Конспект книги "Теорія грошей": Розділ III. Вплив грошей на перебіг макроекономічних

Страницы работы

Фрагмент текста работы

Розділ III

ВПЛИВ ГРОШЕЙ НА ПЕРЕБІГ

МАКРОЕКОНОМІЧНИХ

ПРОЦЕСІВ

Наведений у попередньому розділі аналіз механізму функціонування грошового ринку не є само­ціллю. Розглянутий комплекс питань характеризує дію грошової системи з позицій її власних (внутрішніх) за­кономірностей, спосіб реалізації її структурних парамет­рів на мікрорівні. Однак насправді будь-яка структурна ланка економіки, в т.ч. і грошова система, реалізує свої закономірності лише як частка цілісного механізму гос­подарської діяльності. Відповідно до цього весь спектр теоретичного аналізу монетарних проблем, що характе­ризує внутрішні аспекти розвитку грошових відносин, має сенс лише тоді, коли такий аналіз органічно пов'я­заний з характеристикою макроекономічних процесів. Звідси аналіз закономірностей функціонування грошового ринку розглядається як підґрунтя дослідження ширшої проблеми — з'ясування місця та ролі грошей у перебігу макроекономічних перетворень, їх впливу на процес за­гальноекономічного відтворення.

Звісно, поставлена проблема є різнобічною за змістом. Економіка як цілісна система має розгалужену структуру і різні функціональні механізми, обов'язкова ланка реалізації кожного з яких — грошовий компонент. Дотично до цього вплив грошей на розвиток макроекономічних процесів може розглядатись у різних площинах, під вельми різними кутами зору. Це положення має враховуватися при осмис­ленні комплексу проблем, що обіймає розділ III посібника.

Вихідним пунктом аналізу місця грошей в системі мак­роекономічних процесів є з'ясування принципово важли­вої позиції щодо макроекономічної нейтральності грошей. Ця досить поширена в економічній теорії концепція вже розглядалася у розділі І посібника, де представлено аналіз головних напрямків монетарної теорії. Її прихильниками є окремі представники кількісної теорії грошей.

На яких теоретичних засадах базується ця позиція, який її зміст, що є в ній раціонального?

166

Концепція економічної нейтральності грошей сперта на дві теоретичні передумови. Вона пов'язана, по-перше, з утвер­дженням тези стосовно того, що за суттю реальна економі­ка — бартерна безгрошова, і, по-друге, що бартерне госпо­дарство внутрішньо збалансоване, воно функціонує і розви­вається за принципами економічної рівноваги. У контексті цих передумов функціональне призначення грошей зводиться зрештою до зовнішньої оболонки, “грошової вуалі”, яка лише огортає реальні процеси бартерного господарства.

Отже, концепція нейтральності грошей звужує їх мак-роекономічне використання, з одного боку, до дії простого інструментарію товарного обігу, такого собі мастильного матеріалу, який лише полегшує здійснення економічних процесів, а з іншого — зводить застосування грошей тіль­ки до номінального виразу економічних процесів. Ідеться, власне, про те, що їх вплив на систему економічних перетворень обмежується сферою кількісних трансфор­мацій. І це легко пояснити. Якщо випущено протягом певного відтинку часу вдвічі більше грошей і це призвело до пропорційного подвоєння номінальних цін і номінальних доходів, то в такім разі можна констатувати відносну нейтральність

Похожие материалы

Информация о работе