Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 6

1.3   Порядок проведення роботи

1.3.1 Ознайомитися із запропонованими растровими структурами різної частоти. Розташувати їх у порядку зростання частоти структури. Оцінити візуальне сприйняття цих структур при різних відстанях розглядання.

1.3.2 Оцінити частоту (лініатуру) растрової структури із застосуванням тест-об'єкта — частотоміра для растрових структур.

1.3.3 Виміряти за допомогою денситометра оптичні щільності відбитків, відносні площі растрових точок, розтискання точок, коефіцієнт накладання фарб та контраст друку на растровій шкалі, запропонованій викладачем. Інструкція з використання приладу знаходиться у додатку А.

1.3.4 Розрахувати і побудувати градаційну характеристику відбитка (криву дерастрування) за формулою Шеберстова-Мюррея-Девіса для заданих викладачем значень DК, DБ.

1.4   Устаткування і матеріали

1.4.1 Растрові структури з різною частотою.

1.4.2 Тест-об'єкт для оцінки частоти структури.

1.4.4 Денситометри, що працюють у минаючому і відбитому світлі.

1.4.5 Міліметровий папір, лінійка, олівець.

1.5 Зміст і форма звіту

1.5.1 Коротке теоретичне обґрунтування.

1.5.2 Результати роботи — частоти растрових структур, таблиця відносних розмірів растрових точок, розтискання, контрасту друку на шкалі, коефіцієнта накладання барв, накреслена крива дерастрування.

1.5.3 Висновки з роботи.

2. ДОСЛІДЖЕННЯ РАСТРОВИХ СТРУКТУР І МЕТОДІВ ЇХ ОЦІНКИ

   Мета роботи

Вивчити різновиди растрових структур. Ознайомитися з методами оцінки растрових структур.

   Теоретичне обґрунтування

Автотипний принцип передачі тонів базується на методах растрування, що класифікуються за структурними і модуляційними ознаками.

Структурні ознаки відображують розміри і форму растрових точок, частотні властивості растра.

Модуляційні ознаки відображують фізичні принципи формування растрової структури.

Найбільш розповсюджені методи растрування формують періодичні растрові структури, для яких характерне створення однієї растрової точки в межах елементарної площадки (періоду). Растрові зображення з утворенням однієї растрової точки називають одноструктурними.

Растрові точки можуть мати круглу, квадратну й еліптичну форму, а також форму неправильних геометричних фігур (із круговою або вісьовою симетрією). Приклади одноструктурних растрових зображень наведені на рис. 2.1.

                     а)

           б)

                            в)

Рисунок 2.1 – Напівтонова шкала і растрові діапозитиви, що відрізняються формою растрової точки, (а) – напівтонова шкала; (б) – кругла растрова точка плавно переходить у квадратну, а потім у круглу прозору точку; (в) – еліптична форма растрової точки

Застосування структур з еліптичною формою растрової точки дозволило підвищити градієнт передачі тонів в області світів, при відносно зниженому контрасті зображення в середніх півтонах.

Пошуки шляхів оптимізації процесів растрування призвели до появи так званих дво- і багатоструктурних періодичних растрових структур. Поряд з основною (центральною) растровою точкою у світах формуються більш дрібні растрові точки. Якщо ці точки мають однакову форму (подібну або відмінну від форми центральної точки), то такі растрові структури називають двоструктурними (рис. 2.2, а). Якщо одночасно формуються растрові точки трьох різних розмірів або форм, то такі структури називають триструктурними (рис. 2.2, б) і т.д. Таким чином, відбувається формування багатоструктурних растрових зображень.

Формування додаткових растрових точок у будь-якій градаційній зоні призводить до бажаного перетворення градієнта градаційної кривої і, отже, до підвищення якості репродукції.