Організація маркетингової діяльності. Маркетинговий контроль, страница 5

Аналіз маркетингової прибутковості показує, який відносний прибуток приносять різні канали, товари, території і інші маркетингові об”єкти.

è Контроль ефективності.  Метою цього типу  контролю є визначення більш ефективних способів управління торговим персоналом, проведення рекламних компаній, заходів по стимулюванню збуту, організації розподілу.

В деяких компаніях є посада маркетингового контролера, який допомагає підвищити ефективність їх діяльності. Ці контролери проводять складний фінансовий аналіз  маркетингових витрат і одержаних результатів. Вони слідкують за виконанням планів по прибутку, допомагають при складанні бюджетів, вимірюють ефективність просування, аналізують витрати на рекламу , оцінюють прибутковість різних сегментів і географічних ринків. Розрізняють ефективність торгового персоналу, реклами, стимулювання збуту, розподілу і інше.

è Стратегічний контроль (ревізія маркетингу). Час від часу підприємство аналізує і повністю переглядає свою стратегію і маркетингові цілі. Контроль  за дотриманням запланованої стратегії підприємства, його місії, цілей та завдань, або стратегічний контроль, здійснюється за допомогою ревізії маркетингу. Завдання ревізії маркетингу – встановити, які пункти маркетингового плану не реалізуються і з яких причин, чи правильно визначені ціль та завдання маркетингу, розроблена його структура, наскільки у стратегії маркетингового плану враховані зміни в ситуації на ринку, в навколишньому середовищі тощо. Загалом стратегічний контроль чи ревізія маркетингу – це визначення того, чи відповідає маркетингова діяльність підприємства визначеній стратегії маркетингу.

Результати ревізії маркетингу з розробленими рекомендаціями щодо вдосконалення подальшої маркетингової діяльності підприємства з урахуванням змін у маркетинговому середовищі подають вищому керівництву. Рішення про прийняття необхідних заходів затверджує вище керівництво підприємства.

Ревізію маркетингу проводять за певним планом. 

         План ревізії маркетингу.

1.  Ревізія маркетингового середовища  -

А. Макросередовищі

Б.Мікросередовища.

2.  Ревізія стратегії маркетингу

3.  Ревізія організації служби маркетингу

4.  Ревізія маркетингових систем (інформаційної, планування, контролю)

5.  Ревізія результативності маркетингу

6.  Ревізія складових комплексу маркетингу

3.  ВИСНОВКИ

1. Зростаюче значення маркетингу  відображається і на процесах його організації в рамках підприємства. . Досягнення цілей підприємства залежить в основному від трьох чинників : вибраної стратегії, організаційної структури, і ефективності функціонування цієї структури.

2. Організаційна структура – це конструкція організації, на основі якої здійснюється  управління маркетингом – або сукупність служб, відділів, підрозділів, в склад яких входять працівники, які займаються маркетинговою діяльністю. Маркетингова структура має рішуче значення для успішної реалізації  концепції маркетингу. Для організації маркетингу не існує універсальної схеми. Відділи маркетингу можуть бути створені на різних засадах.

3. Існує велика кількість варіантів організаційних структур маркетингу. Цю велику кількість можна звести до  орієнтації на функції; на товари; на  ринки; на регіони, а також на комбінацію на функцію-продукт, функцію-ринок, продукт - ринок, функцію – продукт – ринок.

4. Контроль завершує цикл маркетингу і одночасно розпочинає новий цикл планування маркетингової діяльності.  Контроль маркетингу – це процес вимірювання і оцінки результатів реалізації стратегій і планів, виконання корегуючих дій, які забезпечують досягнення маркетингових цілей.При реалізації маркетингових планів може виникнути безліч проблем, тому відділ маркетингу повинен постійно  відслідковувати і контролювати всю маркетингову діяльність.

Існує чотири типи контролю маркетингової діяльності: контроль щорічних планів; прибутковості; ефективності; стратегічний.