Наскрізна програма практик для студентів спеціальності "Фінанси": Навчально-методичний посібник

Страницы работы

Фрагмент текста работы

ЗМІСТ

Вступ

Загальні вимоги щодо організації та проведення практики

Мета та задачі практики

Вибір та організація бази практики

Керівництво, організація, контроль та управління практикою

Вимоги щодо написання звіту, порядок його оформлення та захисту

Програма ознайомчої практики

Програма фінансово-аналітичної практики

Література

Додатки

ВСТУП

Головними задачами вищої школи у справі підготовки фахівців, які задовольняли б потреби народного господарства й були конкурентноздатними на ринку праці, є систематичне підвищення як теоретичного, так і практичного рівня  навчання студентів.

Після закінчення університету фахівці освітнього рівня бакалавр спеціальності 6.100104 – Фінанси повинні уміти на практиці використовувати знання з організації, формування та видатків державних фінансів, фінансів підприємств та бюджетних установ, фінансових послуг, зокрема, соціального страхування, банківської системи держави тощо.

3 метою створення єдиної методичної та організаційної спрямованості ycix видів практики для студентів підготовлена наскрізнапрограма практик, яка є одним із важливих учбово-методичних документів. Вона визначає організацію проведення окремих видів практики бакалаврів: ознайомчої та фінансово-аналітичної, та вимоги щодо набуття практичних умінь та навичок.

 Програма забезпечує єдиний підхід до організації практик, системність та взаємозв’язок теоретичних знань та практичного досвіду навчання студентів. У вiдпoвiднocтi з учбовим планом спеціальності  6.100 104 – Фінанси передбачаю такі терміни практики: ознайомча – (VІ семестр) 4 тижні; фінансово-аналітична – (VІІІ семестр) 4 тижні.

Загальні вимоги до організації та проведення практики

Мета та задачі практики

Метою практики студентів є:

закріплення теоретичних знань, отриманих під час вивчення нормативних дисциплін за спеціальністю фінанси, а також професійно-орієнтованих дисциплін за вибором вузу та студентів;

набуття вмінь та навичок обробки економічної інформації та роботи зі звітністю підприємств (установ, організацій);

формування вмінь та навичок проведення економічного аналізу, застосування методів наукових досліджень для розв’язання економічних проблем, здійснення комплексних проектних розробок по відношенню до обраного об’єкту проходження практики;

набуття певних умінь i навичок виконання професійних обов’язків фахівця з фінансів на робочому місці на базі практики.

Задачі практичної підготовки студентів:

Для студента важливо під час проходження практики:

поглибити, розширити, систематизувати та закріпити знання із курсів загальнотеоретичної, загальноекономічної та спеціальної підготовки;

ознайомитись із сучасними формами та методами організації i технологіями робіт фінансового менеджера на підприємствах різних форм господарювання та у фінансових установах;

набути вмінь та навичок за напрямками майбутнього професійної діяльності: розробка та вдосконалення економічних методів управління; аналіз, оцінка та прогноз ефективності виробничої, комерційної та фінансової роботи на підприємствах, в організаціях, установах та їх підрозділах; комплексне дослідження фінансового стану об’єкта; оцінка внутрішніх виробничо-ресурсних можливостей зростання прибутковості, рентабельності та ліквідності; розробка рекомендацій

Похожие материалы

Информация о работе

Предмет:
Финансы
Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
804 Kb
Скачали:
0