Конспект книги "Теорія грошей": Розділ II. Ринок грошей

Страницы работы

Фрагмент текста работы

НАЦІОНАЛЬНА  АКАДЕМІЯ  УПРАВЛІННЯ

Конспект книги

Гальчинский А.С. Теорія грошей/  -К.: Основи, 1996. -413c.

виконаний студентом НАУ

Колосовим Ю.

Київ, 1998


Розділ II

РИНОК ГРОШЕЙ

Тема З

ПОПИТ НА ГРОШІ ТА СПЕЦИФІКА

МОНЕТАРНОГО РИНКУ

Загальні засади функціонування монетарного ринку. Специфіка, структура, форми й механізм реалізації попиту на гроші. Мотиви зберігання їх різними еко­номічними суб'єктами. Аналіз швидкості обігу грошей та її впливу на основні параметри грошового попиту.

ІЦо являє ринок грошей, які його специфічні особливості та економічні функції? Чим ринок грошей відрізняється від звичайного ринку товарів? Ці питання є досить складними за змістом. Вони неоднозначне трак­туються в економічній літературі. З окремих із них упро­довж багатьох років між різними школами й напрямками світової економічної думки ведеться гостра дискусія. Ми поставимо собі за мету попередньо з'ясувати ли­ше найзагальніші теоретичні положення, щоб, спираю­чись на них, у подальшому аналізі розібратися в суті поставлених проблем.

Відомо, що ринок за своїм призначенням — це еконо­мічний механізм, спертий на функціонування структурно розчленованої сукупності відповідних інститутів; на базі ринку реалізуються попит і пропозиція на товари й по­слуги. Попри свою специфічність, гроші (про це йшлося в попередньому розділі) також є товаром, що у своєму застосуванні регулюється не лише конкретно визначени­ми, а й загальними принципами ринкової економіки. Щодо цього можна дати таке визначення: монетарний ринок (ринок грошей) є мережею спеціальних (банківсько-фі­нансових) інститутів, що забезпечує взаємодію попиту і пропозиції на гроші як специфічний товар, їхнє взаємне врівноваження.

Розглядаючи специфіку монетарного ринку, потрібно зосередити увагу передусім на теоретичному визначенні змісту декількох конкретних питань.

Перше з них: що є на ринку, про який іде мова, предметом купівлі та продажу? Чи можна розглядати як

92

об'єкт монетарного ринку банкноти і трансакційні гроші, що поєднуються агрегатом Мі і служать у ринковій еко­номіці засобом обігу? Можливо, у випадку, коли ставиться питання про функціонування ринку грошей, слід брати до уваги їх обіг у функції засобу нагромадження і, від­повідно, виходити з того, що предметом відповідних опе­рацій можна розглядати лише агрегати Мз, Мз та L.

Щоб розібратися в цих вельми складних питаннях, треба замислитись і над іншою проблемою: чи ототож­нювати ринок грошей і ринок капіталу? Спершу може здатися очевидним: робити цього не слід. Однак існують протилежні погляди. У цьому відношенні можна послатися на думку авторитетного в західній економічній науці вче­ного Й.Шумпетера, який писав: “Ринок капіталу є тим, що будь-яка ділова людина називає грошовим ринком... Ця назва не є достатньо коректною тому, що на цьому ринку продаються та купуються не просто “гроші”. Та, не­зважаючи на це, можна зазначити, що врешті-решт ринок капіталу є саме тим, що на практиці зветься ринком грошей. Іншого ринку капіталів просто не існує”1. Якою мірою позиція цього вченого дає відповідь на поставлені вище питання? Напевне, абсолютизувати зазначене не можна. В даному разі потрібні більш умотивовані спо­стереження та аналітичні оцінки. Саме до цього має пра­гнути кожен, хто ставить перед собою мету опанувати теорію грошей.

Існує й така проблема: чи правомірно розглядати як об'єкт обігу грошового ринку валюту? Відповідь на це питання уявляється також очевидною: валютний ринок

Похожие материалы

Информация о работе