Місце ризику в менеджменті, страница 4

Отже, ризик — невід'ємна складова господарської діяльності Коли управлінсь-      кі рішення приймаються в умовах невизначеності, грошові потоки, що ними гене-      руються, можуть виникати згідно з одним з множини можливих альтернативних      сценаріїв Керівник не знає заздалегідь, котрий з можливих сценаріїв реалізується в      дійсності Ми можемо приймати рішення, які зменшують ризик, але не в змозі пов-      ністю його усунути Ризик стимулює підприємницьку діяльність, хоча одні підпри-      ємці більше схильні до нього, ніж Інші Він породжується відсутністю повної Ін-      формації, неможливістю точного передбачення розвитку подій у внутрішньому та      зовнішньому середовищі фірми Зазначу, що виокремлювати певний вид ризику та      намагатися прогнозувати його наслідки недоцільно Це твердження випливає з мір-      кувань про комплексність ризику Умовно можна вважати, що Існує лише ризик як      глобальний феномен, а всі його прояви та види — це тільки точки його перетину з

ДІЙСНІСТЮ

Підприємницька діяльність в усіх п формах та видах обтяжена ризиком, ступінь      якого посилюється з переходом до ринкової економіки Зростання рівня ризику за      сучасних умов пов'язане зі зростаючою невизначеністю та швидкими динамічними

змінами в економічній ситуації в країні в цілому І на конкретному ринку зокрема      розширюються пропозиції для Інвестування приватизованих об'єктів, з'являються      нові емітенти І фінансові Інструменти тощо До основних ризиків акціонерного то-      вариства належить уся сукупність ризиків суб'єкта господарювання

Причини виникнення невизначеності та зумовленого нею ризику поділяються      на три групи

•^ Більшість пов'язаних з економікою процесів є принципово недетермшовани-      ми Таким, наприклад, є науково-технічний прогрес, хід якого неможливо спрогно-      зувати, природні явища, зміни клімату тощо

•^ Економічно оптимальна неповнота Інформації, бо Іноді доцільніше працюва-      ти з неповною Інформацією (коли збирати дані дуже важко та дорого) Тобто      постає питання цінності даних для прогнозування та керування ризиків

•^ Існує, так би мовити, «організована» невизначеність чи асиметрія Інформації      Вона спричинена тим, що завжди певна частина Інформації приховується від будь-      кого з економічних, політичних чи Інших причин

Сукупність причин виникнення підприємницьких ризиків можна поділити на      причини внутрішнього та зовнішнього характеру До перших слід віднести недолі-      ки організації виробничого процесу (операційний ризик та ризик нововведень) та      недоліки системи управління тощо До других — невизначеність у поведінці конт-      рагентів, зміни в загальноекономічних факторах, природно-кліматичні умови та      Інше

Багато управлінських рішень доводиться приймати в умовах крайньої невизна-      ченості, коли потрібно вибирати між кпькома варіантами, скажімо, вкладень Ана-      ліз ризиків можна розділити на два взаємодоповнюваних види якісний І кількіс-      ний Якісний аналіз має на меті визначити (Ідентифікувати) чинники, області І види      ризиків Кількісний аналіз ризику повинен дати можливість чисельно визначити      розміри окремих ризиків І ризику проекту в цілому Для аналізу ризиків викорис-      товують дослідження двох аспектів аналогій та статистичних закономірностей      Аспект аналогій припускає використання даних по Інших, раніше виконаних прое-      ктах За кордоном цей метод використовується дуже широко — особливо страхо-      вими компаніями, що регулярно публікують дані про найважливіші зони ризику І      фактично завдані збитки На жаль, у СРСР цей метод не застосовувався з причин      переважно політичного характеру В результаті, незважаючи на величезний прак-      тичний досвід, вітчизняні організації не можуть, як правило, скористатися цим ме-      тодом Аспект статистичних закономірностей спочатку використовувався в сис-      темі ПЕРТ («РЕНТ») для визначення очікуваної тривалості кожної роботи І проекту      в цілому