Місце ризику в менеджменті, страница 5

В умовах невизначеності, так би мовити, протиріччя між теоретично вірним та      практично можливим підходом Теоретично досконалий підхід полягає в тому, щоб      врахувати всі можливі варіанти сценаріїв грошових потоків У більшості випадків      це важко чи неможливо взагалі, бо доведеться враховувати занадто багато альтер-      натив, навіть якщо працювати з комп'ютером Методи дослідження невизначеності      та ризиків можна розбити на три концептуальні групи Перша група методів робить      спробу врахувати в явному вигляді всі альтернативні сценарії грошових потоків з      конкретного важливого рішення До цієї групи належать методи пріоритетного      стану (зіаіе ргегегепсе арргоасЬ) ЦІ методи теоретично красиві, але їх важко вико-      ристовувати на практиці Досить часто методи, що використовуються на практиці,      являють собою не більше ніж грубу, приблизну апроксимацію результатів, які мо-      жуть бути отримані при використанні теоретично правильних підходів

Методи другої групи передбачають можливість повного узагальненого опису      активів по компаніях, на основі якого можна буде визначити їх вартість Наприк-      лад, можна скласти прогноз очікуваних грошових потоків за кожен прогнозний пе-      ріод, а потім продисконтувати їх за ставкою з поправкою на ризик, визначаючи      цим самим вартість активів Для оцінки облігацій замість очікуваних грошових потоків використовують обіцяні (найімовірніші) грошові потоки В моделі оцінки      капітальних активів (саріїаі аззеіз рпст§ тосіеі) передбачається, що відомий (3-      коефщієнт (міра системного ризику, який не може бути диверсифікований), що ха-      рактеризує залежність між вартістю активів даного виду І вартістю ринкового пор-      тфеля Інвестицій У моделях оцінки опцюнів (орпоп рпст§ тосіеі) потрібно з само-      го початку передбачати, що зміна вартості активів даного виду (чи Іншого виду,      тісно з ним пов'язаного) підпорядковується заданому розподілу ймовірностей, І      задати потрібні параметри розподілу (такі як дисперсія, кореляція І т ш ) У методі      достовірного еквівалента (сейатгу еяшуаіепсе арргоасЬ) оцінка невизначених гро-      шових потоків за кожен період зводиться в один показник, який відображає їх Імо-      вірність та схильність Інвестора до ризику Всі ці методи спрямовані на визначення      того, як ринок оцінить реалізовані Інвестиції

Третя група методів розроблена для того, щоб забезпечити поглиблене розумін-      ня характеристик підприємницької діяльності, особливо — пов'язаного з ними ри-      зику Це може принести певну користь, навіть якщо метод І не дає точного прогно-      зу ринкової вартості підприємства Прикладами цих методів можуть послужити      аналіз окупності (рауЬаск апаїузіз), аналіз чутливості (зепзШуІгу апаїузіз), стратегі-      чне планування тощо

Хоча наведені вище підходи й можуть вступати в суперечність, їх можливо ви-      користовувати таким чином, щоб вони доповнювали один одного Щоб прийняти      правильне стратегічне рішення, потрібно І) розуміти, яким чином можливі сцена-      рії його реалізації вплинуть на ринкову вартість фірми в цілому, 2) усвідомлювати      ризик конкретного проекту, 3) на основі своїх висновків з перших двох пунктів,      оцінити вартість компанії так, щоб даний проект можна було порівняти з Іншими      альтернативами

Існують різноманітні методики, які модифікують методи оцінки ефективності      господарської діяльності з метою врахування ризиків. Суть основного завдання      при цьому можна описати так як потрібно провести розрахунки, щоб навіть у разі      їх неадекватності отримати результати, на які можна спиратися при виборі Інвес-      тиційної альтернативи

Для оцінки ризику з практичного погляду застосовуються три підходи, багато в      чому пов'язані з характером об'єкта