Особливості формування інвестиційної стратегії. Спрямованість стратегічного інвестування. Джерела інвестування. Проектний аналіз реальних інвестицій, страница 4

3)  незначний ризик неплатоспроможності і банкрутства;

4)  повне збереження керування в руках засновників.

 Недоліки:

1)  обмежений обсяг залучення;

2)  обмеженість зовнішнього контролю за ефективністю використання власних інвестиційних ресурсів, що при некваліфікованому керуванні може привести до важких фінансових наслідків для підприємства.

Переваги позикових і притягнутих (зовнішніх) ресурсів:

1)  значний обсяг зовнішнього залучення, що значно перевищує обсяг власних інвестиційних ресурсів;

2)  зовнішній контроль за ефективністю ІД і реалізацією внутрішніх резервів її зростання.

Недоліки:

1)  складність залучення й оформлення;

2)  більш тривалий період залучення;   

3)  необхідність чи гарантій застави;

4)  підвищення ризику банкрутства в зв'язку з несвоєчасним погашенням;

5)  утрата частини прибутку через позичковий відсоток;

6)  можлива втрата керування.

Головні критерії оптимізації структури інвестиційних ресурсів:

1)  висока фінансова стійкість підприємства;

2)  максимальна сума прибутку;

3)  мінімізація ризику.

Фінансова стійкість характеризується системою показників фінансового аналізу. Критерій максимізації прибутку кількісно можна оцінити співвідношенням чистого прибутку до суми внутрішніх 5 зовнішніх джерел фінансування інвестицій. Ефект полягає в тому, що до норми прибутку на власний капітал прирощується прибуток, отриманий за рахунок позикових засобів.

Мінімізація ризику досягається при визначеному рівні прибутку, що очікує інвестор. Такий рівень ризику варто розглядати як необхідний (НР):

НР = БР + ПР,      (4.6)

де БР - безпечний ризик (на рівні дивідендів за державними облігаціями);

ПР - премія за ризик, норма прибутку, що очікує інвестор; її мінімальне значення дорівнює рівню інфляції.

1.5. Проектний аналіз реальних інвестицій.

Реальні інвестиційні проекти (РИП) - система організаційно-правових і розрахунково-фінансових документів, необхідних для здійснення визначених інвестиційних заходів.

Класифікація РИП:

1)       за формами інвестицій:

Ø реальні;

Ø основні виробничі фонди;

Ø товарно-матеріальні запаси;

Ø фінансові;

2)       за ступенем розробки:

Ø задум;

Ø нові підприємства;

Ø функціонуючі підприємства з розробленою ідеєю, що ще не забезпечує прибутку;

Ø розширення функціонуючого прибуткового підприємства;

Ø реорганізація підприємства без заміни менеджерів;

Ø реорганізація підприємства з частковою чи повною заміною менеджерів;

Ø інвестування підприємств із метою перетворення його зі збиткового в прибуткове;

3)       з погляду організації і методики фінансового забезпечення:

Ø РИП діючих підприємств;

Ø РИП нових підприємств;

4) по сферах діяльності:         

Ø технічні;

Ø організаційні;     

Ø економічні;

Ø соціальні;

Ø змішані.

5)по складу і структурі:

Ø монопроект - окремий проект визначеного типу, виду, масштабу;

Ø мультипроект - комплексний проект, до складу якого входять трохи монопроектов;

Ø мегапроект- цільові програми розвитку регіонів, областей, до складу яких входять мультипроекти;

6) по розмірі і ступеню впливу:

Ø маленькі;

Ø середні;

Ø великі;

7) по термінах виконання:       ;

Ø короткострокові (до 3-х років);

Ø середньострокові (3-5 років); 

Ø довгострокові (більше 5 років);

8) по рівнях складності:

Ø прості;                                                

Ø складні;

Ø дуже складні;                                    

9) по характері предметної області:   

Ø інноваційні;                                                            

Ø організаційні;       

Ø науково-дослідні;

Ø навчально-освітні;

Ø змішані.

Етапи інвестиційного проектування здійснюються по фазах:

1.       Передінвестиційна фаза:

виявлення інвестиційних можливостей здійснення РИП (експрес-оцінка) на рівні країни, регіону, області (до 1% загальної вартості РИП);