Модель факторної залежності рівня рентабельності інвестицій від основних показників діяльності підприємства

Страницы работы

Содержание работы

УДК                                         

Модель факторної залежності рівня рентабельності інвестицій від основних показників діяльності підприємства

         Карпенко Н.С.

Халенко В.Ю.

The article presents factor-dependence model of the investment profitability level is developed, it provides in opportunity for the enterprises to evaluate their investment state and the choose the investment strategy to advantage.

Промисловим підприємствам, працюючим в умовах ринку, необхідно постійно контролювати показники своєї діяльності, як за окремий період, так і в динаміці.  Найважливішим завданням в роботі підприємства є вибір інвестиційної стратегії його подальшого розвитку: орієнтування на довгострокові результати завдяки використанню нових технологій, виходу на нові ринки чи розширення випуску продукції, або отримання максимального прибутку за найкоротший термін. Рентабельність інвестицій є одним із головних показників інвестиційної привабливості підприємств.

Багато фахівців з економіки та економічної теорії приділяють значну увагу дослідженню категорії інвестицій. Інвестиційна стратегія є складовою економічної стратегії і виявляє багато варіантів діяльності підприємства, забезпечуючи його стійкий стан і динамічний розвиток.

На думку В. Константинова та О. Бедуна [2], стратегія має відображати специфіку фірми, її основні переваги, в порівнянні з іншими підприємствами. Є.Ісхаков [1] розглядав інвестиційну стратегію як комплексну категорію, досліджуючи взаємозв’язки між інвестуванням, плануванням, управлінням і економіко-фінансовим аналізом.

Розроблена нами модель Rinv для перевірки роботи інвестиційної стратегії фірми відображає вплив результатів діяльності підприємства на віддачу вкладених в нього інвестиційних ресурсів. Зміни складових чи всього показника взагалом у динаміці відображають завдяки чому підприємство досягає своєї мети. Якщо результати змін показників діяльності не задовільняють підприємство, тоді потрібно змінювати діючу інвестиційну стратегію чи обирати нову, але не втрачаючи вже досягнутих результатів.

Мета статті полягає у моделюванні факторної залежності рівня  рентабельності інвестицій в процессі формування інвестиційної стратегії підприємства.

Підприємство повинно проводити пошук інвестиційних ресурсів згідно чіткої інвестиційної стратегії, використовуючи інформацію про рентабельність активів, тобто скільки грошових одиниць знадобиться для отримання однієї грошової одиниці прибутку.

Рентабельність активів (Ra) характеризує ефективність використання підприємством активів для отримання прибутку, показуючи, який прибуток приносить кожна, вкладена в активи, гривня.

Наступним показником, який ми розглянемо, буде рентабельність капіталу (Re), який характерезує ефективність використання підприємством власного капіталу. Цей показник показує, скільки грошових одиниць чистого прибутку заробила кожна одиниця, вкладена власниками капіталу.

При оцінюванні діяльності підприємства, необхідно також врахувати такий показник, як ліквідність. Ліквідність – це можливість перевести активи підприємства в гроші швидко і без втрати їх ринкової вартості. Показує здатність підприємства покривати свої поточні забов’язання: показники швидкої (Кшв.л.) та абсолютної ліквідності (Кабс.л.).

Коефіцієнт покриття (Кпокр) дає сукупну оцінку ліквідності активів і показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає на 1 гривню поточних забов’язань.

Коефіцієнт швидкої ліквідності є критерієм надійності підприємства і показує його здатність швидко проплачувати поставки і погашати короткострокові банківські кредити.  Наступний показник – коефіцієнт абсолютної ліквідності, який показує нам яку частку поточних забов’язань підприємство може погасити негайно за рахунок своїх абсолютно ліквідних активів.

На діяльність підприємства, на нашу думку, також впливає розмір його статутного фонду (СФ).

Розроблена модель матиме такий вигляд:

Rinv= f(СФ; Ra; Re; Кшв.л.; Кабс.л.; Кпокр),                                                 (1)

де Rinv – рентабельність інвестицій (У), СФ – розмір статутного фонду (Х1), Ra – рентабельність активів(Х2),  Re – рентабельність капіталу (Х3), Кшв.л. – коефіцієнт швидкої ліквідності (Х4), Кабс.л. – коефіцієнт абсолютної ліквідності (Х5), Кпокр – коефіцієнт покриття (Х6).

Залежність, яку ми маємо винайти, матиме наступний вигляд:

У=f(Х1; Х2; Х3; Х4; Х5; Х6).                                                                         (2)

Керівники підприємств повинні контролювати рентабельність інвестицій. Запропоновану нами модель факторної залежності рівня рентабельності інвестицій від показників економічної діяльності підприємства можна використовувати на промислових підприємствах. Використання цієї моделі сприятиме ефективній інвестиційно-економічній діяльності фірми.

Література:

1.  Ісхаков Є.Ш. Необхідність та основи питання моделювання інвестиційної стратегії підприємства // Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів та молодих вчених “Хімія і сучасні технології”. – Дніпропетровськ: УДХТУ, 2005. – С. 334.

2.  Константиов В., Бедун О. Рольстратегії в обґрунтуванні стратегічних рішеннь // Банківська справа. – 1998.– №6.—С.19-21.

3.   Шевцова О. Й., Чуприна Н. М. Модель факторної залежності рівня рентабальності інвестиції на промислових підприємствах // Актуальні проблеми економіки. – 2006. - №6. – С. 115-121. 

Похожие материалы

Информация о работе