Особливості формування інвестиційної стратегії. Спрямованість стратегічного інвестування. Джерела інвестування. Проектний аналіз реальних інвестицій, страница 9

Метою екологічного аналізу є визначення розміру екологічного ефекту від упровадження заходів РИП, у першу чергу, для підприємства. Екологічний ефект полягає в економії, що виникає при використанні відходів, уловлювати які можливо при застосуванні високих технологій, економії, що виникає від збільшення термінів експлуатації устаткування і поліпшення параметрів, що забруднюють середовище, з урахуванням рентабельності основних фондів, економії від зменшення витрат на їхній ремонт і поліпшення екологічного стану зовнішнього середовища (зниження вібрацій і шуму, пилу, концентрації шкідливих речовин) у розрахунку на одиницю устаткування й одного працівника, а також суми можливих штрафних санкцій.

Організаційний ефект утвориться від продажу продукції, виготовленої на знову створених робочих місцях, зниження трудо- і матеріалоємності; підвищення кількості продукції  за рахунок упровадження прогресивних форм, методів, способів організації виробничого процесу, підготовки виробництва, праці і керування.

Формули для розрахунку організаційного ефекту наступні:

1.Збільшення обсягу випуску продукції при створенні нових робочих місць (ΔПРО1):

   ,                     (5.20)

де ПП1 - середньорічна продуктивність праці працівника на одному

робочому місці, шт.;

Ц1- оптова ціна одиниці виробленої продукції, грн.;

С1- повна собівартість одиниці зробленої продукції, грн.;

П1- сума податків і відрахувань на одиницю продукції (ПДВ, акцизний збір), грн.;

К - кількість нових створених робочих місць, шт.

2.       Економія, що виникла від зниження трудомісткості випуску продукції внаслідок проведення організаційних заходів (ΔПРО2):

 ,                       (5.21)

де Тфі - фактична трудомісткість виготовлення одиниці продукції і-того виду, ч.;

Тпі - планова трудомісткість виготовлення одиниці продукції і-того

виду, ч.;

ЗП - середня заробітна плата за одну людино-годину, грн.;

Оі - середньорічний обсяг випуску і-того виду продукції, шт.

3.Поліпшення якості продукції внаслідок проведення організаційних

заходів (ΔПРО3):

                   (5.22)

де Ц1 - збільшення ціни одиниці продукції і-того виду, грн.;

КВ1 - обсяг випуску і-того виду продукції підвищеної якості за період, шт.

4.       Зниження  собівартості  випуску  продукції за  рахунок зниження матеріальних витрат (Δ04):

 ,                         (5.23)

де ΔЗ1 - зниження собівартості випуску одиниці продукції і-того  виду, грн.;

Оi - середньорічний обсяг випуску продукції і-того виду, шт.

Загальне значення організаційного ефекту РИП і запропонованого рівня інтегральної організаційної ефективності визначається аналогічно екологічному і соціальному ефекту.

Розглядаючи ефективність РИП як комплексне поняття, до її аналізу, а головне, оцінці варто підходити з позицій потенційних можливостей і наслідків упровадження проектних рішень, що виникають у всіх можливих областях, а саме: фінансів, соціальної, екологічної, організаційної. Любою з перерахованих аспектів формує ефективність із приватних позицій за допомогою запропонованих показників. Організаційні, екологічні і соціальні аспекти характеризуються розглянутими показниками рівня ефективності. Фінансовий аспект розглядає ефективність як вигідність вкладень з позицій формованих фінансових потоків і відтоків, а не з позицій класичного підходу до ефективності як відносини результату до витрат. Це зв'язано з тим, що суб'єктів інвестиційного процесу цікавить не тільки віддача кожної вкладеної грошової одиниці, але й абсолютне значення фінансових потоків з погляду їхнього порівняння з можливими альтернативними варіантами вкладень.

Тому пропонується розраховувати наступні показники фінансової ефективності:

чисту поточну вартість проекту;

потік прибутку (ПП):    

 ,                  (5.24)