Методичні рекомендації складаня бізнес-плану щодо реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних видах економічної діяльності в умовах дії спеціального режиму інвестиційної діяльності на території міста Харкова, страница 2

придбання об'єкту в стадії незавершеного будівництва для наступного              завершення;

придбання готового до експлуатації об'єкту, що вимагає додаткових інвестицій (приватизація або інші форми);

придбання  експлуатованого об'єкту з метою його розширення;

придбання експлуатованого об'єкту з метою його модернізації  (технічного переозброєння й впровадження більш прогресивної технології);

інші форми здійснення інвестицій (вказати).

ступінь розробленості інвестиційного проекту:

наявність проекту намірів з основними фінансово-економічними   показниками;

наявність типової проектної документації та кошторису робіт щодо проекту;

наявність індивідуальної проектної документації та кошторису робіт щодо проекту у виконанні його ініціатора з експертизою незалежного аудитора.

потрібний загальний обсяг інвестицій для реалізації проекту:

сума необхідних інвестицій у національній валюті в цінах на мить подання бізнес-плану (тис. грн.); сума необхідних інвестицій в доларах США (перелічення здійснюється стосовно поточного курсу НБУ на мить розробки бізнес-плану).

структура інвестиційного капіталу:  товароматеріальні (машини, устаткування; сировина,  матеріали), грошові інші;

джерело інвестиції: (власні засоби підприємства (амортизація, прибуток, інше), кредити банків, інвестиції, бюджетні кошти, залучення коштів за рахунок випуску цінних паперів та інше).

період здійснення інвестицій до початку ефективної експлуатації об'єкту: вказується строк інвестування від початку реалізації проекту до моменту одержання прибутку від його експлуатації: стосовно коротко- та  середньострокових інвестиційних проектів – у місяцях; щодо довгострокових - у роках.

можливий термін експлуатації об'єкту: зазначається строк від початку ефективної експлуатації об'єкту до наступного його розширення або модернізації, що вимагають вагомого обсягу інвестицій (число років).

вартісні характеристики інвестиційного проекту, отримані  в процесі ефективної експлуатації об'єкту, приведені (дисконтовані) до  теперішньої вартості (тис. грн. / тис. долл. США):

обсяги інвестицій; обсяги реалізації продукції (робіт, послуг); валовий прибуток;  чистий прибуток; грошові потоки, приведені (дисконтована) до теперішньої вартості.

Приведення показників до теперішньої вартості здійснюється щодо їхньої оцінки в доларах США. При цьому коефіцієнт дисконтування застосовується до показників, визначених в доларах США, і приймається у розмірі річної середньозваженой вартості інвестиційного капіталу.

Стосовно коротко- й середньострокових інвестиційних проектах розрахунковий строк окупності приймається у місяцях, а по  довгострокових – у роках.

правове регулювання даного бізнесу: перераховуються основні положення законів та законодавчих актів, регулюючих здійснення даного проекту - ліцензії на відкриття підприємства (надання послуг); ліцензії на вивезення продукції; податкове регулювання; митне регулювання; цінове регулювання  тощо.

Соціально-економічні критерії інвестиційного проекту: кількість новостворених або відновлених робочих місць; середньомісячна зарплатня одного працюючого; звичайний та дисконтований (DPP) термін окупності витрат, пов'язаних із реалізацією проекту; оборот капіталу (разім у рік); прибутковість інвестицій (ROI), чиста теперішня вартість (NPV), індекс прибутковості (PI), внутрішня норма рентабельності (ІRR).                                                    

           Резюме інвестиційного проекту може подаватися у формі паспорту інвестиційного проекту (див. п.15).

1. Загальна характеристика  підприємства-заявника

Повна й умовна назва підприємства. Адреса підприємства, телефон, факс, телекс, електронна пошта. Керівник підприємства: телефон, прізвище, ім'я, по батькові - повністю. Контактна особа: телефон, прізвище, ім'я, по батькові - повністю. Представництва підприємства: держава, місто, телефон.