Методичні рекомендації щодо написання реферату

Страницы работы

Содержание работы

МЕТОДИЧН1РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

Реферат – один з початкових видів представлення результатів роботи студентів у писемній формі. Це короткий виклад змісту вивченої літератури по визначеній темі.

Основне його призначення – показати ерудицію студентів, їхнє уміння самостійно аналізувати, систематизувати, класифікувати й узагальнювати наявну наукову інформацію. Також у процесі роботи над рефератом студенти поглиблюють і розширюють знання понад навчальної програми. У результаті в них формуються уміння в області науково-дослідної діяльності, розвивається аналітичне мислення, творчий потенціал. Реферат виконується студентом протягом вивчення курсу та ставить за мету формування у студентів загального уявлення про конкретне питання вивчаємого курсу. Тема реферату обирається студентами самостійно або пропонується  викладачем  з запропонованого переліку тем або студент, при обов'язковому попередньому узгодженні теми з викладачем, обирає її самостійно .

Вимоги до офрмлення реферату: обсяг реферату – не менше 10 машинописних (15 рукописних) аркушів формату А4. Рекомендована структура реферату (у % до загального обсягу): вступ – 5%; основна частина – 80%; висновок – 5%.

Текст кожного реферату повинен бути захищений студентами перед викладачем та групою. Необхідно його здати на перевірку викладачу за один тиждень до його захисту. Виступ за матеріалами |реферату повинен продовжуватися не більше 10 хвилин, після чого автор повинен відповісти на можливі питання викладача та інших студентів за темою реферату. Слід також мати на увазі, що за 10 хвилин людина може прочитати матеріал, розміщений на 4 сторінках машинописного тексту (через два інтервали), тому обсяг доповіді звичайно менший від обсягу реферату. Крім того, доповідач повинен реагувати на попередні виступи за темою його доповіді. Полемічний характер доповіді викликає інтерес студентів-слухачів і підвищує їх активність.

Вимоги до реферату: реферат повинен містити  комплексну теоретичну інформацію з теми, отриману автором реферату з декількох джерел; усі частини реферату повинні бути  логічно узгоджені.

Реферат повинен складатися з таких обов'язкових частин:

1.  титульний аркуш;

2.  зміст;

3. вступ (показати актуальність обраної теми у загальному вигляді; сучасний стан в Україні та регіоні; формулювання мети та постановку завдань, об'єктів, суб'єктів та цільові групи обраної теми). Вказаний розділ вельми важливий бо з нього студент визначає корисність для себе пропонованого реферату;

4. основна частина реферату (складається з декількох частин які допомогають у розкритті обраної теми. На основі теоретичних знань по курсу, а також з суміжних дисциплін, поглибленого вивчення вітчизняних та закордонних літературних джерел необхідно розкрити сутність проблеми,  категорій та процесів, що вивчаються);

5.  висновки (виразно сформульованы результати даного реферату);

6. список літератури (літературу студент підбирає самостійно, використовуючи для цього бібліотечний каталог. Особливу увагу слід звернути на першоджерела, періодичні видання (газети, журнали), наукові статті. Загальну статистичну інформацію можна знайти в спеціальних виданнях Держкомстату України, Мінекономіки України, Мінпраці та соціальної політики України та періодичні виданнях.);

7. додатки (графічні матеріали; доповнення до основного тексту; переклад іншомовних слів; визначення термінів; довідки про осіб, події, твори, що згадуються в основному тексті та ін.).

Похожие материалы

Информация о работе

Тип:
Методические указания и пособия
Размер файла:
34 Kb
Скачали:
0