Макроекономічні чинники фінансової кризи

Страницы работы

Содержание работы

Баластрик Л. О.

кандидат економічних наук

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЧИННИКИ ФІНАНСОВОЇ КРИЗИ

Економічне зростання як головна мета сучасних економічних реформ залежить від рівня дефіциту державного бюджету та грошово-кредитної полі­тики. Монетарна політика, яка практикувалася законодавчими та виконав­чими органами, не була пов'язана з економічною динамікою, названі органи не стимулювали, а пригнічували її.

За умов економічного занепаду держави, низької конкурентоспромож­ності національної сукупної пропозиції товарів і послуг стабільність україн­ської валюти може певний час утримуватися за рахунок відповідної прагма­тичної монетарної політики. Тобто в умовах негативної економічної динамі­ки жорсткі заходи грошово-кредитної політики дозволяють на незначний пе­ріод забезпечити високий попит на національну валюту та її стабільність.

Політика стабільного курсу національної грошової одиниці повинна ста­ти основою розгортання інвестиційних процесів і пожвавлення економічної активності виробничого сектора економіки. За умов, коли економічне зрос­тання тільки починає формуватися, стабільна національна валюта є потуж­ним важелем усієї системи грошово-фінансових відносин і необхідною умо­вою формування їх довгострокової стабільності.

Грошова стабілізація ринкового типу, запроваджена з жовтня 1994 р., за­безпечила перехід до малоінфляційного зростання грошової маси. Про це свідчать темпи приросту грошової пропозиції (всі грошові агрегати), які в кілька разів перевищують темпи інфляції споживчих та оптових цін, що по­кращує забезпеченість національної економіки реальними грішми. Це сприя­ло значному уповільненню темпів падіння реального ВВП (січень— березень 1997 — (—7,9%), січень—березень 1998 — (—0,2%)), а обсяги промислової продукції за останні півроку зросли на 0,01 %.

Однак успіхи макроекономічної стабілізації відбуваються на тлі стійкого накопичення фінансових протиріч як по вертикалі (держава — економічні агенти), так і по горизонталі (поміж економічними агентами, обсяги забор­гованості яких досягли рівня ВВП).

Вертикальна заборгованість держави — зобов'язання, не виконані уря­дом. Вона виникає, по-перше, коли економічні агенти (наприклад, банки) позичають гроші уряду на певний час, по-друге, коли уряд не сплатив гро­шей за своїми зобов'язаннями. Посилення вертикальної незбалансованості фінансів по відношенню до грошової пропозиції — один із основних показ­ників оцінки внутрішньої стабілізації державних фінансів України.

"Фінанси України", 8'98                                                                                  13.3


Загальний обсяг внутрішньої заборгованості поділяється на дві частини:

монетизований борг, що складається з боргів держави перед банками країни, та немонетизований борг, основою якого є невиконання державою фінансо­вих зобов'язань, передбачених чинним законодавством (заборгованість із за­робітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних і несоціальних вип­лат), а також заборгованість реальному сектору економіки (заборгованість по державних замовленнях).

Динаміку монетизованого боргу держави можна прослідкувати за бан­ківськими оглядами, які щомісячно публікуються у бюлетені НБУ. Аналіз монетизованого боргу за 1992—1997 рр. свідчить про відсутність стабілізації державних фінансів. Так, вимоги до уряду щодо "широких" грошей (гроші + "квазігроші) мали таку тенденцію: за 1992 р. — 59,9% "широких" грошей за­безпечували кредитування уряду, у 1993 р. цей показник становив 8,8% (зни­зився у 6,8 разу), але наприкінці 1997 р. стрімко зріс (у 7,4 разу) і сягнув 64,7% обсягу обігових грошей.

Як бачимо, банківська система у цілому майже 2/3 своїх зобов'язань розміщувала у кредитах уряду, що обмежувало кредитування реального сек­тора з метою подолання негативних тенденцій падіння виробництва та по­дальшого економічного зростання.

Все це свідчить про те, що протягом 1992—1997 рр. зростала дестабіліза­ція державних фінансів України, яка негативно впливала на стан реальною сектора економіки.

У дискусіях з питань ринкових перетворень у постсоціалістичних краї­нах останнім часом дуже розповсюдженою стала точка зору, згідно з якою поглиблення фінансової кризи пояснюється нестачею грошей в економічно­му обігу.

Найважливішою ознакою браку грошей в економіці є низький рівень коефіцієнта монетизації, який розраховується як відношення середньорічної грошової маси до номінального ВВП, тобто коефіцієнт монетизації відобра­жає величину грошової маси, необхідної для обслуговування виробництва ВВП протягом даного періоду.

Оберненим показником до коефіцієнта монетизації є швидкість гро­шового обігу, що може бути визначена як кількість трансакцій (або оди­ниць ВВП), які обслуговуються грошовою одиницею протягом певного періоду (наприклад, року). Значення названих показників залежить від розміру попиту на реальні касові залишки. При зростанні попиту на гроші коефіцієнт монетизації зростає, а швидкість грошового обігу знижується — і навпаки.

Для визначення обсягів грошової маси у підрахунку коефіцієнта моне­тизації доцільно використовувати показник грошей у широкому значенні ("Ьгоагі топеу"), який дорівнює агрегату Мз, доповненому депозитами в

1^4

•*••-"                                                                                  "Фінанси України' 8 %

Похожие материалы

Информация о работе