Конспект книги "Фінанси". Розділ 7. Методи оцінки доцільності капіталовкладень: без ризику, страница 4

Згідно з цією методикою, проект з більшим ІП, ніж одиниця, приймається, а проект з ІП меншим, ніж одиниця, відхиляється. Зверніть увагу на те, що ця методика тісно пов'язана з методикою ЧТВ. Фактично, якщо чиста теперішня вартість проекту позитивна, то ІП буде більший за одиницю, і навпаки. Отже, незалежно від того, який метод застосувати — ЧТВ чи ІП, висновок буде один. Іншими словами, якщо теперішня вартість грошових потоків вища за початкові інвестиції, то значення чистої теперішньої вартості буде позитивне, а ІП буде більший за 1, показуючи, що проект прийнятний.

Приклад: Використання ІП для оцінки проектів.

Завдання: Компанія АВВ розглядає проект із щорічними запроектованими грошовими потоками $5000, $3000 та $4000 відповідно протягом трьох років. Початкові інвестиції $10000. Застосуйте ІП, дисконтну ставку 12% і визначте, чи можна схвалити цей проект.

Розв'язок: Щоб вирахувати ІП, розділимо теперішню вартість грошових потоків на початкові інвестиції:

Рік          Грошовий потік (а)             РVIF за 12% (б)    Теперішня вартість грошового потоку  (а х б)              

1             $5000     0,893      $4465    

2             $3000     0,797      $2391    

3             $4000     0,712      $2848    

               Теперішня вартість проекту =                          $9704    

Теперішня вартість проекту становить $9704. Розділимо цю величину на початкові інвестиції $10000 і одержимо ІП 0,9704. Позаяк значення ІП менше одиниці, проект слід відхилити.

ЧТВ проекту можна також визначити, якщо відняти початкові інвестиції $10000 від теперішньої вартості проекту $9704. В такому випадку ЧТВ дорівнює -$296. Значення ЧТВ негативне, отже, висновок той самий, що й з ІП—за проект не варто братись.

Слід сказати, що ІП і ЧТВ попри однаковий висновок, який вони Дають про відхилення чи схвалення проекту, все ж по-різному оцінюють пріоритетність ухвалених альтернативних проектів.

118

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Чиста теперішня вартість та індекс прибутковості це надійні показники оцінки та порівняння двох чи більше проектів. Методика ЧТВ порівнює теперішню вартість майбутніх грошових потоків від проекту з його початковою вартістю досить просто:яка цифра більша? Методика ІП порівнює ті ж самі значення, але через співвідношення. Фінансистам слід бути дуже обережними у підборі найбільш відповідної ставки дисканта для оцінки проекту.

ВНУТРІШНЯ СТАВКА ДОХОДУ (ВСД)

Внутрішня ставка доходу, або ВСД, — це дуже популярний засіб оцінки доцільності інвестицій. ВСД — це міра прибутковості. За визначенням, ВСД — це ставка дисконта, за якої теперішня вартість грошових потоків дорівнює початковим інвестиціям. Тобто ВСД — це дисконтна ставка, за якої ЧТВ дорівнює нулю. Ставка, нижче якої проекти відхиляються, називається граничною ставкою, крайньою або необхідною ставкою. Фірми вираховують свої граничні ставки, виходячи з вартості фінансування та ризикованості проекту. Потім уже прогнозують майбутні грошові потоки та вираховують ВСД. Якщо ВСД вище граничної ставки, проект потрапляє до списку рекомендованих.

Приклад: Використання ВСД для оцінки проекту.

Завдання: Компанія має щорічні грошові потоки $5000 вподовж 6 років. Визначте ВСД цього проекту, якщо початкові інвестиції $20555.

Розв'язок: Спочатку знайдіть дисконтну ставку, за якої теперішня вартість грошового потоку за б років дорівнюватиме початковим інвестиціям — $20555. Невідома ставка дисконта і с ВСД. Перше розділимо $20555 на $5000 і одержимо 4,111.

Потім заглянемо в таблицю теперішньої вартості анюїтету і напроти шести періодів знайдемо значення факторів теперішньої вартості. Ви відразу бачите, що 4,111 є значення фактора теперішньої вартості за ставки 12% для 6 періодів. Ця ставка 12% і є ВСД проекту. Якщо гранична ставка дорівнює 10%, проект буде прийнято. А якщо гранична ставка більша 12%, проект буде відхилено.

У вищенаведеному прикладі щорічні грошові потоки були постійними. У випадку із сталими грошовими потоками процедура підрахунку здійснюється всього за два етапи.

119

ВИРАХУВАННЯ ВСД ІЗ СТАЛИМИ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ

1. Розділіть початкові інвестиції на річний грошовий потік. (Як у попередньому прикладі).