Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 8

2.5. Порядок виконання роботи

2.5.1 Для запропонованих зразків растрових структур проводять дії:

- відбирають періодичні структури і визначають їхні лініатуру і кут повороту;

- відбирають неперіодичні растрові структури; для нерегулярних структур за допомогою мікроскопа визначають діаметр растрової точки.

2.5.2 На основі проведеного аналізу (п. 2.5.1) визначають передбачуваний тип репродукції, що відповідає параметрам даної структури.

2.5.3 На основі аналізу, проведеного за пп. 2.5.1. і 2.5.2, визначають передбачуваний спосіб друку.

2.5.4 Отримані результати заносять у табл. 2.1.

2.6  Устаткування і матеріали

2.6.1 Денситометр.

2.6.2 Лупа.

2.6.3 Мікроскоп.

2.6.4 Шкала для вимірювання лініатури.

2.6.5 Зразки растрових структур.

Таблиця 2.1 — Результати виконання роботи

Загальна характерис-тика растрового зображення (позитив, негатив)

Параметри растрової структури

Передбачувані

Період, лін/см

Діаметр растрової точки, мкм (Для нере-гулярної структури)

Форма растро-вої точки

Кут повороту структури

Інтервал щіль-ностей

DD

Тип репро-дукції

Спосіб друку

2.7 Зміст і форма звіту

2.7.1 Найменування і мета роботи.

2.7.2 Таблиця експериментальних даних.

2.7.3 Марки вимірювальних приладів.

2.7.4 Висновки по роботі.

3. ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ КОЛІРНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ВІД ВИБОРУ ФОРМУВАННЯ АХРОМАТИЧНОЇ СКЛАДОВОЇ КОЛЬОРУ

3.1   Мета роботи

Вивчити залежність зміни результатів кольороподілу для різних варіантів операції вирахування колірних фарб з-під чорної (UCR, GCR).

3.2   Зміст роботи

3.2.1 Відсканувати модельне кольорове зображення з кольоровою контрольною шкалою в колірному просторі RGB.

3.2.2 Відповідно до завдання викладача вибрати тріаду фарб і тип паперу для друку репродукції сканованого оригіналу.

3.2.3 У програмі для обробки образотворчої інформації графічної станції  вибрати варіант вирахування кольорових фарб — UCR або GCR.

3.2.4 Відкрити на графічній станції відсканований файл і конвертувати його з RGB в СМYК.

3.2.5 Провести виміри відносних площ растрових елементів контрольної шкали і візуальну оцінку кольороподільных (СМYК) зображень.

3.2.6 Змінити за вказівкою викладача параметри кольороподілу і конвертувати модельний файл: СМYК — RGB — СМYК; повторити виміри.

3.2.7 Дані вимірів занести в таблицю.

3.2.8 Зробити висновки про зміну ахроматичної складової кольору репродукції в залежності від настройки.