це означає розширення їхніх функцій за рахунок посилення ана­літичної спрямованості та виявлення на цій підставі стратегічно важливих для вдосконалення податкових відносин проблем. Конкретні форми вико­нання цих завдань: організація моніторингу, опитування у вигляді анкет, яке слід провадити з певною регулярністю, розгляд листів та запитів платників податків з подальшим їхнім узагальненням і аналізом тощо.

4. Через ДПА повинна визначатися та чітко реалізовуватися можливість впливати на процес прийняття рішень. Ця вимога об'єктивна, оскільки опо­даткування належить до тих інститутів, які характеризуються ієрархічною структурою реалізації рішень. Набираючи силу закону, вони затверджуються на одному рівні, а використовуються та контролюються на інших, нижчих. З огляду на це дієвість оподаткування, забезпечення чіткості та доступності низхідних податкових рішень потребують розширення функцій підрозділів ДПА за рахунок формування необхідних умов для подальшого впливу на процес прийняття рішень.

5. Незважаючи на те, що побудова цивілізованого інституту платників податків належить до стратегічних цілей, уже сьогодні ДПА слід розглядати як ініціатора та координатора починань у розробці цілісної загальнодержав­ної програми щодо формування податкової культури у населення, створення якої потребує участі багатьох державних і суспільних організацій.

Перелічені заходи становлять лише частку стратегічних напрямків ре­формування податкової служби, але, як ми вважаємо, саме ту, що здатна викликати "сітьовий ефект", коли першочергова їхня реалізація надалі за­безпечить досягнення інших цілей.

Підсумовуючи викладене, зробимо загальний висновок. Режим взаємодії у податкових відносинах між державою та платником податків об'єктивно неминучий, своїм корінням він сягає в особливості сьогодення. А інакше не уникнути очевидного парадоксу: підвищення рівня збирання податків потре­бує збільшення витрат на утримання додаткових штатів та посилення жорст­кості контролю, що автоматично створює нові імпульси до протидії з боку платників податків, а значить, до зниження рівня сплати останніх. Іншими словами, абсолютизація якоїсь однієї групи відносин та недооцінка інших зумовлюють значні суспільні втрати.

Застосування концепції взаємодії не ламає, а лише вирівнює податкові відносини, повною мірою зберігаючи значення загальнодержавних інтересів. Активізація процесу збалансування інтересів держави та платників податків здатна дати ефект уже найближчим часом.