Конспект книги "Фінанси". Розділ 14. Фінансове планування

Страницы работы

Фрагмент текста работы

напрямків використання коштів незадовільний, менеджери мають виправити становище, перш ніж нестача коштів для інших цілей стане проблемою. Аналіз джерел та напрямків використання коштів є невід'ємною складовою будь-якого ґрунтовного фінансового планування та контролю, бо він надає таку конче потрібну інформацію. Результати такого аналізу також потрібні для складання фінансової частини річних звітів акційних компаній.

ЗАПАМ'ЯТАЙТЕ

Аналіз джерел і напрямків використання і розміщення коштів показує, як фінансується фірма і як використовуються її ресурси. Цей аналіз є складовою частиною фінансового планування і контролю. Зменшення суми активів, зростання заборгованості і капіталуце джерела коштів. Зростання суми активів, зменшення заборгованості і капіталуце використання коштів.

ЗАКРІПЛЕННЯ ГОЛОВНОГО

ЧИ ЗАСВОЇЛИ ВИ ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ?

1. Яка основна мета фінансового планування і контролю?

2. Назвіть три прийоми фінансового планування, які використовуються для оцінки потреб фінансування за рахунок зовнішніх джерел.

3. Які дані потрібні для аналізу джерел і напрямків використання коштів?

4. Наведіть конкретний приклад з компанією, яка у минулому дуже постраждала через брак фінансового планування.

5. Як з допомогою методу балансу грошових надходжень ви визначите надвишок або дефіцит грошей?

253

6. Як з допомогою методу відсотка від товарообороту ви визначите суму необхідного фінансування за рахунок зовнішніх джерел?

ТЕРМІНИ ДЛЯ ЗАУЧУВАННЯ

Цикл обороту коштів

Менеджмент ліквідності

Оборотність грошей

Джерела та напрямки використання коштів

Фінансове планування

Спонтанні активи

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. За наведеними даними визначте суму фінансування за рахунок зовнішніх джерел для компанії АБВ.

Сподіваний обсяг продажу товарів у наступному році $400000 Обсяг продажу товарів у поточному році $350000 Відсоток чистого прибутку після виплати дивідендів від товарообороту 3%

Приріст активів, що залежать від обсягу продажу товарів, становить 80% від приросту обсягу продажу.

Приріст пасивів, що залежать від обсягу продажу товарів, становить 40% приросту обсягу продажу.

2. Використовуючи такі дані, визначте джерела і напрямки використання коштів. Поясніть одержані результати.

Баланси компанії АБВ        

            Перший рік    Другий рік    

Активи          

Гроші на рахунку     100      200     

Цінні папери, що швидко реалізуються     50        110     

Дебіторська заборгованість 40        42       

Матеріальні запасі   80        110     

Фіксовані активи      90        95       

Акумульована амортизація -30       -34      

            330      523     

Пасиви          

Кредиторська заборгованість          45        46       

Короткострокові позики      45        45       

Довгостроковий борг           20        210     

Звичайні акції'          100      100     

Нерозподілені прибутки      120      122     

            330      523     

254

3. Визвачте мінімально потрібну суму грошей в обороті, якщо загальні річні витрата фірми становлять $2000000, цикл обороту коштів становить 60 днів.

4. Визначте надвишок чи дефіцит грошей на певний місяць, якщо с такі дані: надходження - $100000, суми до виплат - $60000, залишок грошей на початок місяця - $10000, грошовий резерв $5000.

ВІДПОВІДІ

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ

1. Основна мета фінансового планування і контролю полягає в тому, щоб оцінити потреби та шляхи фінансування, визначити джерела і напрямки використання коштів та своєчасно приймати рішення про зміни напрямків вкладання коштів.

2. Метод відсотка від товарообороту, метод балансу грошових надходжень, метод врахування оборотності грошей.

3. Щоб зробити аналіз джерел і напрямків використання коштів, вам будуть потрібні дані з балансів та звітів про прибутки та збитки щонайменше за останні два роки.

4. Корпорація "Крайслер" у 70-хроках.

5. З допомогою такого рівняння:

Надвишок або            =          Залишок на    +          Резерв

дефіцит грошей                     кінець періоду                                  

де:

Залишок                     Чисті              Залишок        

на кінець        =          грошові          +          на початок    

періоду                       надходження             періоду          

Чисті грошові надходження = Надходження - Платежи

(Див. таблицю 14-1)

6. З допомогою такої формули:

Необхідне фінансування       

за рахунок зовнішніх джерел                     

де:

А — активи, які змінюються залежно від товарообороту;

Т — запланована зміна обсягу товарообороту за рік;

П  — пасиви, що змінюються залежно від товарообороту;

К — відношення чистого прибутку після виплати дивідендів до товарообороту.

255

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

1. Використаємо таку формулу:

Підставляючи наведені дані, ви одержите:

0,80 ($50000) - 0,40 ($50000) -0,03 ($400000) = $8000

2.

Рахунки балансу       Джерела коштів        Напрямки використання     

Гроші на рахунку                 100     

Цінні папери, що швидко реалізуються                 60       

Дебіторська заборгованість             2         

Матеріальні запаси              30       

Фіксовані ахтиви                  5         

Акумульована амортизація 4                     

Кредиторська заборговатсть           1                     

Короткострокові позики      0                     

Довгостроковий борг           190                 

Нерозподілені прибутки      2                     

            197                 

Ця компанія багато бере в борг, щоб накопичувати матеріальні запаси та забезпечити ліквідність.

3.

1) Оборотність          =          360 днів              

     грошей                  Цикл обороту коштів                      

2) Мінімально           =          Річні витрати      

 Потрібна сума                      Оборотність грошей            

256

Чисті грошові надходження = Надходження-Платежі=$100000-$60000=

Похожие материалы

Информация о работе