Конспект книги "Фінанси". Розділ 7. Методи оцінки доцільності капіталовкладень: без ризику, страница 2

3          $1500 

4          $1000 

3 неї бачимо, що за 2 роки фірма окупить $3000 з $3700, вкладених у проект. Потім вирахуємо, яка частина третього року необхідна компанії, щоб покрити решту 700 початкових інвестицій ($3700 - $3000 = $700). Для цього слід просто розділити $700 на грошовий потік за третій рік.

0,46 року — це приблизно 24 тижні (0,46х52 тижні = 24 тижні); тобто, щоб окупити початкові інвестиції, потрібно два роки і 24 тижні.

Потім порівняємо період окупності з необхідним періодом і визначимо, чи проект вартий. У нашому випадку період окупності (два роки і 24 тижні) коротший від необхідного (3 роки). Тому проект прийнятний.

114

ПЕРЕВАГИ І ВАДИ

Методика, що використовує період окупності, має певні переваги і певні вади. Головна перевага цієї методики — простота. Не треба багато вираховувати, щоб визначити, за скільки років скуповуються початкові витрати. Що таке період окупності, зрозуміти не важко. Отже, якщо аналітику треба швидко оцінити ризик, він може використати період окупності, щоб побачити, чи окупиться інвестований капітал за прийнятний період часу.

Попри свою простоту методика, що використовує період окупності, може бути корисною навіть для найбільших міжнародних корпорацій. Для таких фірм політичні події, такі, як націоналізація промисловості в інших країнах, є основним джерелом ризику. З огляду на можливі політичні події, проекти з коротшим періодом окупності менш ризи-ковані. Отже, методика періоду окупності може допомогти фірмам оцінювати ризик втратити капітал у чужій країні.

Головна вада цього методу та, що він зовсім не враховує зміну вартості грошей з часом. Дія цієї методики не робить різниці міх $100 грошового потоку за перший рік і такою ж сумою за другий рік. До того ж методика періоду окупності не враховує грошові потоки після того, як початкові інвестиції вже окупились. Через усі ці суттєві вади метод періоду окупності не може вважатися досконалим підходим для оцінки доцільності інвестицій.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Показник періоду окупності широко застосовується для визначення періоду окупності початкових інвестицій. Цей метод не рекомендується застосовувати з двох причин: а) як і метод визначення середньої ставки доходу, він не враховує зміну вартості грошей з часом; б) він також не може служити мірилом прибутковості (бо грошові потоки після дати окупності не враховуються).

ЧИСТА ТЕПЕРІШНЯ ВАРТІСТЬ (ЧТВ)

Якщо теперішня вартість майбутніх грошових потоків від проекту вища за його початкову вартість, проект варто реалізувати. І навпаки, якщо теперішня вартість нижча за початкову, проект слід відхилити, бо від реалізації такого проекту інвеститор втратив би гроші. Згідно з визначенням, чиста теперішня вартість схваленого проекту має дорівнювати нулю або мати позитивне значення, а значення чистої теперішньої вартості відхиленого проекту має бути негативне. Чиста теперішня вартість (ЧТВ) проекту може бути вирахувана так:

ЧТВ = ТВ— ПІ,

де: ЧТВ — чиста теперішня вартість;

115

TB — теперішня вартість;

ПІ — початкові інвестиції.

Основним у цій методиці є те, яку саме дисконтну ставку брати для підрахунку ЧТВ. Загалом, з двох проектів ризикованіший має дисконтуватись за вищою ставкою, а дисконтні ставки тяжіють до росту, коли ростуть проценти за позики і темпи інфляції. З ростом процентів за позики ростуть витрати на фінансування проектів, а тому грошові потоки від проектів мають бути дисконтовані за вищою ставкою, ніж тоді, коли проценти за позики падають.

Дисконтні ставки за цієї методики залежать і від тривалості проектів. З двох проектів триваліший, як правило, ризикованіший. Що на довший час вкладаються гроші, то більше непевності, що проект буде завершено. Тому, за решти показників однакових, довгострокові проекти взагалі слід дисконтувати за вищими, ніж короткострокові, ставками.

Приклад: Застосування ЧТВ для оцінки проектів.

Завдання: Компанія АБВ розглядає можливість інвестування в проект, що за 4 роки принесе грошові доходи відповідно $6000, $4000, $3000 та $2000. Чи схвалили б ви цей проект, якщо його дисконтна ставка становить 10^, а початкові інвестиції $90007

Розв'язок: 1. Перемножимо щорічні грошові потоки на значення процентного фактора теперішньої вартості за 10% дисконта, як це показано в таблиці.