Місце ризику в менеджменті, страница 6

Перший підхід рекомендується застосовувати щодо «сміливих» рішень, які пе-      редбачають руйнування сформованої структури виробництва та означають на-      вальний прорив на ринок Для таких проектів ризик пов'язаний насамперед з не-      безпекою хибно оцінити вихідну ситуацію, в результаті чого виявиться, що збут      нового товару відбувається незадовільно 3 цієї причини для «сміливих» рішень      просто необхідна розробка, по суті, всіх можливих альтернатив виконання завдан-      ня, поставленого проекту, щоб, зваживши ці альтернативи за ймовірностями їхньої      реалізації, прийняти остаточне рішення

Другий підхід застосовується тоді, коли немає особливого розмаїття альтерна-      тивних рішень, але завдання достатньо складне в тому відношенні, що охоплює      весь життєвий цикл продукту (підприємства) — від проектування до серійного ви-      робництва В цьому разі важливо оцінити надійність кожної фази, виявити най-      менш надійні ланки загального ланцюга (від проектування до серійного виробниц-      тва), щоб заздалегідь розробити для них заходи, спрямовані на зниження ступеня      ризику

Третій підхід застосовується до «простих» рішень І полягає в певному усклад-      ненні розрахунків у силу врахування не просто середніх значень, а характеру роз-      поділів тих випадкових величин, середні з яких використовуються в розрахунках      Навряд чи треба доводити, що попит при всьому бажанні точно (в математичному      сенсі) не може бути оцінений Максимум, на який можна розраховувати, в тому,      щоб оцінити розподіл випадкових величин, що характеризують попит, І провести      статистичне моделювання процесу як необхідний етап для підготовки рішень Те

саме можна сказати про всі економічні параметри розрахунку, оскільки вони, влас-      не, відносяться до майбутніх подій

Існують, проте, загальні (Інваріантні) підходи до процесу управління ризиком у      менеджменті Управління ризиком передбачає

>- використання всіх можливих (допустимих з морального та законодавчого по-      глядів) засобів для того, щоб уникнути чи знизити ступінь ризику, пов'язаного зі      значними (катастрофічними) збитками,

> контроль ризику, коли немає можливості уникнути його цілком (якщо це сут-      тєвий ризик), оптимізація ступеня ризику чи максимально можливе зниження обся-      гів та ймовірності можливих збитків,

^ свідоме прийняття (збереження) чи навіть збільшення ступеня ризику у ви-      падку, коли це має сенс

Можна запропонувати такий перелік робіт з аналізу та управління ризиком (ви-      користовуючи експертні системи) 1) підбір досвідченої команди експертів, 2) під-      готовка спеціального листка опитування та зустріч з експертами, 3) вибір техніки      аналізу, 4) Ідентифікація факторів ризику та визначення їх значимості, 5) створен-      ня моделі механізму впливу ризиків, 6) визначення взаємозв'язку окремих видів      ризику та сукупного ефекту від їх впливу, 7) розподіл ризиків між учасниками про-      екту, 8) дослідження результатів аналізу та управління ризиком

Література

1 Балыка С Моделирование и прогнозирование хозяйственного риска // Бизнес-      Информ —1997 —№22

2 Бирман I Шмидт С Экономический анализ инвестиционных проектов / Под ред      Л П Белых — М ЮНИТИ, 1997 —631 с

3   Воропаев Ю И Риски, присущие бизнесу // Бухгалтерский учет — 1995 —№4

4   Воротов Д Инновации и риск// Бизнес-Информ —1998 — №6

5 Врешенко Л Финансово-экономические аспекты риск-менеджмента на предприя-      тии // Финансовые услуги — 1997 — № 2

6   Врешенко Л Риск-менеджмент прибыли предприятий //Бизнес-Информ —1998 —№4

7 Жигло А Н Расчет ставок дисконта и оценка риска // Бучгатгерский учет —1996 —      №6

8 Кравченко Ю Я Розрахунок ризику Інвестицій у цінні папери // Фінанси України —      1996 — № 10

ЛипсицИ В, Коссов В В Инвестиционный проект —М   БЕК, 1996 —293 с

10  Пшшпенко Л П Фінансовий аналіз як Інструментарій оцінки ризику Інвестора // Фі-      нанси України — 1997 —№ 1

11   Попова А  Инвестиционный риск-менеджмент промышленного предприятия // Биз-      нес-Информ — 1998 — №2