Питання № 1-61 для екзамену з дисципліни "Статистика" (Індекси середньої ціни: методика побудови та практичне значення)

Страницы работы

Содержание работы

Питання зі статистики.

1.       Помилки вибіркового спостереження. Визначення середньої та граничної помилки при різних схемах відбору.

2.       Ряди розподілу, їх види, принципи побудови та використання. Види варіаційних   рядів.   Прийоми   графічного   зображення   розподілу   одиниць сукупності.

3.       Статистичне спостереження та основні організаційні форми його проведення. Види звітності. Удосконалення звітності в умовах переходу до ринкової економіки.

4.       Розрахунок середньої арифметичної по даним інтервального варіаційного ряду, спрощенні способи її розрахунку.

5.       Програма статистичного спостереження. Статистичні формуляри та їх види. Програма перепису населення 2001 року.

6.       Поняття про індекси. Значення індексів в аналізі явищ. Індивідуальні та загальні індекси. Принципи побудови загальних індексів.

7.       Відносні величини планового завдання, виконання плану та динаміки, їх характеристика та взаємозв'язок.

8.       Мода та медіана, їх значення та способи розрахунку у дискретному та інтервальному рядах розподілу.

9.       Сутність та значення відносних^ величин в статистиці. Відносні величини структури та координації, їх розрахунок та практичне використання.

10.      .Індекси продуктивності праці, їх значення та методика розрахунку.

11.     Задачі зведення та його основний зміст. Значення групувань в статистичному дослідженні.

12.     Приведення рядів динаміки до однієї основи. Інтерполяція та екстраполяція рядів динаміки.

13.     Види та форми взаємозв'язків, що вивчаються у статистиці. Функціональні та кореляційні зв'язки. Коефіцієнт кореляції.

14.     Поняття про інтерполяцію та екстраполяцію динамічних рядів. Вивчення сезонних коливань.

15.     Зв'язок статистики з іншими науками. Використання в економічних дослідженнях прийомів математичної статистики. Закон великих чисел та його значення в статистиці.

16.     Кореляційний метод вивчення зв'язків між явищами. Оцінка результатів кореляційного аналізу.

17. Приведення рядів динаміки до однієї основи. Інтерполяція та екстраполяція рядів динаміки.

18.     Види дисперсії, їх характеристика та методи розрахунку. Правило додавання дисперсії.

19.     Поняття про вибіркове спостереження. Основні узагальнюючі характеристики генеральної та вибіркової сукупностей. Репрезентативність вибірки.

20.     Основні організаційні форми статистичного спостереження та їх характеристика. Способи збору статистичних відомостей.

21.     Основна тенденція ряду динаміки та методи її виявлення. Спосіб линутої середньої та її практичне значення.

22.     Основні задачі статистичної науки. Удосконалення організації статистики в умовах ринкової економіки.

23.     Прийоми виявлення основної тенденції розвитку явища. Аналітичне рівняння динамічних рядів, використання цього метода у статистичних дослідженнях.

24.     Звітність — основна форма статистичного спостереження. Види та способи отримання звітності в сучасних умовах.

25.     Помилки вибіркового спостереження. Визначення помилки вибірки для середньої величини та для долі при різних схемах відбору

26.     Види статистичного спостереження по обхвату одиниць спостерігаємого об'єкта. Види несуцільного спостереження та їх характеристика.

27.     Математичні властивості середньої арифметичної. Розрахунок середньої арифметичної способом "моментів".

28.     Статистика як суспільна наука, її виникнення та розвиток. Задачі статистики в умовах ринкової економіки.

29.     Варіація ознак соціально-екойомічних явищ та необхідність її вивчення. Показники варіації та методика їх розрахунку, переваги та недоліки цих показників.

30.     Предмет статистики. Теоретична основа статистики. Удосконалення статистичної праці в ринкових умовах.

31.     Поняття варіації ознак. Показники варіації. Методи розрахунку дисперсії.

32.     Статистичні таблиці та їх види. Правила побудови статистичних таблиць.

33.     Загальна, групова та міжгрупова дисперсія, їх сутність та значення. Правило додавання дисперсій та його використання в аналізі зв'язку. Емпіричне кореляційне відношення.

34.     Статистичне групування за кількісними ознаками. Інтервали групування. Вторинне групування.

35.     Принципи побудови загальних індексів. Загальні індекси цін, фізичного обсягу продукції, вартості, їх взаємозв'язок

36.     Статистична сукупність. Одиниця сукупності. Ознаки одиниць сукупності. Класифікація ознаків. Варіація ознаків.

37.     Індекси продуктивності праці змінного та постійного складу, їх значення та методика розрахунку. Взаємозв'язок цих індексів.

38. Абсолютні та відносні величини в статистиці. Види відносних величин та їх вираження.

39.     Ряди розподілу, принципи їх побудови та використання. Види рядів розподілу та їх характеристика. Прийоми графічного зображення розподілу одиниць сукупності.

40.     Ряди індексів з постійною та змінною базами зіставлення (базисні та ланцюгові індекси), з постійними та змінними вагами.

41.     Показники варіації, їх характеристика. Дисперсія альтернативної ознаки.

42.     Значення відносних величин в статистиці. Відносні величини зіставлення та інтенсивності, їх розрахунок та практичне використання.

43.     Спрощенні способи розрахунку дисперсії та середньоквадратичного відхилення. Властивості загальної дисперсії.

44.     Метод статистики. Специфічні прийоми і методи статистичного вивчення суспільних явищ.

45.     Види середніх. Середня гармонійна та арифметична. Вибір форми середньої.

46.     Програмно-методологічні питання плана статистичного спостереження. Програма спостереження.

47.     Індекси заробітної плати змінного та фіксованого складу, їх економічний зміст.

48.     Статистичне спостереження. Основні організаційні форми спостереження. Види спостереження по часу реєстрації факторів, що с постері гаються.

49.     Кореляційний метод вивчення зв'язків між явищами. Оцінка результатів кореляційного аналізу.

50.     Види групувань та їх характеристика. Комбіновані групування. Визначення числа груп та величини інтервалу.

51.     Індивідуальний та загальні індекси собівартості продукції, методика їх розрахунку та практичне значення.

52.     Помилки статистичного спостереження та забезпечення вірогідності даних.

53.     Середні величини, що характеризують динамічні ряди.

54.     Базисні та ланцюгові показники динамічних рядів. Види рядів динаміки, їх характеристика.

55.     Індекси середньої собівартості і методика розрахунку та практичне значення.

56.     Графічне зображення абсолютних та відносних величин.

57.     Середньозважені індекси і методика їх побудови.

58.     Розрахунок середніх рівней динамічних рядів.

59.     Індекси середньої продуктивності праці: методика розрахунку та практичне значення.

60.     Характеристика етапів статистичного дослідження. Методи, що використовують на кожному з етапів дослідження.

61.     Індекси середньої ціни: методика побудови та практичне значення.

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Статистика
Тип:
Экзаменационные вопросы и билеты
Размер файла:
37 Kb
Скачали:
0