Конспект книги "Фінанси". Розділ 8. Методи оцінки доцільності інвестицій: з ризиком, страница 3

Скориставшись рівнянням Kp = Rf + bp(Km - Rf) та наведеними даними, визначаєте, що необхідна ставка доходу дорівнюватиме:

Kp = 0,08 + 1,50 (0,16- 0,08) = 0,20 або 20%. Після того, як ви визначите необхідну ставку доходу проекту - 20%, вирахування ЧТВ таке ж, як і в попередньому прикладі. Щоб вирахувати ЧТВ проекту, дисконтуйте сподівані грошові потоки на 20% та відніміть від почат-

5*

132

кових інвестицій значення теперішньої вартості грошових потоків. Якщо значення ЧТВ дорівнюватиме нулю або буде позитивне, ви можете схвалювати проект вже тому, що рівень 20% необхідної ставки доходу буде витриманий.

А що, як проект нетиповий для інвестицій компанії? Іншими словами, як можна застосувати МОКА для проекту, ризик якого та інші показники відрізняються від середніх або звичайних проектів, які реалізує компанія? В такому випадку вам слід шукати схожі проекти поза своєю фірмою. Наприклад, якщо фірма розглядає можливість інвестицій у промисловість, що виробляє алюміній, β ?ового проекту має бути така, як середня ? групи фірм у цьому ж виробництві. П'ять фірм з усієї галузі можуть мати такі β: 0,80; 1,25; 1,10; 1,20; 1,90. Вираховуючи середнє значення цих показникових β, ви можете сказати, що ваш проект має β 1,25 [(0,80 + 1,10 + 1,20 + 1,25 + 1,90): 5,00 = 1,25].

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

MOKA вираховує необхідну ставку доходу проекту. Необхідні ставки доходу вираховуються за допомогою звичайного рівняння MOKA; з двох проектів ризикованішим вважається той, що має вищу ?. Якщо проект схожий з іншими інвестиціями компанії,β ?кцій компанії можна використовувати якβ ?роекту. В інших випадках заβпроекту приймається середнє значенняβ ?рупи компаній, що мають схожі проекти.

ПРИЙОМИ МОДЕЛЮВАННЯ

Головна мета моделювання — наблизити гіпотетичні ситуації до реальних. Позаяк справжні майбутні грошові потоки або ставки дис-конта невідомі, грошовим потокам і дисконтним ставкам надаються різні припустимі значення, а потім розглядаються результати. Ці випадки, що базуються на припущенні, називаються імітованими подіями. Імітовані події в оцінці доцільності інвестицій використовуються для дослідження ЧТВ і ВСД проектів з різними грошовими потоками за різних ставок реінвестицій. Після підрахування різних ЧТВ вивчаються середні ЧТВ і стандартне відхилення проекту, аби побачити, чи варто братися за проект.

Якщо маєте справу з кількома проектами, можете моделювати середні ЧТВ або ВСД кожного проекту кілька разів і вирахувати середні значення ЧТВ або ВСД та стандартні відхилення. Потім поставте проекти, починаючи з того, який має найвищу ЧТВ або ВСД і найнижче стандартне відхилення. Розставити проекти значно легше, якщо ви спочатку розділите середнє стандартне відхилення на середнє значення ЧТВ кожного модельованого проекту. Результат, якщо пригадуєте з розділу 4, — це коефіцієнт варіації. Нарешті,

133

розставте проекти за їхніми коефіцієнтами варіації і на перше місце поставте проект з найнижчим коефіцієнтом.

Приклад: Застосування методів моделювання для оцінки доцільності інвестицій.

Завдання: Візьмемо такі модельовані значення ЧТВ проекту А: $100, $200, $800, $700 і $600, а стандартні відхилення 10, 18, 78, 68 і 50. Значення модельованих ЧТВ проекту Б такі: $300, $150, $700, $640 і $800, а стандартні відхилення 62, 29, 98, 102 та 130. Який проект привабливіший, виходячи з цих даних?

Розв'язок: Простий підхід такий — вирахувати середні значення ЧТВ і середні стандартні відхилення кожного проекту:

Проект    Середні модельовані значення ЧТВ (х)               Середнє модельоване стандартне відхилення (У)               Модельований коефіцієнт варіації (х х у)           

А             $480        45            9%         

Б             $518        84            19%        

Наведеш розрахунки вказують на те, що проект А з коефіцієнтом 19% кращий, ніж проект Б, бо модельований коефіцієнт варіації проекту В значно менший. Отже, з допомогою моделювання з'ясовуємо, що слід вибрати проект А.