Податкові відносини між державою та платниками податків, страница 2

Враховуючи місце та значення податків у суспільному розвитку, сьогодні гострій критиці піддаються різні елементи податкової системи: окремі види податків, форми і методи їхньої побудови. Але пошук шляхів перелому нега­тивних тенденцій йде надто повільно, що пов'язано з відсутністю чіткого уявлення про податкову політику як систему. За оцінкою радника Президен­та України В.Медведчука, системний підхід відсутній при прийнятті і реа­лізації управлінських рішень на рівні законодавчої та виконавчої влади. Су­марні втрати державного бюджету внаслідок дії окремих законодавчих актів становили тільки за 8 місяців 1996 р. 872 млн. грнЛ

Надзвичайно рідко стан податкових відносин простежується через призму взаємовідносин між державою та платниками податків. У той же час характер

____________________________________________________________________________

' Економіст. - 1997. — № 4.- Є. 14. ' Плюс-мінус. — 1997. — 17 січня. — № 3.— С. 2.

__________________________________________________________________________

цих взаємовідносин в окремих випадках близький до кризового, ускладнює ситуацію з податками в цілому. Із 16,7 млрд. грн„ що надійшли до консолідо­ваного бюджету за 8 місяців 1997 р., добровільно в строк сплачено лише 3,6 млн. грн„ тобто 21,6%". З іншого боку, лише за 1 півріччя 1997 р. суми подат­кових переплат зросли у 1,5 раза. У розпорядженні податкових органів знахо­диться 1,5—2 млрд, грн. неправомірно отягнутих із підприємців податків.

Це дає підстави стверджувати, що в Україні податкові органи та суб'єкти господарювання перебувають у стані перманентної протидії. Перші — при­хильники посилення жорсткості регулюючих та контролюючих дій до плат­ників податків, останні — послаблення їх. Обидві сторони спираються на важливість виконання податками своїх функцій, на недосконалість податко­вого законодавства і політики, трактують їхні цілі та норми кожен по-своєму.

Про нерозвинутість сучасних взаємовідносин між державою та платни­ками податків свідчить і такий факт. У структурі донарахованих коштів за результатами перевірок податкових органів у 1 кварталі 1997 р. частка фінан­сових санкцій становила майже половину (48,6%), в той час як частка ос­новного платежу (податку, збору) — лише 19,6%. Серед перевірених найзна-чущих платників податків структура донарахованих сум мала такий вигляд: основний платіж — 25,4%, фінансові санкції — 54,4%, пеня — 20,2%.

Пошук шляхів компромісу останнім часом не завжди спирається на еко­номічне обгрунтування схеми економічних відносин з промисловістю, підприємцями і взагалі з платниками податків. Найчастіше гору беруть проб­леми поточного моменту, кон'юнктура, а то й емоції. Виважений курс роз­витку податкових відносин замінено набором окремих заходів, не з'єднаних у цілісну систему єдиною концепцією. Проте життя доводить невдалість втручання в закономірності, що їх диктує економіка. Зокрема, вилучаючи через механізм переплат гроші з економічного обігу, держава зменшує завт­рашню податкову базу. Водночас оздоровлення системи державних фінансів, зменшення бюджетного дефіциту, який у 1996 р. становив 4,9% ВВП, а в 1997 р. не повинен був перевищувати 4,5% і згідно з проектом на 1998 р. ця цифра має дорівнювати 5,2% ВВП, особливо актуалізують завдання рефор­мування податкової системи.

Започатковане з розбудовою державності національне податкове рефор­мування, пройшовши в незалежній Україні ряд етапів, набуло простору для свого розширення, прискорення та поглиблення. І хоча формування сучас­ної податкової політики ще відбувається на тлі кризових явищ, визріла не­обхідність її становлення в найсучаснішому розумінні цієї категорії. Запро­понована урядом трансформація податкової системи від фіскальної спрямо­ваності до такої, що стимулює економічний розвиток, має стати шляхом і способом виведення податкової політики на вищий рівень розвитку, її наб­лиження до світових стандартів.

Таку постановку стратегічного завдання слід розцінювати як розуміння гієї якісно нової особливості ситуації, що сформувалася в результаті податко­вих перетворень, здійснених за період розбудови суверенної держави. Сьо-

______________________________________________________________________________

' Бизнес. — 1997. - 6 октября. — № 40.— С. 16. ' Квартальні передбачення. — 1997. — Вересень.

_____________________________________________________________________________

годні стало очевидним, що основні важелі податкової політики повинні бути узгоджені не лише з бюджетними параметрами, а й з показниками відтворю-вальних процесів та індикаторами системи економічних інтересів суспільства.