Місце ризику в менеджменті, страница 3

Визначення, що належать до першої групи, як правило, вельми короткі Наприк-      лад, Г Клейнер визначає ризик як небезпеку настання непередбачених І небажаних      для суб'єкта наслідків його дій Те саме змістове навантаження несе визначення      ризику, прийняте в російській економічній науці, згідно з яким ризик — це небез-      пека того, що цілі, поставлені в проекті, повністю або частково не будуть досягну-      ті Особливо належить виділити ті праці, що присвячені розробці математичних      методів оцінки ризику Він у них описується насамперед з погляду Інформаційних      параметрів Показовим є визначення, наведене в роботі О І Ястремського, де зазначено, що ризик виникає тоді, коли має місце невизначеність, відсутність вичер-      пної Інформації про умови прийняття рішень Характерною ознакою першої групи      визначень є наголос на негативних наслідках ризику Тобто відхилення від прогно-      зованого (планованого) результату вважається однозначно негативним

Досить грунтовно визначається ризик у роботах О П Альпна Він розуміє еко-      номічний ризик як діяльність суб'єктів господарського життя, пов'язану з невизна-      ченістю в ситуації неминучого вибору, в процесі якої є можливість оцінити ймові-      рність досягнення бажаного результату, невдачі та відхилення від мети, що      міститься в обраних альтернативах Сама Ідея визначення ризику як діяльності зда-      ється вельми доречною, оскільки наявність ризику в господарському житті як      об'єктивний факт тягне за собою кількісний вимір ризику, оцінку його рівня, при-      йняття рішень щодо зниження ризику або доцільності участі в ризикованому прое-      кті взагалі Проте розуміння ризику як діяльності не пояснює його природи, сутно-      сті феномену економічного ризику Визначення природи ризику дає, наприклад,      І Т Балабанов Він зазначає, що як економічна категорія ризик — це подія, яка      може статися чи не статися, в разі настання такої події можливі три економічні ре-      зультати від'ємний (програш, збиток), нульовий, позитивний (виграш, вигода,      прибуток) Отже, ми знов повертаємося до твердження, що ризик дорівнює неви-      значеності Наведене висловлення І Т Балабанова здається прогресивнішим,      оскільки в ньому поєднуються категорії «ризику» як Імовірності втрат І «шансу» як      Імовірності прибутків, хоча такий поділ не відповідає сучасному розумінню приро-      ди економічного ризику Нині ризик треба розуміти як комплексне поняття До-      тримуючись теорії Ф Найта, можна стверджувати, що ризик як невизначеність не-      се в собі потенційну можливість як втрат, так І прибутку Тож наведемо таке      визначення економічного ризику з урахуванням його комплексної природи еконо-      мічний (господарський) ризик — це невизначеність, Імовірність настання непере-      дбачених подій, що спричинює можливість відхилення від поставленої мети, наяв-      ність альтернативних варіантів дій, необхідність їхньої оцінки й вибору

Діяльність підприємства завжди супроводжується невизначеністю в різних      формах та різноманітних сферах Наявність невизначеності в будь-якій господарсь-      кій діяльності зумовлює виникнення різноманітних ризиків

Виходячи з усього сказаного вище, можна навести такі основні характеристики      ризиків

^ ризик присутній завжди на всіх етапах підприємницької діяльності суб'єктів      господарювання, без урахування конкретного спрямування (певні напрямки мо-      жуть відрізнятися лише палітрою та ступенем ризику),

•^ абсолютне усунення ризику неможливе в силу цілого ряду причин як      об'єктивного, так І суб'єктивного характеру