Маркетингові дослідження і маркетингова інформація. Маркетингові дослідницькі проекти. Розробка форм для збирання даних. Формування вибіркової сукупності, страница 2

Вимоги до маркетингової інформації:

 • достовірність – здатність правдиво, без викривлень відображувати стан досліджуваного об’єкта;
 • актуальність – здатність мати певну ступінь сучасності по відношенню до вирішуваної проблеми;
 • повнота – здатність повно окреслювати всі аспекти проблеми, яка досліджується;
 • релевантність – відповідність проблемі, що вирішується;
 • репрезентативність – здатність характеризувати основні риси об’єкту;
 • співставлюваність – здатність порівнювати відомості щодо об’єкту дослідження;
 • доступність для сприйняття – здатність бути зрозумілою і мати вигляд, прийнятний для споживання;
 • економічність – витрати на одержання і переробку інформації не повинні перевищувати одержуваний від її використання результат.

Існує низка другорядних властивостей інформації, які забезпечують зручність її використання:

 • адресність;
 • наочність представлення;
 • можливість швидкої передачі;
 • можливість багатократного використання;
 • можливість необмеженого зберігання у часі;
 • придатність для прийняття різних рішень

Переваги і недоліки вторинної інформації:


Переваги:

 • низька ціна;
 • доступність;
 • можливість одержати з різних джерел;
 • можливість одержання унікальних відомостей.

Недоліки:

 • неповнота;
 • негарантована надійність;
 • суперечливість;
 • невідома методологія збирання і обробки

Первинна інформація збирається для конкретного маркетингового дослідження, дозволяє вирішувати такі проблеми:

 • ідентифікація проблеми;
 • точне формулювання проблеми;
 • розробка певних підходів до вирішення проблеми;
 • знаходження відповіді на пошукові питання;
 • визначення джерел первинної інформації;
 • краще вивчення і аналіз первинної інформації.

Переваги і недоліки первинної інформації:


Переваги:

 • конкретність;
 • актуальність;
 • контрольована методологія збирання;
 • обмеженість доступу.

Недоліки:

 • тривалість процесу збирання інформації;
 • значні витрати, фінансові і часові;
 • обмеженість процесу збирання;
 • можливі помилки в процесі збирання, обробки і аналізу інформації.

Критерії оцінки первинної інформації:

 • процедура і методика збирання;
 • часовий лаг між збиранням інформації і періодом її використання;
 • відповідність цілям дослідження;
 • зміст відомостей;
 • надійність інформації, яка є наслідком компетентності, достовірності, репутації і надійності джерела інформації.

2. Джерела маркетингової інформації

Джерела маркетингової інформації поділяються на 2 види:

 • зовнішні джерела вторинної інформації:
  • інформація, одержана від органів законодавчої і виконавчої влади;
  • ділова інформація – довідники, каталоги, недержавна статистична інформація;
  • комп’ютерні бази даних;
  • синдикативні джерела вторинної інформації;
  • ярмарки, виставки, конференції, презентації, дні відкритих дверей;
  • монографічна, навчальна література, періодичні видання тощо
 • внутрішні джерела вторинної інформації:
  • бухгалтерські та фінансові звіти, звіти торгового персоналу;
  • скарги та рекламації;
  • листи, протоколи засідань керівництва, ділова кореспонденція;
  • спеціалізована внутрішня інформація підприємства.

3. Маркетингові інформаційні системи


Тема 3: Маркетингові дослідницькі проекти

1. Пошукове дослідження

Методи:

 • пошук і аналіз вторинної інформації, опитування експертів;
 • фокус група, глибинне інтерв’ю;
 • проекційні методики – якісні методи маркетингових досліджень;
 • аналіз обраних прикладів.

2. Описове (дескриптивне) дослідження

Таке дослідження є більш жорстким, вимагається опис певної визначеної проблеми.