Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Теоретичні основи растрування”, страница 22

до лабораторних робіт

з дисципліни “Теоретичні основи растрування”

для студентів усіх форм навчання спеціальностей 7.092701 – “Технології друкованих видань”, 7.092704 – “Комп¢ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв”

Упорядник КУЛІШОВА Нонна Євгенівна

Відповідальний випусковий          В.П.Ткаченко

Редактор                                         Б.П. Косіковська

Комп¢ютерна верстка

План 2007, поз. 113 

Підп. до друку             Формат 60´84 1/16     Спосіб друку – ризографія.

Умов. друк. арк.          Облік. друк. арк.         Тираж   50  прим.

Зам. № 1-113                                  Ціна договірна

ХНУРЕ, Україна, 61166, Харків, просп. Леніна, 14

Віддруковано в навчально-науковому видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

61166, Харків, просп. Леніна, 14