Макроекономічні чинники фінансової кризи, страница 2


іноземній валюті. У випадку застосування індикатора грошової маси в наці­ональній валюті (агрегат Мз) коефіцієнт монетизації та швидкість грошово­го обігу характеризують ступінь довіри економічних агентів до національної грошової одиниці. Використання ж грошей у широкому значенні відобра­жає ступінь довіри економічних агентів до національної грошової системи в цлому,

Розвиток багатьох країн світу засвідчує стійкий зв'язок низьких показ­ників коефіцієнта монетизації (і відповідно високих значень швидкості гро­шового обігу) з високими темпами інфляції і відповідно — з високими тем­пами емісії. Не був винятком із цієї закономірності і розвиток інфляційних процесів у„постсоціалістичних країнах на початку 90-х рр., коли високі тем­пи грошової емісії і відкритої інфляції супроводжувалися різким зменшен­ням коефіцієнта монетизації і зростанням швидкості грошового обігу'. Для України зміни коефіцієнта монетизації мали таку динаміку: 1985 р. — 53,4%; 1988 - 66,5%; 1990 - 76,7%; 1991 - 67,8%, 1992 - 27,7%; 1993 17,1%; 1994 - 15,3%; 1995 - 9,5%2; 1996 - 10,1%; 1997 - 12,2%; 1998 -14,7%'.

Як бачимо, різкі коливання значень коефіцієнта монетизації відбувають­ся під час входження в пперінфляційну стадію, що обумовлено катастрофіч­ним зниженням довіри до національної валюти і відповідно "втечею від гро­шей" (різке збільшення швидкості грошового обігу). На відміну від цього процесу настання фінансової стабілізації повинно супроводжуватися посту­повим підвищенням коефіцієнта монетизації та зниженням швидкості гро­шового обігу.

Коефіцієнт монетизації за своєю природою — не найкращий індикатор достатньої кількості чи нестачі грошей в економіці. Проблема недостатньої кількості грошей точніше може бути сформульована як проблема заміщен­ня грошей їх сурогатами. Тому центральним постає питання про причини, що заважають справжнім грошам обслуговувати трансакції економічних су­б'єктів.

Неспроможність деяких економічних суб'єктів обслуговувати угоди за допомогою справжніх грошей свідчить про те, що для багатьох із них гроші здебільшого стають відносно недоступними. Відносна недоступність ресурсу означає, що його ціна вища від тієї, на яку може розраховувати економіч­ний суб'єкт, виходячи із власної платоспроможності. Платоспроможність економічних суб'єктів визначається рівнем ефективності їх виробництва. Таким чином, на сьогодні справжні гроші стали відносно дефіцитними і, як

Россия й зарубежньїе страньї. сравнение по основним показателям, — Вопросьі зконо-мики. - № 12. - 1996. - С.142. 2 Там же.

Основні параметри економічного і соціального розвитку України на 1998 рік — К — 1997 -С.30.

"Фінанси України", 8'98                                                                                   133


наслідок, недоступними для тих економічних суб'єктів, рівень ефективності виробництва яких не дозволяє їм конкурувати з ринковими процентними ставками.

Значний внесок у підвищення загального рівня реальних процентних ставок внесла винятково висока дохідність по державних цінних паперах (так, І кв. 1998 р. — 49,3%, II кв. — 36,2%)", тоді як реальна процентна став­ка по державних цінних паперах більшості країн не перевищує 8—10%, а рі­вень у 13—15% вважається екстремальним.

Отже, високі ставки обслуговування державного боргу залучають вільні грошові кошти, зробивши їх ціну надто високою, а самі гроші — фактично недоступними для реального сектора економіки.

Наведений вище аналіз свідчить про посилення фінансових протиріч між державою та підприємствами, внаслідок чого досить швидко зростає мо-нетизований борг та посилюється нестабільність фінансів як держави, так і підприємств. На нашу думку, стабілізація державних фінансів може бути за­безпечена шляхом негайного впровадження таких заходів:

—абсолютного скорочення державних витрат з адекватним зменшенням податкового тиску;

— відносного зниження державних витрат щодо темпів зростання гро­шової пропозиції;

залучення дешевших зовнішніх кредитів для фінансування поточного дефіциту державного бюджету;

— розширення кредитної бази за рахунок залучення на банківські депо­зити готівкових грошей;

— упровадження цілісної системи повноцінної фінансової відповідаль ності (включення механізму банкрутства).

Перелічені заходи сприятимуть закріпленню позитивної тенденції реаль­ного економічного зростання.

Квартальні передбачення дослщження економіки України /Міжнародний центр перс пективних досліджень — 1998. — Квітень.— С.19.

156                                                                               "Фінанси України , 8 98